Omsorg på kvällar, nätter och helger

Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.

Verksamheten styrs av skollagen (främst kapitel 25).

I skollagens sägs att
■ barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek
■ lokalerna ska vara ändamålsenliga
■ det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses
■ verksamheten ska utgå från varje barns behov.

Avgifter

Kommunerna får ta ut en rimlig avgift för verksamheten. Alla kommuner använder ett system med maxtaxa. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer. Det är frivilligt för kommunerna att använda maxtaxan. De kommuner som gör det har rätt till statsbidrag som kompensation för förlorade intäkter och för att säkra kvaliteten.

Senast granskad: 2016-02-19
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner