Pojke, cykel

Kvalitet i förskolan

Syftet med det här materialet är att ge stöd till huvudmän för förskolan och förskolechefer i arbetet med att kontinuerligt följa upp och utvärdera förskolans kvalitet.

Materialet beskriver de faktorer som påverkar kvaliteten i förskolan. Det ger också stöd för den som ska beskriva och bedöma den aktuella kvaliteten på varje förskoleenhet utifrån dessa faktorer. Kunskapen om den aktuella kvaliteten på en förskoleenhet kan beslutsfattaren använda innan beslut om prioriteringar och utvecklingsinsatser fattas.

Materialet ger även stöd i att ta fram en barnkonsekvensanalys. En barnkonsekvensanalys görs för att kunna bedöma vilka konsekvenser ett visst beslut eller åtgärd kan få för barnen. 


Materialet är uppdelat i sex delar

Vad styr?

Här finns en sammanställning av vad styrdokumenten säger om att fatta beslut utifrån barnets bästa.

Vad styr?

Faktorer som påverkar kvaliteten i förskolan

Här finns en sammanställning av vad styrdokumenten säger om de faktorer som påverkar förskolans kvalitet. Dessa faktorer ska användas som underlag i den kartläggning som beskrivs på sidan Att undersöka kvaliteten i verksamheten.

Faktorer som påverkar kvaliteten i förskolan

Barngruppens storlek

Forskare vid Göteborgs universitet har gjort en studie om gruppstorlekens betydelse. Läs en sammanfattning av studien och se en film där de berättar om resultatet. Läs också en kartläggning av aktuell skandinavisk forskning om barngruppernas storlek i förskolan.

Barngruppens storlek

Att undersöka kvaliteten i verksamheten

Här beskrivs hur ett kartläggningsarbete kan ge er information och kunskaper om den aktuella kvaliteten i förskolan.

Att undersöka kvaliteten i verksamheten

Barnkonsekvensanalys

Här finns information om vad en barnkonsekvensanalys är och stöd för den som ska göra en sådan analys.

Barnkonsekvensanalys

Uppföljning

Här följer ni upp och utvärderar vilka insatser som gett effekt, och vilka som inte har gjort det.

Uppföljning

Senast granskad: 2016-02-11
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner