Förskolan styrs av skollagen och läroplanen

I skollagen och förskolans läroplan beskrivs värdegrund, mål och uppdrag. Barnen i förskolan ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt och verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande, det står i skollagen och förskolans läroplan.

Barn

Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, det vill säga hur verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Ladda ner eller köp läroplanen

Läs mer om skollagen, läroplanen och de allmänna råden om måluppfyllelse i förskolan

Följa upp barnens utveckling

Förskollärarna ansvarar för att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande på ett kontinuerligt och systematiskt sätt. Detta för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära.

Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska ha uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för vilka förmågor eller kunskaper barnen ska utveckla. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan ska utgöra underlag för att planera den fortsatta verksamheten med barnen. Det finns inte individuella utvecklingsplaner i förskolan på motsvarande sätt som i grundskolan.

Utvecklingssamtal och samarbete med hemmen

Personalen ska ha fortlöpande kontakt med barnets vårdnadshavare om barnets utveckling. Utöver det ska personalen och barnets vårdnadshavare ha utvecklingssamtal minst en gång per år. Finns det behov kan man komma överens om att ha ytterligare utvecklingssamtal.

Förskollärare ska ha det övergripande ansvaret för utvecklingssamtalets innehåll och genomförande. Vem som genomför utvecklingssamtalet avgörs på varje förskola. Det är möjligt att den i personalgruppen som har ett särskilt ansvar för barnet eller den person som känner barnet bäst, oavsett yrkeskategori, genomför utvecklingssamtalet. Förskolechefen har ett särskilt ansvar för att utveckla formerna för samarbete mellan förskolan och hemmen.

Sekretess och tystnadsplikt

Föräldrar ska kunna tala med förskolepersonalen utan att informationen förs vidare. Personal i förskolan får därför inte dela med sig av information till andra än till barnets vårdnadshavare som rör ett barn eller barnets närstående, om informationen kan vara till nackdel för barnet eller barnets närstående. Däremot behöver förskolepersonalen naturligtvis tala med varandra om barnens förhållanden för att kunna stödja barnen i deras utveckling.

Personal i förskolan som får veta att ett barn far illa är skyldiga att anmäla det till socialtjänsten. Det gäller även vid misstanke att barnet riskerar att fara illa. När en anmälan behöver göras gäller inte längre bestämmelserna om sekretess eller tystnadsplikt gentemot socialtjänsten.

Övergångar och samverkan

När ett barn byter förskola eller börjar förskoleklass eller skola finns risk att viktig information går förlorad. Därför är det viktigt att lämna över relevant information till den nya förskolan, förskoleklassen eller skolan. Samtycke från barnets vårdnadshavare gör det möjligt för förskolan att även lämna över sådana uppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt.

Stödmaterial om övergångar och samverkan

Modersmålsstöd

Språk och lärande hör samman, liksom språk och identitetsutveckling och det räcker inte med att barnen talar sitt modersmål i hemmet. Därför ska förskolan medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Arbetet med att stödja barns språkutveckling är i första hand en pedagogisk fråga för förskolan. Både modersmålet och det svenska språket utvecklas bäst i förskolans dagliga aktiviteter tillsammans med andra barn och vuxna. Det är viktigt att de vuxna i barnens omgivning, på olika sätt, uppmuntrar, stödjer och skapar möjligheter för barn med annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt modersmål. Ett språkligt lärande blir bäst genom att språket används i meningsfulla sammanhang i vardagen.

Läs mer om flerspråkig förskola
 

Senast granskad: 2017-12-15
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner