Skolformer och annan verksamhet

Det svenska skolväsendet spänner från förskola till vuxenutbildning. Förskolan och förskoleklassen är frivillig, medan grundskoleutbildningen är obligatorisk i nio år (tio för specialskolan). Gymnasieskolan är treårig och frivillig. Ungdomar som har avslutat grundsärskolan har rätt att gå gymnasiesärskolan som är fyraårig. Varje kommun ska också erbjuda vuxenutbildning.

Det svenska skolväsendet består av:

Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Specialskola Sameskola Fritidshem Gymnasieskola Gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna Utbildning i svenska för invandrare

Utöver det finns också annan pedagogisk verksamhet:

Öppen förskola Öppen fritidsverksamhet Pedagogisk omsorg Omsorg på obekväm tid

 

Ansvaret och styrningen

Skollagen anger vilka ramar som gäller för all skolverksamhet. Där finns de övergripande målen och riktlinjerna för skolan. Läroplanerna ska tillsammans med skollagen styra verksamheten i skolan. I ämnes- och kursplanerna står vilket syfte och mål undervisningen i varje ämne ska ha. Kursplanerna talar inte om hur undervisningen ska läggas upp eller vilka arbetssätt som ska användas. Däremot talar kursplanerna om vilka kunskapskvalitéer som ska utvecklas hos eleverna.

Varje skola och förskola ska ha en rektor/förskolechef som ansvarar för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet på skolan eller förskolan. Det ska vara tydligt för elever, barn och personal vem som har ansvaret. En skolenhet/förskolenhet kan bara ha en rektor/förskolechef. 

Kommunal eller enskild regi

Utbildning inom skolväsendet anordnas av kommuner, landsting och staten. Utöver dessa offentliga huvudmän får även enskilda aktörer godkännas som huvudmän för utbildning och driva fristående skolor, förskolor och fritidshem. Offentliga och fristående skolor utgör tillsammans skolväsendet för barn och ungdomar. Kommunerna har huvudansvaret för skolväsendet. För fristående skolor ansvarar en enskild huvudman - en styrelse.

För att bedriva en fristående skola måste huvudmannen ha tillstånd av Skolinspektionen för den enskilda skolenheten och utbildningen. För att bedriva en fristående förskola eller ett fristående fritidshem som inte är kopplat till en skolenhet söker huvudmannen istället tillstånd hos den kommun där verksamheten ska bedrivas.

All utbildning som anordnas av enskilda aktörer räknas inte som fristående skola, förskola eller fritidshem. Exempelvis vuxenutbildningar som kommunen lägger på externa utbildningsanordnare på entreprenad är inte fristående skolor då det fortfarande är kommunen som är huvudman för verksamheten. På samma sätt kan det inom gymnasieskolan finnas utbildning som anordnas på entreprenad. Internationella skolor räknas inte heller som fristående skolor.

Senast granskad: 2016-02-29
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner