Grundskola

Grundskolan är en nioårig skolform där varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. De flesta barn i Sverige börjar i årskurs 1 på höstterminen det år de fyller 7 år. Det är också möjligt att låta barnen börja det år de fyller 6 och vid särskilda skäl vid 8 år.

Varje grundskola har möjlighet att profilera sig, eller ha olika inriktningar, till exempel Montessori, engelska klasser eller kultur- och idrottsklasser.

Stort lokalt ansvar

Grundskolan ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar. Riksdag och regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Kommunen eller den fristående skolans ägare, den så kallade huvudmannen, har tillsammans med skolans rektor huvudansvar för den dagliga verksamheten. Skollag, förordningar och läroplan ska ligga till grund för hur verksamheten styrs. 

Fristående och kommunala skolor

Grundskolor kan vara kommunala eller fristående. Om skolan är kommunal är det kommunen som är huvudman (ägare). På en fristående skola kan huvudmannen vara ett bolag, en stiftelse eller en förening. De fristående grundskolorna är godkända och inspekteras av Skolinspektionen. De är öppna för alla och undervisningen ska motsvara den som ges i kommunala grundskolor. 

Betyg i grundskolan

Från höstterminen i årskurs 6 får elever i grundskolan betyg. Eleverna ska få betyg i alla ämnen som de fått undervisning i bortsett från språkval. Betyg i språkvalet ska sättas från och med höstterminen i årskurs 7.

En ny betygsskala A-F infördes från och med läsåret 2011/2012. 

Läs mer om betygsskalan och betygssättning i grundskolan

Betygsskalan A-E

Grundsärskolan

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.
Senast granskad: 2016-08-11
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner