Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal.

Två barn gungar
Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar (1-12 år) som de barn och elever som går i förskola och på fritidshem. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Huvudmannen (kommun eller enskild huvudman) ska systematiskt följa upp och utvärdera pedagogisk omsorg.

Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskild regi. Kommunen ska sträva efter att erbjuda ett barn pedagogisk omsorg istället för förskola eller fritidshem om barnets vårdnadshavare önskar det.

 

Vad styr pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg styrs av skollagen (främst kapitel 25). Förskolans läroplan (reviderad 2010) är vägledande för pedagogisk omsorg.

Enligt skollagen gäller för all pedagogisk omsorg att

  • lokalerna ska vara ändamålsenliga,
  • det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses,
  • verksamheten ska utgå från barnets bästa, och
  • barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek.

Omslag allmänna råd för pedagogisk omsorg
Allmänna råd

Skolverket har tagit fram allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg. Råden bör följas om inte den som är ansvarig för verksamheten kan visa att bestämmelserna i skollagen uppfylls på annat sätt.

Allmänna råd för pedagogisk omsorg

 

Avgifter

Kommunerna får ta ut en skälig avgift för plats i pedagogisk omsorg och i dag använder alla kommuner ett system med maxtaxa. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer. Det är frivilligt för kommunerna att använda maxtaxa men de som gör det har rätt till statsbidrag som kompensation för förlorade intäkter och för att säkra verksamhetens kvalitet.

Har kommunen infört maxtaxa för förskola och fritidshem gäller detta även för pedagogisk omsorg, både sådan som bedrivs i kommunal och enskild regi.Skillnader jämfört med förskola eller fritidshem

  • Förskolan är en skolform, fritidshem är en verksamhetsform som är ett komplement till skolan. Pedagogisk omsorg är en verksamhet som vårdnadshavare kan välja för sitt barn istället för förskola eller fritidshem.
  • Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner. Förskolans läroplan ska vara vägledande för pedagogisk omsorg.
  • I förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal, till exempel förskollärare. I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet av arbete med barn.
  • I förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning.
     
Senast granskad: 2016-04-08
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner