Grundskoleutbildning - årskurs 1 till 9

Barnen i Sverige går i skolan från höstterminen det år då barnet fyller sju år till och med vårterminen i årskurs 9 (årskurs 10 i specialskolan). Barnen går då i grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola. Utbildningen är obligatorisk, vilket innebär att barnen har rätt till utbildning.

GÅ DIREKT TILL...

Läroplaner och kursplaner

Utbildningen inom grundskola, grundsärskola, specialskolan och sameskolan styrs av läroplaner och kursplaner.

Planera undervisningen

Undervisningen i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanernas kunskapskrav.

Skolans ansvar

Skolan ansvarar för att miljön är trygg, att det finns rutiner för att rapportera frånvaro, spelregler för hur man pratar om politik och religion, samt mycket annat.

Statistik

Skolverket tar varje år fram uppgifter om elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. Uppgifterna sammanställs till statistik per verksamhetsform och skolform.

Nationella prov och bedömningsstöd

De nationella proven och de olika bedömningsstöden ska bidra till att bedömningen blir likvärdig och rättvis, konkretisera kursplanerna och öka måluppfyllelsen bland eleverna.

Betyg i årskurs 6 till 9

I grundskolan är betygsskalan sexgradig, med fem godkända steg, A-E och F som är ett icke godkänt betyg. Betyg ges i årskurs 6–9 i alla ämnen som eleven fått undervisning i, förutom språkval där betyg ges från och med årskurs 7.

Värdegrund

Värdegrundsarbetet är en del av undervisningen. Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de är. De ska var delaktiga och samtidigt utveckla sin demokratiska kompetens.

PUBLIKATIONER

Integrerade elever

Hur kan man se till att en elev som har tagits emot i grundsärskolan och går kvar i sin grundskoleklass som integrerad elev får det bra, både kunskapsmässigt och socialt?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

De allmänna råden baseras på nya bestämmelser i skollagen som förtydligar vad som avses med stöd och särskilt stöd och dokumentationen kring dessa

Förskoleklassen är till för ditt barn

- Broschyr som riktar sig till föräldrar

Skolan är till för ditt barn

- Broschyr som riktar sig till föräldrar

Grundsärskolan är till för ditt barn

- Broschyr som riktar sig till föräldrar