Förskolan - rolig, trygg och lärorik

Barnen i förskolan ska få en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Kommunerna ansvarar för att det finns förskolor och att barn får erbjudande om plats.

GÅ DIREKT TILL...

Kvalitet i förskolan

Ett webbaserat stödmaterial som hjälper huvudmän för för förskolan och förskolechefer att följa upp och utvärdera sin verksamhet.

Forskning om förskolan

Läs Skolverkets sidor som sammanfattar aktuell forskning om förskola och pedagogisk omsorg.

Plats i förskolan

Hemkommunen är ansvarig för att alla barn i kommunen erbjuds plats om deras vårdnadshavare önskar det.

Att arbeta med flerspråkighet

Sånger, sagor, spel och appar är några verktyg för att arbeta med barns flerspråkighet. Här finns inspiration och vägledning.

Barngruppens storlek

Barngruppernas storlek har betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande. Det är flera faktorer som styr när en barngrupp kan anses vara lagom stor.

Stöd i arbetet

Det finns olika stödmaterial, filmer och utvecklingsinsatser som stöd för att bedriva verksamheten enligt målen i läroplanen.

PUBLIKATIONER

Läroplan för förskolan

Beställ eller ladda ned Läroplan för förskolan (reviderad 2016).

Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan

Råden rör bland annat styrning och ledning, planering och genomförande av utbildningen, samarbete med hemmen och tillsyn över förskolor.

Barngruppers storlek i förskolan

En kartläggning av aktuell pedagogisk, utvecklingspsykologisk och socialpsykologisk forskning.

Pedagogisk dokumentation

Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet.

Förskolan är till för ditt barn

Broschyren Förskolan är till för ditt barn är översatt till flera olika språk.