Flicka bygger

Att undersöka kvaliteten i verksamheten

Både huvudmän och förskolechefer behöver ha kunskaper om kvaliteten i förskolan. Kunskapen behövs för att kunna fatta beslut om prioriteringar och utvecklingsinsatser som utgår ifrån barnets bästa och varje förskoleenhets behov och förutsättningar.

Huvudmannen samlar in informaton från förskolechefen

Huvudmannen behöver löpande få information från förskolechefen om den aktuella kvaliteten på förskoleenheten. Huvudmannen behöver också veta vilka prioriteringar och utvecklingsinsatser förskolechefen ser behov av. Informationen från förskolechefen kan också fungera som underlag för den barnkonsekvensanalys som huvudmannen ska göra inför beslut som rör barn. Läs mer om barnkonsekvensanalyser på sidan Barnkonsekvensanalys.

Barnkonsekvensanalys

Illustration över styrkedjan

Förskolechefen för en dialog med personalen

Förskolechefen behöver föra en dialog med personalen om den aktuella kvaliteten på förskoleenheten jämfört med den kvalitet styrdokumenten kräver. Förskolechefen ska också informera huvudmannen om vilka prioriteringar och utvecklingsinsatser hon eller han ser behov av.

För att hjälpa personalen att bedöma kvaliteten i verksamheten och vilka prioriteringar och utvecklingsinsatser som behövs kan de till exempel använda BRUK – Skolverkets verktyg för självskattning av kvaliteten i förskolan. Skolverkets stödmaterial Uppföljning, utvärdering och utvecklingpedagogisk dokumentation kan också vara till hjälp.

Förskolechefen för en dialog med vårdnadshavarna

Även vårdnadshavarna har kunskaper som förskolechefen behöver för att kunna fatta beslut om prioriteringar och utvecklingsinsatser. Förskolechefen kan få information från vårdnadshavarna via olika samråd, genom föräldramöten och även genom personalen som har en daglig dialog med vårdnadshavarna.

Förskolechefen kan också ta del av vårdnadshavarnas synpunkter, till exempel med hjälp av enkäter. I pdf-filen nedan finns exempel på påståenden som kan användas som de är eller omarbetas till enkätfrågor. Påståendena är hämtade från Skolverkets verktyg för självskattning (BRUK).

Underlag för enkätfrågor till vårdnadshavare (68 kB)


Matriser

Nedan finns två matriser som kan stödja förskolechefen när hon eller han ska beskriva, bedöma och analysera den aktuella kvaliteten på varje förskoleenhet. Matriserna innehåller samma påståenden om kvalitetsfaktorerna som beskrivs på sidan Kvalitetsfaktorer. Matriserna kan även fungera som underlag till den barnkonsekvensanalys som förskolechefen ska göra inför alla beslut som rör barn. Läs mer om det på sidan Barnkonsekvensanalys.

I den ena matrisen kan förskolechefen sammanställa resultatet för respektive avdelning på förskoleenheten och i den andra resultatet för hela förskoleenheten.

Innan du börjar är det viktigt att du sparar filen på din dator genom att du högerklickar på önskad länk och väljer "Spara länk som...". Eftersom det finns möjlighet att skriva i pdf:en kan den endast öppnas i Adobe Reader och inte direkt i webbläsaren.

Matris för aktuell kvalitet på en förskoleavdelning (311 kB)

Matris för aktuell kvalitet på en förskoleenhet (306 kB)

Senast granskad: 2016-02-11
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner