Flicka vid matbord

Barnkonsekvensanalys

Barnets bästa ska vara utgångspunkt för all verksamhet, det står i skollagen. Den som fattar ett beslut som rör barn behöver kunna visa att barnets bästa har beaktats och på vilka grunder beslutet har fattats.

En barnkonsekvensanalys är ett verktyg för att omsätta barnkonventionen i handling och göra barnets bästa tydligt. Här finns information om vad en barnkonsekvensanalys är och stöd för den som ska göra en sådan analys.

Både huvudmannens och förskolechefens ansvar

En barnkonsekvensanalys gör det möjligt att bedöma vilka konsekvenser ett visst beslut eller åtgärd får för det enskilda barnet eller för en grupp av barn och utifrån detta avgöra vad som är bäst för barnet eller barnen. Eftersom både huvudmännen och förskolecheferna fattar beslut utifrån sina respektive ansvarsområden innebär det att de också behöver göra barnkonsekvensanalyser utifrån sina respektive ansvarsområden.

Den som fattar beslutet måste alltid försäkra sig om att barnets bästa har vägts in i beslutsprocessen. Det kan finnas situationer då andra intressen än barnets väger tyngre och därmed får företräde. Då måste den som fattar beslutet kunna motivera varför ett annat intresse än barnets har fått ta över. Om ett barns bästa måste ge vika för andra intressen bör den som fattar beslutet kompensera beslutet på något sätt.


Film: Beslut utifrån barnens bästa

Uppsala kommun är inne i ett förändringsarbete för att minska barngruppernas storlek på förskolorna. I filmen möter ni nämndordförande Cecilia Forss som berättar om arbetet som pågår. Ni möter även Anne Li Andersson, förskolechef vid förskolan Diamanten i Uppsala, som berättar om sina tankar om förändringsarbetet i kommunen.


Film: Konsten att inte säga nej

Enligt Barnkonventionens tolfte artikel har barn rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet och deras åsikter ska ha betydelse. I det här klippet ur filmen Konsten att inte säga nej möter vi universitetsadjunkt Elisabeth Arnér. Hon menar att det är först när vi lyssnar på barnen som förskolan kan bli en trygg plats där det känns meningsfullt för barnen att vara. Filmen är producerad av UR.

Se filmen: Konsten att inte säga nej


Bild: Barnombudsmannens logga

Att göra en barnkonsekvensanalys

Barnombudsmannen har tagit fram ett faktablad om barnkonsekvensanalyser. Barnkonsekvensanalyser är ett verktyg för att omsätta barnkonventionen i handling och göra barnets bästa tydligt. Med hjälp av barnkonsekvensanalyser kan lokala och regionala beslutsfattare arbeta systematiskt och vara försäkrade om att barnperspektivet finns med i deras beslut.

Barnombudsmannen: Uppnå kvalitet i beslut som rör barn och unga

Stöd i arbetet

För att huvudmannen ska kunna fatta beslut utifrån barnets bästa är det viktigt att ta vara på de erfarenheter, intressen, behov och åsikter som barnen på olika sätt ger uttryck för. Huvudmannen får information genom förskolechefen för att kunna fatta beslut utifrån barnets bästa.

För att förskolechefen ska kunna fatta beslut utifrån barnets bästa är det viktigt att ta vara på de erfarenheter, intressen, behov och åsikter som barnen på olika sätt ger uttryck för. Förskolechefen samlar in information från personalen. Genom personalens lyhördhet och den dagliga kontakten mellan personal och barn och mellan personal och vårdnadshavare får barnen möjlighet att göra sina röster hörda. Det är naturligt att vårdnadshavarna företräder sina barn i dialogen med förskolans personal.

På sidan Undersöka kvaliteten får du kunskap om vilka prioriteringar och utvecklingsinsatser som behöver göras och den kunskapen kan användas som underlag inför beslut. Som stöd för att fatta beslut finns två matriser nedan, en för huvudmän och en för förskolechefer. Den ifyllda matrisen blir grunden för för huvudmannens respektive förskolechefens barnkonsekvensanalys.

Innan du börjar är det viktigt att du sparar filen på din dator genom att du högerklickar på önskad länk och väljer "Spara länk som...". Eftersom det finns möjlighet att skriva i pdf:en kan den endast öppnas i Adobe Reader och inte direkt i webbläsaren.

Barnkonsekvensanalys för huvudman (395 kB)

Barnkonsekvensanalys för förskolechef (394 kB)

Senast granskad: 2016-02-17
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner