Så fungerar förskolan

Förskolan ska lägga grunden för det lärande som fortsätter resten av livet. Kommunerna ansvarar för att det finns förskolor och att alla barn erbjuds plats. Förskolan styrs av skollagen och läroplanen.

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska - på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för förskolan.

Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och barnen ska erbjudas en god miljö i förskolan. Förskolans lokaler och utrustning ska bidra till barnens utveckling och lärande.

Kommunala och fristående förskolor

Det finns både kommunala och fristående förskolor. Fristående förskolor kan till exempel drivas av ett aktiebolag, ett trossamfund, en stiftelse eller en ekonomisk förening i form av kooperativ.

Det är kommunerna som ansvarar för att det finns förskolor och för att barn erbjuds plats. Kommunerna godkänner fristående förskolor. För fristående förskolor gäller huvudsakligen samma regler som för kommunala förskolor. Det är kommunen som har tillsynsansvar över de fristående förskolorna i kommunen.

Kommunen ska sträva efter att erbjuda barn pedagogisk omsorg istället för förskola om vårdnadshavarna önskar det.       

Läs mer om pedagogisk omsorg

Personal

Förskollärarna ansvarar för att arbetet i förskolan följer målen i läroplanen. Det måste finnas förskollärare i varje förskola. I förskolan kan det också finnas annan personal som har utbildning eller erfarenhet för att främja barnens utveckling och lärande. Det kan till exempel vara barnskötare, som är en viktig personalgrupp i förskolan och som kompletterar förskollärarna.

Även bild-, drama- och musikpedagoger och personer som talar samma modersmål som barnen i förskolan kan vara viktiga i förskolans verksamhet. I läroplanen framgår vilket ansvar förskollärare har och vilket ansvar som vilar på var och en i arbetslaget i förskolan. Det övergripande ansvaret för förskolan ligger hos förskolechefen.

Mat i förskolan

Goda och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap och en trivsam stämning. Dessutom kan måltiderna användas som ett pedagogiskt verktyg. Livsmedelsverket erbjuder stöd för förskolors arbete med måltider.

Livsmedelsverket: Måltider i förskolan

Utemiljö

Den fysiska omgivningen har stor betydelse för barns utveckling och miljön kan på flera sätt kan främja barns hälsa, utveckling och lärande. Därför är det viktigt att utveckla bra utemiljöer där lusten, spänningen och nyfikenheten får spelrum.

Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse

Boverket: Gör plats för barn och unga!

Smitta och sjukdom

Det finns metoder för att minska risken för smittspridning i barngruppen och man kan också engagera barnen i det arbetet. Läs mer i Folkhälsomyndighetens kunskapsöversikt Smitta i förskolan.

Folkhälsomyndigheten: Smitta i förskolan
 

Senast granskad: 2016-04-08
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner