Barn arbetar med lera

Uppföljning

Uppföljning och utvärdering är en central del i ett systematiskt kvalitetsarbete. När besluten är genomförda är det viktigt att följa upp och utvärdera dem.

Det är viktigt att huvudmannen återkopplar motiven för sina beslut till förskolechefen, som i sin tur återkopplar till personalen. Förskolechefen behöver också återkoppla motiven för sina beslut inom förskolenheten till personalen och i förekommande fall även till vårdnadshavarna.

Återkopplingen är nödvändig för att besluten ska kunna förankras i verksamheten och för att man ska kunna följa upp och utvärdera vilken effekt besluten har haft. Återkopplingen av motiven till de fattade besluten kan till exempel ske genom möten mellan ansvarsnivåerna. Det vill säga mellan huvudmannanivån och förskolechefen och mellan förskolechefen och personalen samt i förekommande fall mellan förskolechefen och vårdnadshavarna.

Genom att följa upp och utvärdera vilka beslut som har givit positiv effekt och vilka som inte har gjort det, finns det goda förutsättningar för att höja kvaliteten i verksamheten. En viktig del av uppföljningen är dialogen mellan huvudmannen och förskolechefen och mellan förskolechefen och personalen samt i förekommande fall med vårdnadshavarna.

Följande frågor kan ställas

  • Vilket beslut fattades?
  • Varför fattades beslutet?
  • Vilka förväntningar fanns på beslutet?
  • Vilka positiva respektive negativa konsekvenser har beslutet fått?
  • Vad behöver beaktas inför kommande beslut?
     
Senast granskad: 2016-02-11
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner