Öppen fritidsverksamhet

Öppen fritidsverksamhet vänder sig till barn, i 10 till 12 åldern, som inte behöver den omsorg och tillsyn som ges i fritidshem eller pedagogisk omsorg. Den kan också vara ett komplement till skolbarn som är i pedagogisk omsorg. Barnen är inte inskrivna. Familjerna avgör själva när och hur ofta barnen ska delta.

Öppen fritidsverksamhets uppgift är att komplettera skolan (tids- och innehållsmässigt) samt att erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Utgångspunkten ska vara varje barns behov. Verksamheten bör därför utformas tillsammans med barnen. Det är viktigt att deras intressen och initiativ får stort utrymme.

Den öppna fritidsverksamheten är ofta samordnad med skola och fritidshem och/eller kommunens övriga fritidsverksamhet för barn och ungdom. Den kan även anordnas i samarbete med föreningslivet.

Öppen fritidsverksamhet styrs av skollagen (främst kapitel 25).

I skollagens sägs att
■ barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek
■ lokalerna ska vara ändamålsenliga
■ det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses
■ verksamheten ska utgå från varje barns behov

Senast granskad: 2016-02-19
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner