Två pojkar på gräsmatta

Vad styr?

Här är en kort sammanställning av vad de olika styrdokumenten säger om prioriteringar och utvecklingsinsatser utifrån barnets bästa. Det finns också en sammanställning om hur arbetet med att kontinuerligt följa upp och utvärdera förskolans kvalitet ska gå till.

Skollagen

Enligt 1 kap. skollagen ska utbildningen vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas. Utbildningen ska ta hänsyn till barns olika behov. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Barn ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Det står även att barnets bästa ska vara utgångspunkten för all verksamhet. Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas och barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Alla huvudmän inom skolväsendet har ansvar för att bestämmelserna om barns rätt till en likvärdig utbildning följs. Det här ansvaret innebär också att huvudmännen ska se till att fördela resurserna efter barnens olika förutsättningar och behov inom ramen för tilldelade resurser. Kommunerna har ett övergripande och genomgående ansvar för resursfördelning som inte enskilda huvudmän har. Kommunerna fördelar nämligen resurser dels till sina egna förskoleenheter, dels till andra huvudmän enligt särskilda bestämmelser om bidrag till enskilt bedriven verksamhet.

Enligt 2 kap. skollagen ska kommuner därför fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens olika förutsättningar och behov. Förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom förskoleenheten efter barnens olika förutsättningar och behov.

Enligt 4 kap. skollagen ska varje huvudman på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av förskollärare och övrig personal. Barn i förskolan och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbetet vid enheten genomförs.

Skollagen

Läroplanen

Läroplan för förskolan Lpfö 98

Enligt läroplanen för förskolan ska hänsyn tas till barnens olika förutsättningar och behov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika. Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan.

Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, det vill säga hur verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Läroplan för förskolan

Bild: Allmänna råd för förskolan

Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan

Utifrån sina respektive ansvar bör huvudmannen och förskolechefen beakta de här faktorerna när de ska fördela resurserna:

  • personalens utbildning och kompetens samt personaltäthet,
  • barngruppens storlek och sammansättning,
  • miljöns utformning, och
  • socioekonomiska förhållanden.

Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan

Bild: Allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete

Allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete

Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet bör huvudmannen se till att det finns dokumentation om förskolan som är tillräcklig för att ligga till grund för analys och beslut om prioriteringar av utvecklingsinsatser på huvudmannanivå.

Förskolechefen bör se till att dokumentationen är tillräcklig för att ligga till grund för analys och beslut på enhetsnivå om prioriteringar av utvecklingsinsatser.

Allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete

Senast granskad: 2017-02-23
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner