Nyhetsarkiv - Grundskola

 • 2018-04-25

  Viktigt att motverka fusk med nationella prov

  Den senaste tiden har flera nationella prov läckt ut i förväg genom att provuppgifter eller facit spridits i sociala medier. Skolverket ser mycket allvarligt på fusket.

 • 2018-04-19

  Besök betaversionen av nya skolverket.se

  Under sommaren 2018 kommer vår webbplats att ersättas av en ny. Redan nu kan du gå in och titta på den nya webbplatsen som håller på att byggas upp. Vi har gjort nya ingångar till våra sidor och förbättrat och sökoptimerat innehållet, för att du lättare ska hitta det du behöver.

 • 2018-02-08

  Obligatoriskt prao från höstterminen 2018

  Regeringen har tagit beslut om obligatorisk prao. Kopplingen mellan skola och arbetsliv ska stärkas genom att huvudmän för grundskolor och specialskolor ansvarar för att anordna prao. I grundskolan ska prao omfatta minst tio dagar sammanlagt under årskurs 8 och 9. I specialskolan gäller samma omfattning som grundskolan, men för elever i årskurs 9 och 10.

 • 2017-12-05

  Fjärdeklassare är bättre på att läsa

  Efter flera PIRLS-undersökningar med fallande resultat har nu svenska fjärdeklassares läsförmåga förbättrats. Läsförmågan ligger nu på samma nivå som 2001 då Sverige presterade som bäst. Av övriga 49 deltagande länder är det sju länder som presterar bättre. Se presskonferensen här.

 • 2017-11-30

  Låg-, mellan-, och högstadium återinförs höstterminen 2018

  Regeringen har nu beslutat att från höstterminen 2018 kommer undervisningstiden för alla elever i grundskolan att delas upp mellan låg-, mellan- och högstadiet. Timplanen kommer att innehålla lägsta antalet timmar per ämne i varje stadium. Detta för att det ska bli mer lika över hela Sverige och underlätta när elever byter skola.

 • 2017-11-21

  Flickor bättre på gemensam problemlösning än pojkar

  Svenska 15-åringar presterar över genomsnittet i ett PISA-test som mäter förmågan att samarbeta för att lösa problem. Resultaten visar också att flickor är betydligt bättre än pojkar på gemensam problemlösning. Sverige är ett av de länder där skillnaderna mellan pojkar och flickor är störst.

 • 2017-11-13

  Delredovisning av hur skolor använder fjärrundervisning

  En viktig förutsättning för att fjärrundervisning ska fungera bra är att skolan löst de organisatoriska förutsättningarna. Det kan till exempel vara att reda ut hur eventuellt praktiska moment i undervisningen ska lösas, var support finns om tekniken strular eller vem fjärrläraren ska rapportera elevens utveckling till. Detta visar Skolverkets delredovisning av hur fjärrundervisning används i grundskolan och gymnasieskolan.

 • 2017-09-28

  Stora skillnader i gymnasiebehörighet mellan elevgrupper

  18 600 elever, motsvarande 17,5 procent av eleverna som gick ut årskurs 9 i våras, blev inte behöriga till gymnasieskolan. Behörigheten har sjunkit med 0,6 procentenheter sedan föregående läsår. Andelen behöriga skiljer sig stort mellan olika elevgrupper. Statistiken finns också nedbruten på skolnivå.

 • 2017-09-21

  Stadieindelade timplaner från hösten 2018

  Från höstterminen 2018 kommer undervisningstiden för alla elever i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan att delas upp mellan låg-, mellan- och högstadiet. Timplanen kommer att innehålla lägsta antalet timmar per ämne och stadium. Detta för att det ska bli mer lika över hela Sverige och underlätta när elever byter skola. En nyhet är att skolan måste erbjuda moderna språk senast i årskurs 6 inom ramen för språkval.

 • 2017-04-19

  PISA: Var femte 15-åring känner sig ensam i skolan

  Omkring var femte 15-åring känner sig ensam och lika många uppger att de känner sig konstiga och missanpassade i skolan. Endast drygt två av tre elever känner sig hemma i skolan. Det visar enkätsvar från PISA 2015 som publiceras i en ny rapport. Sverige är ett av de länder där elevernas upplevelse av tillhörighet i skolan minskat mest. Rapporten visar också att var sjätte svensk 15-åring utsatts för mobbning i skolan.

 • 2017-04-04

  Fyra webbinarier om förskoleklass och fritidshem

  Nu kan du se alla webbinarierna som hölls i slutet av mars och som handlar om rektorns roll, fritidshemmet, förskoleklassen och övergång och samverkan.

 • 2017-03-21

  Andelen obehöriga lärare ökar

  Över hälften av lärarna som har nyanställts det senaste läsåret saknar pedagogisk högskoleexamen. Det innebär att andelen obehöriga lärare i skolorna fortsätter att öka. Det visar Skolverkets statistik för läsåret 2016/17 som även finns nedbruten på läns-, kommun- och skolenhetsnivå.

 • 2017-03-16

  Viss spridning av nationella provet i svenska

  Vi har fått information om att årets nationella prov i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 spridits via sociala medier och vi vill uppmärksamma skolor på att bilder av provet har skickats mellan elever. Vi har även informerat Skolinspektionen som är den myndighet som ansvarar för tillsynen att skolorna hanterar proven enligt Skolverkets regler.

 • 2017-02-06

  Ladda ner nya bedömningsstöd i SO och NO i årskurs 4-6

  Är du lärare i SO eller NO? Nu finns nya bedömningsstöd för dig som undervisar i något av de samhälls- eller naturorienterande ämnena. Logga in i bedömningsportalen för att ta del av stödet. Kontakta din rektor eller provadministratören på din skola om du saknar inloggningsuppgifter eller behörighet till ämnet.

 • 2016-12-19

  Slöjdens estetiska och kulturella uttryck

  Många lärare tycker att det är svårt att veta hur man kan arbeta med estetiska och kulturella uttryck i slöjdundervisningen.  I det nya stödmaterialet förklarar vi begrepp, ger undervisningsexempel och inspiration hur estetiska och kulturella uttryck kan komma in i slöjdundervisningen.

 • 2016-12-06

  Svenska elever bättre i PISA

  Efter flera PISA-undersökningar med fallande resultat har nu svenska 15-åringars kunskaper förbättrats. Läsförståelse och matematik har förbättrats och inom naturvetenskap syns tecken på en positiv utveckling. Titta på presskonferensen i efterhand.

 • 2016-12-01

  Yrkes EM i Göteborg 2016

  Det är viktigt att göra väl underbyggda gymnasieval. Det bidrar till att elever blir mer motiverade. Därmed minskar risken för avhopp och byten av gymnasieprogram. För att öka yrkesutbildningarnas attraktionskraft och få fler att söka yrkesprogrammen stod Skolverket bakom Yrkesutbildningens år 2016 och medverkade på Yrkes-EM i Göteborg den 1-3 december 2016.

 • 2016-11-29

  Elever bättre i matematik och naturvetenskap

  TIMSS 2015 visar ett trendbrott. Efter försämringar i tidigare undersökningar så förbättras nu de flesta resultaten. Fjärdeklassarna förbättrar sig i matematik och når samma nivå i naturvetenskap som i förra undersökningen. Åttondeklassarna blir bättre i både matematik och naturvetenskap.

 • 2016-11-25

  Lärare nöjda med Matematiklyftet

  Lärare är nöjda med Matematiklyftet. Dessutom har de matematiklärare som deltagit utvecklat sin undervisning och känner att de fått bättre självförtroende och trygghet i yrkesrollen. Det visar den slutredovisning som Skolverket gjort och som baseras på utvärderingar av Ramböll och Umeå Universitet.

 • 2016-11-25

  Utvärdering av satsning på naturvetenskap och teknik

  Läs vilka utvecklingsinsatser som Skolverket genomfört på uppdrag av regeringen inom områdena naturvetenskap och teknik åren 2012-2016.

 • 2016-10-06

  Vinnarna i Talangjakten utsedda

  Tio skolor har i hård konkurrens utsetts till vinnare i tävlingen Talangjakten. Dessa skolor får åka på klassresa till Göteborg och Yrkes-EM den 1-2 december. Grattis!

 • 2016-10-04

  Visa eleverna hur betyg sätts

  Elever har många frågor om betyg. I den här filmen får elever veta hur lärare gör när de sätter betyg, hur stor betydelse ett nationellt prov har och varför ett "betyg" på ett prov inte avgör elevens betyg. Visa gärna filmen för dina elever.

 • 2016-09-02

  Använd nya läromedel i nationella minoritetsspråk

  Undervisar du i finska, samiska, meänkieli, romani chib eller jiddisch i grundskolan? Nu finns det läromedel med lärarhandledning till dig.

 • 2016-08-17

  Anordna fjärrundervisning på entreprenad

  Nu är det möjligt att köpa fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning på modersmål från en annan skolhuvudman på entreprenad.

 • 2016-06-15

  Mer matematik i grundskolan

  Nu utökas undervisningstiden i matematik för elever i årskurs 4-6. Det gör att den totala undervisningstiden för matematik i grundskolan är 1125 timmar. Övriga ämnen är oförändrade. Förändringen börjar gälla från höstterminen 2016.

 • 2016-05-10

  Tio procent av skolorna tar emot hälften av de nyanlända

  Närmare hälften av de nyanlända eleverna går i skolan i 29 av landets 290 kommuner. En analys av elevstatistik för grundskolan visar också att ökningen av antalet nyanlända elever främst skett i kommunala skolor. Det är framför allt i mindre kommuner som andelen nyanlända i skolorna ökat.

 • 2016-04-29

  Träffa oss på Yrkes-SM i Malmö

  Den 11-13 maj tävlar några av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar i Yrkes-SM. Skolverket finns på plats alla dagarna. Vi informerar om programmen och berättar om möjligheterna till arbete och vidareutbildning efter en yrkesexamen. Kom och prata med våra experter om gymnasieskolan och yrkesutbildningar. Vi ses.

 • 2016-04-20

  Nu kan du lyssna på omsvenskaskolan.se

  Webbplatsen omsvenskaskolan.se ger en introduktion till det svenska skolsystemet. Den är översatt till sex språk. Nu är det också möjligt att få informationen uppläst.

 • 2016-04-15

  Nytt kunskapskrav i läsförståelse

  Från och med höstterminen 2016 ska lärare i årskurs 1 bedöma elevernas kunskaper mot ett nytt kunskapskrav i läsförståelse. Det blir då även obligatoriskt att använda vårt nya bedömningsstöd.

 • 2016-04-14

  Obligatoriskt att kartlägga nyanlända elever

  Nu är det obligatoriskt att använda steg 1 och 2 i vårt material för att kartlägga nyanlända elevers kunskaper. Logga in och lär dig mer med hjälp av vår webbkurs.

 • 2016-04-05

  Så kan skolan bättre ta vara på möjligheterna med it

  Skolverket presenterar nu förslag på nationell strategi om hur skolan bättre kan ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Dessutom redovisar vi resultatet från vår it-uppföljning. Uppföljningen visar bland annat på stort behov av kompetensutveckling och ojämn fördelning av digitala verktyg.

 • 2016-03-18

  Digital kompetens och programmering ska stärkas i skolan

  Att ha digital kompetens blir allt viktigare i dagens samhälle. Därför har vi på uppdrag av regeringen tagit fram ett första förslag på hur digital kompetens och programmering ska förstärkas och tydliggöras i undervisningen. Under 21-29 mars kan den som vill lämna synpunkter på förslagen. Vår bedömning är att programmering inte ska bli ett nytt ämne i grundskolan utan ingå framför allt i matematik och teknik.

 • 2016-03-10

  Fyra av fem lärare har lärarlegitimation

  Andelen behöriga lärare fortsätter att öka i alla skolformer. Trots det är bristen på behöriga lärare i flera skolformer och ämnen fortfarande stor. Det visar Skolverkets nya statistik. Nytt för i år är att det går att se statistik om lärarbehörigheten per enskild huvudman.

 • 2016-01-19

  Särskilt begåvade elever - stödmaterial och studiepaket

  Skulle din skola kunna bli bättre på att uppmärksamma och arbeta med särskilt begåvade elever? Ta gärna del av vårt stöd- och inspirationsmaterial. Det finns också ett studiepaket och två filmer som ger skolor hjälp på vägen att sätta sig in i stödmaterialet om särskilt begåvade elever och utifrån det reflektera över hur den egna verksamheten fungerar.
  http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sarskilt-begavade-elever-1.230661

 • 2015-12-03

  Reviderat stödmaterial: Studiehandledning på modersmålet

  En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska kan ha rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål. Läs mer om hur det kan gå till och vilka framgångsfaktorer som finns i vårt reviderade stödmaterial.

 • 2015-11-06

  Så möter vi rasism i skolan – besök oss på MR-dagarna

  Besök oss i vår monter på Mänskliga Rättighetsdagarna den 9-10 november 2015 på Svenska Mässan i Göteborg. Ta även chansen att delta i våra seminarier om rasism och politik i skolan.

 • 2015-11-05

  Remiss: Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever

  Från och med den 1 januari 2016 kommer vissa bestämmelser om utbildning för nyanlända elever i skollag och förordningar att ändras. Därför har Skolverket arbetat fram förslag till nya allmänna råd.

 • 2015-11-03

  Delta i Läslyftet nästa läsår

  Nu är det dags att söka statsbidrag för Läslyftet. Nytt är att både gymnasieskolan och gymnasiesärskolan också omfattas. Sedan tidigare har förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer kunnat vara med. Sista ansökningsdag är den 15 december 2015.

 • 2015-10-12

  Vi förtydligar stödmaterial om sex- och samlevnad

  Med anledning av medierapporteringen kommer vi förtydliga våra stödmaterial om sex- och samlevnad där vi har haft intentionen att bemöta myten om mödomshinnan. Uppdateringen kommer genomföras imorgon tisdagen den 13 oktober.

 • 2015-09-16

  Remiss: förändringar i läroplanen för förskoleklass och fritidshem

  Fram till den 13 oktober är det möjligt att lämna synpunkter på de nya skrivningarna i läroplanen om förskoleklass och fritidshem.

 • 2015-09-11

  Hämta de nya kursplanerna i de nationella minoritetsspråken

  Nu finns nya kursplaner för undervisning i de nationella minoritetsspråkenfinska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Elever som hör till de nationella minoriteterna har utökad rätt till modersmålsundervisning från den 1 juli 2015. Nationella minoritetsspråk ska kunna läsas som nybörjarspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. I höst kommer nya läromedel för lärare som ska undervisa minoritetsspråk för nybörjare.

 • 2015-08-18

  Tyck till om förändrad läroplan för förskoleklass och fritidshem

  Förskoleklassens och fritidshemmets syfte och innehåll ska bli tydligare. Till den 30 augusti kan du läsa och lämna synpunkter på förslaget till nya skrivningar i läroplanen.

 • 2015-08-17

  Utveckla arbetet med särskilt begåvade elever

  Särskilt begåvade elever behöver extra ledning och stimulans under sin skoltid. Vi har gett några forskare och lärare i uppdrag att lyfta olika aspekter på temat. Deras texter finns samlade i ett nytt stödmaterial som riktar sig till lärare/speciallärare, specialpedagoger, elevhälsa, rektorer och huvudmän.

 • 2015-08-05

  Lågstadiesatsningen - sök bidrag senast 15 september

  Lågstadiesatsningen är ett statsbidrag för att höja kvaliteten på utbildningen i de lägre klasserna och ge lärarna mer tid för varje elev.

 • 2015-06-25

  Utökad rätt till modersmålsundervisning

  Från den 1 juli 2015 har elever som hör till de nationella minoriteterna utökad rätt till modersmålsundervisning. Det betyder bland annat att ett nationellt minoritetsspråk även ska kunna läsas som ett nybörjarspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. I höst kommer lärarhandledningar och elevaktiviteter för lärare som ska undervisa minoritetsspråk för nybörjare.

 • 2015-06-01

  Förändringar i läroplanen om förskoleklass och fritidshem

  Idag lämnade vi en delredovisning till regeringen.

 • 2015-05-28

  Utveckla arbetet med särskilt begåvade elever

  Särskilt begåvade elever behöver extra ledning och stimulans under sin skoltid. Vi har gett några forskare och lärare i uppdrag att lyfta olika aspekter på temat. Deras texter finns samlade i ett nytt stödmaterial som riktar sig till lärare/speciallärare, specialpedagoger, elevhälsa, rektorer och huvudmän.

 • 2015-04-01

  Minoritetsspråk stärks i skolan

  Möjligheterna att läsa de fem nationella minoritetsspråken ska förbättras. Därför tar Skolverket fram nya kursplaner för grundskolan. Tidigare fanns bara en kursplan i samiska men idag presenterar Skolverket förslag till kursplaner även i finska, jiddish, meänkieli och romani chib. De fem nationella minoritetsspråken ska också kunna läsas som nybörjarspråk.

 • 2015-03-27

  Titta när ungdomar provar på att vara lärare

  Lärarkandidaterna är en serie där vi får följa tre ungdomar som visat intresse för läraryrket. Med hjälp av skickliga lärare får de uppdrag att möta sjuåringar, högstadieelever och gymnasieelever i undervisningssituationer.

 • 2015-03-26

  Hitta värdegrunden och stärk hela skolans uppdrag

  Ibland talas om ett värdegrundsuppdrag och ett kunskapsuppdrag men egentligen är uppdraget gemensamt och sammanhållet. Utveckla tillsammans med dina kollegor en samsyn om hur kunskaper och värden hänger ihop. Här finns texter, en film, diskussionsfrågor och konkreta uppdrag att jobba med i er verksamhet. Insatsen tar ca sju timmar. Ni väljer själva när och hur.

 • 2015-03-13

  Fråga ditt skolbibliotek om talböcker

  Elever med lässvårigheter har rätt att låna och ladda ner talböcker från Myndigheten för tillgängliga medier. Ditt skolbibliotek vet hur det går till. Bibliotekarien Cecilia Persdotter om hur Malmslättsskolan Tokarp arbetar med talböcker och läsprojekt.

 • 2015-03-09

  Vissa nationella prov i årskurs 6 blir frivilliga

  Från och med den 15 april 2015 kommer de nationella proven i samhälls- och naturorienterande ämnena i årskurs 6 vara frivilliga. Nu är det rektorn som bestämmer om proven ska genomföras på skolan.

 • 2015-02-24

  Att undervisa integrerade elever

  En elev som tas emot i grundsärskolan kan gå kvar i sin grundskoleklass som integrerad elev. Men hur ser man till att utbildningen blir bra för eleven både kunskapsmässigt och socialt? Läs mer i vårt nya stödmaterial som även innehåller diskussionsfrågor.

 • 2015-02-18

  Fler elever i specialskolan

  Antal elever i specialskolan har ökat med fem procent jämfört med föregående läsår.

 • 2015-02-18

  Så kan du använda undantagsbestämmelsen

  Nu finns ett nytt studiepaket som vi tagit fram tillsammans med Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Genom materialet kan du sätta dig in i hur, när och på vilket sätt undantagsbestämmelsen kan användas vid betygsättningen.

 • 2015-02-16

  Stöd för bedömning i religionskunskap

  Hur ska man leva sitt liv för att vara en ”god” människa? Låt dina elever i årskurs 7-9 resonera och argumentera kring den frågan och andra moraliska dilemman i två nya bedömningsstöd i religionskunskap. Båda materialen utgår från förmågan att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller. Du hittar materialet i bedömningsportalen.

 • 2015-02-13

  Matematiklyftet når åtta av tio matematiklärare

  Nu har vi beviljat 104 miljoner kronor för att 10 400 ytterligare matematiklärare ska kunna delta i Matematiklyftet. Det betyder att efter läsåret 2015/2016 kommer drygt 37 000 matematiklärare runt om i landet ha deltagit i satsningen. Statistik med alla skolor och kommuner som ansökt finns att ladda ner här.

 • 2015-02-03

  Stöd för att höja kvaliteten i utbildningen

  Vi har nu tagit fram ett nytt stödmaterial som ska underlätta ert arbete med att följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla utbildningen på er förskola eller skola. Materialet innehåller konkreta frågeställningar och handlar om hur ett så kallat systematiskt kvalitetsarbete kan bedrivas i praktiken. Läs mer och ladda ner stödmaterialet.

 • 2015-02-03

  Remiss: Kursplaner för nationella minoritetsspråk

  Fram till den 24 februari är det möjligt att lämna synpunkter på Skolverkets förslag till kursplaner i ämnet modersmål för finska, jiddisch, meänkieli och romani chib.

 • 2015-02-02

  Föräldrasamverkan – givande och utmanande

  Samverkan med föräldrar är både givande och utmanande. Vi har därför tagit fram ett nytt stödmaterial till dig som vill reflektera och utveckla din föräldrasamverkan. Använd materialet på egen hand eller tillsammans med dina kollegor.

 • 2015-01-27

  Nyanlända elevers skolframgång – nya filmer

  Har ni nyanlända elever i er kommun? Se våra nya filmer och hitta inspiration för hur ni kan arbeta för elevernas skolframgång. Lyssna på forskare och hör hur olika skolor arbetar.

 • 2015-01-21

  Så kan du motverka kränkningar

  Inget barn ska behöva ligga sömnlöst över den kommande skoldagen. Du som jobbar i skolan är viktig för att alla elever ska känna sig trygga. Ta del av vårt nya stödmaterial och få kunskap och bli inspirerad i arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

 • 2015-01-20

  Krav på snabbare stöd till elever

  Det är viktigt att tidigt fånga upp elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås samtidigt som lärare får mer tid till undervisning. Titta på Skolverkets informationsfilm och lär dig mer om stöd och särskilt stöd och vilka krav som finns.

 • 2015-01-15

  Ny webbplats förklarar skolsystemet för nyanlända elever

  För dig som möter nyanlända elever och vårdnadshavare har vi tagit fram en ny flerspråkig webbplats. Där förklarar vi kortfattat hur det svenska skolsystemet är uppbyggt.

 • 2014-12-17

  Så kan du ge stöd

  I det nya stödmaterialet kan du läsa om hela processen och ta del av konkreta exempel på extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

 • 2014-12-16

  4 500 sjätteklassare kan inte simma

  Fem procent av eleverna i årskurs 6 når inte upp till kravet att kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg. Brist på undervisningstid och dålig tillgång till simhallar är orsaker som lärare lyfter fram i en ny undersökning från Skolverket.

 • 2014-12-11

  Stödmaterial om övergångar

  Vid skolbyten finns risk att viktig information går förlorad. Det kan påverka alla barn och elever, men i synnerhet de som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Att övergången fungerar är en betydelsefull faktor för en god skolgång. Skolverket har tagit fram ett stödmaterial – ”Övergångar inom och mellan skolor och skolformer”. Det ger stöd och idéer om hur förskola och skola kan arbeta för att ge barn och elever kontinuitet i sin skolgång oberoende av skolbyten.

 • 2014-11-25

  Flickor lyckas bättre än pojkar på nationella prov

  Flickor får bättre provbetyg på alla nationella prov och det ämne där både pojkar och flickor lyckas bäst är engelska. Det visar resultaten från de nationella prov som landets niondeklassare genomförde i våras. Statistiken finns även nedbruten på läns-, kommun- och skolenhetsnivå.

 • 2014-11-19

  Ansök till Matematiklyftet

  Nu är det sista chansen att delta i Matematiklyftet med hjälp av statsbidrag. Skolans huvudmän ansöker senast 16 januari 2015.

 • 2014-11-19

  Stort intresse för läxhjälp

  Över 50 miljoner kronor. Så mycket vill skolor, kommuner och föreningar ha i bidrag för läxhjälp. Det är mer än tre gånger så mycket pengar som Skolverket har att fördela. Vi prioriterar därför kommuner och enskilda skolhuvudmän där eleverna har låga betyg. Ladda ner hela listan med alla som beviljats bidrag.

 • 2014-11-18

  Betygen i matematik och NO sjunker i årskurs 6

  För elever i årskurs 6 har betygssnittet i de naturorienterande ämnena sjunkit från 13,5 poäng till 12,7 och i matematik från 13,7 till 13,0 jämfört med förra året. Drygt 79 procent av eleverna blev godkända i alla ämnen de läst. Betygsstatistiken finns nedbruten på skol-, kommun- och länsnivå.

 • 2014-11-12

  Elever i behov av stöd drabbas vid skolbyten

  Totalt har fler än var tionde elev i grundskolan någon form av särskilt stöd. Detta eftersom de riskerar att inte klara av skolan. Andelen ökar i de högre årskurserna, men minskar mellan årskurs 6 och 7. Minskningen beror troligen på bristande dokumentation därför är det oerhört viktigt att skolorna har en bra kunskapsöverföring vid skolbyten.

 • 2014-11-07

  Seminarium: Sex och samlevnad i särskolan

  I samband med utgivningen av boken Sex och samlevnadsundervisning i särskolan inbjuder Skolverket till seminarium.

 • 2014-11-03

  Anmäl dig till webbinarium om läxor och läxhjälp

  Den 3 december presenterar Mattias Ludvigsson från Skolverket och Max Strandberg från Stockholms universitet de viktigaste slutsatserna i Skolverkets stödmaterial Läxor i praktiken. Dessutom: hur kan man organisera en effektiv läxhjälp? Anna Österlund från Skolverket går igenom slutsatserna i rapporten Mer än bara läxor som har utvärderat olika typer av läxhjälp på tio skolor.

 • 2014-11-03

  Fyra av tio blir behöriga efter sommarskola

  Totalt deltog nästan 16 000 elever, oftast mellan en till två veckor, i någon form av lovskola under påsk-, sommar- och höstlov. Bland de elever som gick en sommarskola fick fyra av tio gymnasiebehörighet. Matematik var det vanligaste ämnet att läsa upp. Det visar vår sammanställning av statistiken.

 • 2014-10-28

  Så kan läxorna bli bättre

  En bra läxa förbereds, förklaras och följs upp av läraren och ska bidra till elevernas kunskapsutveckling. En bra läxa kräver inte att eleven får hjälp från föräldrar eller läxhjälpare för att klara av den. Det är några av slutsatserna i Skolverkets nya stödmaterial om läxor.

 • 2014-10-20

  Webbkurs i bedömning och betygssättning

  Anmäl dig till webbkursen i bedömning och betygssättning för lärare i årskurs 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildning. Kursen kan genomföras i valfritt tempo och är uppbyggd på teoretiska avsnitt, filmer och texter, varvat med praktiska moment som du genomför i din praktik. Första tre modulerna i kursen publiceras den 24 oktober.

 • 2014-10-02

  Nu kan du ansöka tilll dansarutbildning 2015

  Här hittar du bland annat instruktioner och ansökningsformulär för antagning 2015 till den förberedande dansarutbildningen och yrkesdansarutbildningen.

 • 2014-10-02

  Fullföljt gymnasium viktigt för unga på arbetsmarknaden

  75 procent av ungdomarna som har fått slutbetyg med behörighet till högskolan var antingen etablerade på arbetsmarknaden eller studerade vidare på högskola fem år efter att de lämnat gymnasieskolan. Bland de ungdomar som hoppat av innan årskurs 3 var motsvarande andel 28 procent.

 • 2014-09-19

  Lär dig mer om nyanlända elevers lärande

  Alla som undervisar nyanlända elever behöver ha kännedom om hur undervisning kan bedrivas för de elever som inte har svenska som modersmål.
  Anmäl ett team från din skola med rektor och lärare till vår utbildning om nyanlända elevers lärande.

 • 2014-09-18

  Stöd i gymnasievalet

  Gymnasieinfo.se hjälper elever med gymnasievalet. Läs om olika yrken och sök bland skolor och program. En nyhet är att elever kan göra ett enkelt digitalt test med hjälp av "Gymnasievalen" för att lära sig mer om gymnasieskolan.

 • 2014-09-16

  Idrott och hälsa för alla

  Det går att planera en idrottsundervisning där alla elever kan delta. Se filmen där du bland annat får möta idrottslärare, specialpedagog och elever som berättar ur sina perspektiv.

 • 2014-09-09

  Över 800 skolor deltar i internationella studier

  Vi står inför en spännande period då tre internationella studier ska genomföras. Studier som mäter elevers kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Information skickas nu ut till berörda skolor och resultaten presenteras i december 2016.

 • 2014-08-21

  Konferens om stödinsatser i skolan

  Dagen utgår ifrån den nyligen reviderade Allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Konferensen informerar också om Skolverkets olika stödmaterial som är kopplade till bestämmelserna om extra anpassningar och särskilt stöd.

 • 2014-08-21

  Studiehandledning på elevernas modersmål

  Elever som nyligen kommit till Sverige och inte klarar att följa undervisningen på svenska kan få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål. Lär dig mer om att organisera och genomföra studiehandledning med hjälp av en film och vårt stödmaterial.

 • 2014-07-03

  Tydligare uppdrag för fritidshemmen

  De senaste åren har det rapporterats om en allvarlig utveckling i fritidshemmen där tillgången till personal är sämre, grupperna blir större och personalens utbildningsnivå sjunker. I våra nya allmänna råd lyfter vi därför fram att elevernas bästa ska vara i fokus och att man ska göra en barnkonsekvensanalys vid beslut som påverkar eleverna.

 • 2014-07-02

  Reviderade kurs- och ämnesplaner för kinesiska (moderna språk)

  Nu har kurs- och ämnesplanerna i moderna språk kompletterats med centralt innehåll och kunskapskrav specifikt för kinesiska. De reviderade kurs- och ämnesplanerna träder i kraft den 15 juli 2014.

 • 2014-07-02

  Nya krav på snabbare stöd till elever

  Det är viktigt att tidigt fånga upp elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås samtidigt som lärare får mer tid till undervisning. Därför har Skolverket tagit fram nya allmänna råd som baseras på nya bestämmelser i skollagen som förtydligar vad som avses med stöd och särskilt stöd och dokumentationen kring dessa.

 • 2014-06-10

  Hur kan läxhjälp stödja elevernas lärande?

  Läs vår utvärdering av olika typer av läxhjälpsverksamhet på tio skolor.

 • 2014-05-22

  Konferens: Mottagande i grund- och gymnasiesärskolan

  Välkommen till Skolverkets dialogkonferens om de allmänna råden om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Syftet med konferenserna är att ge information och följa upp genomförandet av reformerna. Dialogformen ger deltagarna möjlighet att lyfta utmaningar och frågeställningar och att utbyta erfarenheter med varandra.

 • 2014-05-07

  Stöd för bedömning i fysik

  Nu finns ett nytt kommentarmaterial till kunskapskraven i fysik för årskurs 4-6 och 7-9. Tillsammans med ett diskussionsunderlag och två filmer kan materialet användas som underlag för studiedagar eller vid sambedömning.

 • 2014-04-29

  Är du lärare i SO-ämnena?

  Nu finns en ny ingång på vår webb med ämnesanknutna resurser.

 • 2014-04-07

  Övergång mellan grundskola och gymnasieskola

  Nästan alla grundskoleelever fortsätter till gymnasieskolan. 98,5 procent börjar gymnasieskolan direkt efter grundskolan, medan ett mindre antal elever påbörjar sina studier ett eller två år senare.

 • 2014-04-04

  Nationella prov – elever med läs- och skrivsvårigheter

  Skolan kan anpassa nationella prov för elever med läs- och skrivsvårigheter och vid vissa speciella omständigheter kan man helt undanta vissa elever från att genomföra delprov.

 • 2014-04-03

  Grundsärskolan är till för ditt barn

  Vem kan gå i grundsärskolan, vilka ämnen läser man och hur påverkas barnets framtid? Broschyren, som riktar sig till vårdnadshavare, besvarar dessa och andra frågor.

 • 2014-04-02

  14 000 karriärtjänster runt om i landet

  Här finns hela listan hur tjänsterna fördelas runt om i landet. Skolverket har nu beviljat bidrag för totalt 14 000 karriärtjänster vilket är en ökning med 11 000 jämfört med förra året.

 • 2014-03-28

  Arbeta språkutvecklande i skolans alla ämnen

  Ta del av vårt nya material med text och film. Materialet kan även användas som underlag för studiedagar.

 • 2014-03-27

  Elevökning i grundskolan

  Antalet elever har ökat med nästan 22 000 sedan föregående läsår och kommer enligt prognosen fortsätta att öka.

 • 2014-03-27

  Färre elever i grundsärskolan

  Läsåret 2013/14 är det 1 procent av samtliga elever som går i en grundsärskola.

 • 2014-03-18

  Sök bidrag för lov- och sommarskola

  Sista ansökningsdag är den 15 april. Bidrag ges med högst 1 000 kr per elev och vecka. Syftet med bidraget är att fler elever ska nå kunskapskraven.

 • 2014-03-12

  Kinesiska inom ramen för moderna språk

  Kurs- och ämnesplanen i moderna språk utökas med centralt innehåll och kunskapskrav för kinesiska. Den reviderade kurs- och ämnesplanen träder i kraft 1 juli 2014. Den fastställs och publiceras på Skolverkets webbplats i april 2014.

 • 2014-02-28

  Två tredjedelar klara för Matematiklyftet

  Under läsåret 2014/15 kommer ytterligare drygt 14 000 matematiklärare runt om i landet delta i Matematiklyftet. Statistiken finns även nedbruten på skol- och kommunnivå. Syftet med satsningen är att utveckla matematikundervisningen och på så vis vända den negativa kunskapsutvecklingen.

 • 2014-02-06

  Strategi för romsk inkludering

  En kartläggning av romska barns och elevers skolsituation i fem pilotkommuner. Rapporterna är en del av regeringens uppdrag till Skolverket om att arbeta med romsk inkludering.

 • 2014-02-03

  Nytt undervisningsstöd i naturvetenskap och teknik

  Nu finns ett nytt material för förskollärare och lärare som undervisar i naturvetenskap och teknik. Använd stödmaterialet för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen.

 • 2014-01-30

  Skapa modell för sambedömning

  Sambedömning används för att öka likvärdigheten i bedömning och betygssättning. Men hur fungerar det i praktiken? Ett nytt stödmaterial ger flera exempel på hur man arbetat med sambedömning både i Sverige och utomlands. Anpassa materialet och skapa en modell som fungerar för din skola.

 • 2014-01-17

  Anmäl dig till kurs i likabehandling senast 17 februari

  Skolverket erbjuder en verksamhetsnära och annorlunda fortbildning som vänder sig till verksamheter som vill utveckla sitt arbete med värdegrunden och likabehandling. Fortbildningen ges i form av en högskolekurs i samarbete med tolv lärosäten, på tretton orter, i landet. Innehållet baseras på forskning och utvärderingar kring framgångsrika arbetssätt mot kränkningar.

 • 2014-01-17

  Korrigering av grundskolans slutbetyg våren 2013

  Fel har upptäckts i betygsstatistiken som publicerades den 30 september 2013. Felen har främst påverkat det genomsnittliga meritvärdet. I dag publicerar Skolverket rättade uppgifter.

 • 2013-11-29

  Ytterligare sju grundskolor får bedriva spetsutbildning

  I fortsättningen kommer det att vara totalt 25 grundskolor som bedriver riksrekryterande spetsutbildning under högst fem år.

 • 2013-11-28

  Nationella prov och dyslexi

  Just nu får Skolverket många frågor om de delprov som prövar läsförmåga och där eleverna själva ska läsa texterna. Proven ska mäta elevernas förmåga mot det kunskapskrav som uttrycks som ”att läsa med flyt”, något som elever med läs- och skrivsvårigheter har sämre förutsättningar för.

 • 2013-11-11

  Integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen

  Nu finns en idé till planering av studie- och yrkesvägledning i undervisningen

 • 2013-11-07

  Skolmat på schemat

  Oavsett hur mycket resurser skolan lägger på skickliga pedagoger och läromedel är det svårt för en hungrig elev att ta till sig kunskaper.

 • 2013-11-05

  Nytt kommentarmaterial till kunskapskraven i modersmål

  Materialet ska ge lärare stöd i hur de kan resonera när de bedömer elevers kunskaper utifrån kunskapskraven. I materialet presenteras en
  mängd bedömningar som verksamma lärare har gjort av autentiska elevexempel.

 • 2013-11-05

  Nytt kommentarmaterial till kunskapskraven i geografi

  Materialet ger förslag på vilka bedömningsaspekter lärare kan använda för att bedöma kvaliteten i elevernas resonemang, sambandsbeskrivningar och begreppsanvändning.

 • 2013-11-05

  Nytt kommentarmaterial till kunskapkraven i moderna språk

  Nu finns även kommentarmaterial till kunskapskraven i moderna språk inom ramen för språkval/skriftligt

 • 2013-10-25

  Nya möjligheter till behörighet

  Du som redan har en legitimation kan ha rätt till ytterligare behörigheter.

 • 2013-10-24

  Konferens om kinesiska

  Anmäl dig till Skolverkets konferens om den nya kurs- och ämnesplanen i kinesiska för grund- och gymnasieskolan.

 • 2013-09-30

  Få flyttar för spetsutbildning

  Elever och föräldrar är överlag nöjda med spetsutbildningen i grundskolan. Utbildningarna ska ta emot elever från hela landet men de flesta eleverna kommer från närområdet. Skolverkets första redovisning om försöksverksamheten med spetsutbildningar i grundskolan visar också att utbildningarna inneburit en viss merkostnad för skolorna.

 • 2013-09-30

  Pojkars betyg ökar mest

  Våren 2013 gick den första årskullen ut grundskolan med betygskalan A-F. Statistiken visar att pojkarnas betyg ökade mest. All statistik finns nedbruten på skol-, kommun- och länsnivå.

 • 2013-09-18

  Utveckla studiehandledningen på modersmål

  Följ föreläsningen om hur du kan utveckla studiehandledningen på elevers modersmål från din dator den 16 oktober kl. 15.30-16.30. Under föreläsningen kan du chatta med föreläsarna Inger Bergendorff och Madeleine Medoc.

 • 2013-08-22

  Nytt kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik del 2

  Nu finns filmer och stödmaterial i hur man kan tolka och använda kunskapskraven kring förmågan att föra och följa resonemang i matematik, samt hur man bedömer elever prestationer i muntlig uppgift.

 • 2013-08-19

  Studiehandledning på modersmål

  Nu finns ett stödmaterial om hur man kan organisera och genomföra studiehandledningsinsatser på modersmål.

 • 2013-06-19

  Mottagande i särskolan

  Nu finns nya allmänna råd om mottagande i grund- och gymnasiesärskolan. Anmäl dig till Skolverkets konferenser och lär dig mer om vad de nya råden innebär.

 • 2013-06-17

  Ny kursplan i kinesiska

  Nu finns ett förslag för hur undervisningen i kinesiska ska organiseras och kvalitetssäkras. Intresset för att läsa kinesiska på svenska skolor har vuxit men det har inte funnits någon enhetlig kursplan vilket gjort att utbildningskvalitén varierar mellan skolorna.

 • 2013-05-20

  Stödmaterial för språkval i grundskolan

  En broschyr har tagits fram för att underlätta för eleverna att göra väl underbyggda språkval.

 • 2013-04-16

  Lämna synpunkter på förslag till kurser i kinesiska

  Skolverket har fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till centralt innehåll och kunskapskrav för grundskolan respektive kurser för gymnasieskolan i kinesiska (mandarin). Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

 • 2013-01-30

  Bedömarträning med stöd för betygssättning

  Våren 2012 infördes nationella prov i årskurs 6. Med anledning av detta gav Skolverket ut ett bedömarträningsmaterial för ämnena engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk. Nu är materialet i matematik samt svenska och svenska som andraspråk reviderat med stöd för betygssättning. Bedömarträning med stöd för betygssättning i engelska kommer att publiceras inom kort.

 • 2013-01-21

  Filmer om fjärde året på teknikprogrammet

  Elever som går tredje året på teknikprogrammet kan under 2011-2015 söka till en ettårig gymnasieingenjörsutbildning.

 • 2012-12-27

  Kinesiska i grund- och gymnasieskolan

  Skolverket ska utarbeta ett förslag till sju steg i kinesiska inom ramen för kurs- och ämnesplanen för moderna språk.

 • 2012-12-21

  Magasin om gymnasievalet

  Inför gymnasievalet 2013 har Skolverket tagit fram ett magasin som inspiration och stöd för elever, föräldrar och studie- och yrkesvägledare i valet av gymnasieskola.

 • 2012-12-13

  Betyg i ämnen som eleverna inte fått undervisning i

  Skolverket har omprövat frågan om hur betyg ska sättas i de fall eleverna inte fått undervisning i ett ämne under en termin. Området har väckt många frågor och vi har nu omprövat hur bestämmelserna ska tolkas för att få en så praktisk och tillämpbar vägledning som möjligt.

 • 2012-11-30

  Tio grundskolor får spetsutbildning

  Skolverket ger tio skolor tillstånd att delta i försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning i årskurs 7-9. Det är andra året som Skolverket beviljar tillstånd att starta spetsutbildning i grundskolan.

 • 2012-11-22

  Bedömningsstöd i bild

  Bedömningsstödet i ämnet bild består av elevexempel med tillhörande stöd för bedömning samt ett avsnitt med teoretiska perspektiv. Syftet med materialet är att bidra till en mer likvärdig bedömning och betygssättning i ämnet.

 • 2012-10-18

  Bedömning i idrott och hälsa

  I november hålls tre halvdagsseminarier där du får ta del av frågor kring bedömning som en del i undervisningen i ämnet idrott och hälsa utifrån de nya kursplanerna och ämnesplanerna.

 • 2012-10-04

  Kurser för lärare i idrott och hälsa

  Under 2012 och 2013 anordnas utbildningsinsatser för lärare i idrott och hälsa. Utbildningarna ska bland annat ge deltagarna fördjupad kunskap om kursplaner och ämnesplaner, simundervisning och samverkan med föräldrar.

 • 2012-10-02

  Seminarieserie om näringsriktig skolmat

  Seminarierna riktar sig beslutsfattare och skolhuvudmän hålls på fyra orter i november. Välkommen med din anmälan!

 • 2012-09-17

  Sök Lärarlyftet II

  Lärare och fritidspedagoger kan söka kurser och utbildningar fram till 15 oktober. Lärare som söker ska ha lärarexamen, vara anställda och redan undervisa i ett ämne som de saknar behörighet för.

 • 2012-08-28

  Förståelse för läroplanerna

  Skolverket erbjuder kurser på högskolor runtom i landet. Kurserna vänder sig till förskollärare och förskolechefer, samt lärare och rektorer inom grundskoleutbildningen.

 • 2012-08-07

  Spetsutbildning i grundskolan

  Ansök senast 15 september till Skolverket om att få bedriva spetsutbildning i grundskolan från 2013/14.

 • 2012-07-09

  Nytt kommentarmaterial: Få syn på språket

  Det språkliga perspektivet har stor betydelse i alla skolformer och ämnen. Få syn på språket förtydligar det språkliga perspektivet som är lyft i styrdokumenten hela vägen från förskola till vuxenutbildning.

 • 2012-07-06

  Diskutera kunskapskraven

  I diskussionsunderlaget ges ett förslag till konkret arbetssätt och ett exempel på hur ett lärarlag på en skola på detta sätt konkretiserar kunskapskraven. I diskussionsunderlaget ges ett förslag till konkret arbetssätt och ett exempel på hur ett lärarlag på en skola på detta sätt konkretiserar kunskapskraven.

 • 2012-07-04

  Ny broschyr: Ett år med ny läroplan

  I broschyren, som riktar sig till personal i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan, kan du läsa om bland annat implementeringsarbetet, kunskapsbedömning och det stödmaterial Skolverket har tagit fram.

 • 2012-06-27

  Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik

  Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för hur kunskapskraven är konstruerade.

 • 2012-06-18

  Kommentarmaterial till kunskapskraven i teknik

  Kommentarmaterialen ger en bredare och djupare förståelse för hur kunskapskraven är konstruerade.

 • 2012-05-08

  Att planera sin undervisning i teknik i grundsärskolan

  Teknik är ett nytt ämne i grundsärskolan. Läs hur lärarna Monica Schack och Petra Filipsson planerar sin undervisning i ämnet, och ta del av fyra planeringar som är gjorda utifrån de nya kursplanerna.

 • 2012-05-02

  Handledning för lärande: samråd

  I mitten av april samlades representanter från sju kommuner som har arbetat med kollegialt lärande och coachning av lärare, för att dela med sig av sina erfarenheter till Skolverket.
  - Det har varit mycket värdefullt att få ta del av hur de här kommunerna har arbetat och vi tar med oss den här kunskapen in i vårt arbete med projektet Handledning för lärande, säger Anna Österlund, projektledare på Skolverket

 • 2012-04-20

  Tio skolor med låga resultat får stöd av Skolverket

  Idag presenteras de tio skolor som har valts ut i en treårig satsning på att stärka skolor som har låga kunskapsresultat. Skolverket kommer att anlita särskilt kvalificerade handledare som ska arbeta ute i skolorna. Syftet är att höja elevernas kunskapsresultat genom att till exempel stödja lärarna i att utveckla undervisningen. Skolverket kommer också att ge stöd till bland annat läxläsning.

 • 2012-03-29

  Första spetsutbildningarna i grundskolan drar igång

  Höstterminen 2012 startar Liljeborgsskolans spetsutbildning med fördjupning i tyska och spanska. Projektledare på skolan är språklärarna Tina Gunnarsson och Stephanie Turesson som ser fram emot att välkomna sin första spetsklass.

 • 2012-03-20

  Förslag till studiedagsupplägg

  Skolverket har tagit fram ett förslag till studiedagsupplägg kring de allmänna rådet som kan användas som underlag för en hel studiedag eller en serie studiedagar.

 • 2012-03-20

  Planering och genomförande av undervisningen

  Skolverket har tagit fram ett förslag till studiedagsupplägg kring de allmänna råden som kan användas som underlag för en hel studiedag eller en serie studiedagar.

 • 2012-03-19

  Nyhetsbrev om de nya läroplanerna

  Förslag till studiedagsupplägg om de allmänna råden för planering och genomförande av undervisningen, översatt föräldrabroschyr och information om betyg. Läs nyhetsbrevet!

 • 2012-03-09

  Förkortning av ämnet teknik

  Den korrekta förkortningen av ämnet teknik är TK, och inte TE som felaktigt anges i de tryckta versionerna av läroplanerna. Alla ämnens förkortningar finns publicerade i Skolverkets författningssamling.

 • 2012-03-01

  Ansök: Spetsutbildning i grundskolan

  Nu är det möjligt att ansöka om att anordna spetsutbildning i grundskolan läsåret 2013/14. Ansök senast den 15 sept.

 • 2012-02-27

  Bedömningsstöd i slöjd

  Skolverket har tagit fram ett bedömningsstöd i slöjd. Syftet med materialet är att stödja en rättvis och likvärdig bedömning. Materialet består av en film och en bedömningsmatris och ger exempel på olika bedömningssituationer.

 • 2012-02-13

  Film för föräldrar

  Filmen Skolan är till för ditt barn vänder sig till föräldrar med barn i grundskolan och tar upp vad som styr i skolan och vad man som förälder kan förvänta sig.

 • 2012-02-07

  Femtio skolor har ansökt om lokalt tillval

  Sedan höstterminen 2011 har det varit möjligt för grundskolor att ansöka om att få anordna lokalt tillval i grundskolan. Hittills har drygt femtio ansökningar kommit in till Skolverket, från både kommunala och fristående skolor.

 • 2012-01-30

  Film: allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen

  De allmänna råden handlar om hur lärare i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan bör planera och genomföra undervisningen utifrån de nya läroplanerna och kursplanerna. I filmen diskuterar Skolverkets Ulrika Lundqvist och Niclas Westin råden.

 • 2012-01-23

  Konferenser om betyg i årskurs 6 för lärare

  Skolverket anordnar under hösten 2012 konferenser för att förbereda lärare i årskurserna 4-6 inför att sätta betyg för första gången i årskurs 6. Betyg sätts första gången i slutet av höstterminen 2012. Läs mer om konferenserna här.

 • 2012-01-18

  Platser kvar till kurser inom Lärarlyftet II

  Vill du gå kurser inom Lärarlyftet II men missade sista ansökningsdagen. Det finns platser kvar på många av våra kurser och du har fortfarande möjlighet att göra en sen anmälan.

 • 2012-01-09

  Förskoleklassen är till för ditt barn

  Köp eller ladda ner den nya broschyren om förskoleklassen och förskoleklassens uppdrag. Broschyren riktar sig till föräldrar.

 • 2011-12-19

  Översatt föräldrabroschyr

  Broschyren Skolan är till för ditt barn finns nu översatt till fyra språk och kommer att finnas översatt till ytterligare tolv språk i slutet av januari.

 • 2011-12-16

  Bestämmelser om slutbetyg

  I och med att den nya betygsskalan trädde ikraft den 1 juli 2011 kommer elever under läsåret 2011/2012 att få betyg utifrån två olika betygsskalor.

 • 2011-12-15

  Förskoleklassen är till för ditt barn

  Ny broschyr som riktar sig till föräldrar.

 • 2011-12-12

  Lokalt tillval och judiska studier i grundskolan:

  sista dag att ansöka för läsåret 2012/2013 är den 15 december.

 • 2011-12-09

  Kommentarmaterial till grundsärskolans kursplaner

  Läs kommentarmaterialet för att få en djupare förståelse för kursplanetexterna. Materialet innehåller även exempel på hur man kan planera undervisningen, samt diskussionsfrågor.

 • 2011-12-01

  Om betygssättning

  För att stödja rektorer och betygssättande lärare har Skolverket sammanställt den information och det nationella stöd som för närvarande finns för betygssättningen. Ladda ner texten som pdf.

 • 2011-12-01

  Åtta grundskolor får spetsutbildning

  Skolverket har beslutat att åtta skolor får starta spetsutbildning i grundskolan hösten 2012. De blir de första skolorna som ingår i en försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i årskurs 7-9.

 • 2011-12-01

  Om betygssättning

  Ladda ner ett kompletterande stöd för lärare och rektorer i tillämpningen av de nya bestämmelserna.

 • 2011-12-01

  Information om lärares planering

  Under de senaste veckorna har Skolverket fått ovanligt många frågor om vilka krav det finns i skolförfattningarna på lärarens planering av verksamheten i grundskolan och motsvarande skolformer.

 • 2011-11-18

  Ansökan till dansarutbildning och datum för färdighetsprov

 • 2011-11-07

  Bedömarträning inför proven i årskurs 6

  Materialet ska ge dig som lärare möjlighet att bli säkrare i din bedömning av elevernas prestationer på ämnesproven i årskurs 6.

 • 2011-11-03

  Filmer om grundsärskolans läroplan

  Hur resonerar grundsärskolans lärare kring uppdraget i den nya läroplanen? Följ diskussionerna i tre olika lärargrupper.

 • 2011-10-28

  Ett tydligt uppdrag gör förskoleklassen bättre

  Vad styr förskoleklassen? Vad innebär modersmålsstöd och hur kan man bedöma elevernas utveckling när man inte följer kursplanerna? I oktober talade Skolverkets Anna Österlund på förskoleklassdagarna och besvarade dessa och andra frågor.

 • 2011-10-26

  Läroplan på engelska

  Grundskolans läroplan finns nu översatt till engelska, ladda ner den som pdf.

 • 2011-10-19

  Allmänna råd om planering och genomförande av undervisningen

  Nu finns de allmänna råden att ladda ner som pdf. De allmänna råden behandlar bland annat hur lärare bör planera och genomföra undervisningen utifrån de nya läroplanerna och kursplanerna och hur kunskapskraven bör tillämpas vid bedömning och betygsättning.

 • 2011-10-19

  Planering och genomförande av undervisningen

  De nya allmänna råden behandlar bland annat hur lärare bör planera och genomföra undervisningen utifrån de nya läroplanerna och kursplanerna och hur kunskapskraven bör tillämpas vid bedömning och betygsättning.

 • 2011-10-13

  Grundsärskolans kursplaner i A3-format

  Nu finns kursplanerna för grundskolan och inriktningen träningsskolan att hämta ner i A3-format.

 • 2011-10-06

  Handläggning av lärarlegitimationer försenas

  Det dröjer innan Skolverket kan börja utfärda lärarlegitimationer. Orsakerna är problem med de IT-system som används för att handlägga ansökningarna och att många ärenden är mer komplicerade än väntat.

 • 2011-09-19

  Remiss: Föreskrifter om ansökan om lokalt tillval, spetsutbildning och judiska studier i grundskolan

  Till och med den 3 oktober är det möjligt att lämna synpunkter på Skolverkets förslag.

 • 2011-09-16

  28 skolor vill starta spetsutbildning i grundskolan

  Störst har intresset varit att ansöka om spetsutbildningar med inriktning mot matematik eller naturorienterande ämnen. När ansökningstiden gick ut den 15 september hade totalt 28 skolor ansökt till Skolverket.

 • 2011-09-14

  Nytt nummer av nya läroplaner-nyhetsbrevet!

  Läs det här.

 • 2011-09-08

  Skolverkets stöd

  Se de resurser Skolverket erbjuder skolorna som stöd i implementeringen av läroplanerna: kommentarmaterial, ämnesfilmer, diskussionsunderlag och informationsmaterial riktat till föräldrar.

 • 2011-09-07

  Kursplaner i A3-format

  Nu finns kursplaner i A3-format för några av grundskolans ämnen

 • 2011-08-16

  Spetsutbildning i grundskolan

  Ansökan senast 15 september till Skolverket om att få delta i försöksverksamheten med spetsutbildning.

 • 2011-08-02

  Utskick av kommentarmaterial

  Under vecka 32 kommer kommentarmaterialen i de åtta återstående ämnena att skickas ut.

 • 2011-07-14

  Nya läroplaner-nyhetsbrevet

  Nytt nummer ute!

 • 2011-07-07

  Diskussionsunderlag för lärare i förskoleklass

  Sätt dig in i de nya läroplanerna och den nya skollagen.

 • 2011-07-07

  Ämnesfilm i slöjd

  Nu finns ämnesfilmen i slöjd att se strömmad eller ladda ner till datorn.

 • 2011-07-06

  Försenat allmänt råd till kursplanerna och kunskapskraven

  Det allmänna rådet hade beräknats vara färdigt i augusti 2011, men har tyvärr blivit försenat. Preliminärt kommer det att finnas färdigt i oktober eller november 2011.

 • 2011-07-06

  Remiss: föreskrifter om betygsdokument

  Till och med den 19 augusti är det möjligt att lämna synpunkter på Skolverkets förslag.

 • 2011-06-01

  Timplanen för träningsskolan

  I skolförordningen blev timplanen för elever som läser inriktningen träningsskola dessvärre felaktig. Nu har felet korrigerats.

 • 2011-05-29

  Filmad kursplanekonferens

  Under våren höll Skolverket konferenser om de nya samlade läroplanerna för grundskolan, specialskolan och sameskolan. Nu finns filmklipp från konferensen att strömma eller ladda ner.

 • 2011-05-27

  Kompetensutveckling i samarbete med högskolor och universitet

  I höst kommer högskolor och universitet att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser för förskollärare, lärare samt förskolechefer och rektorer. Insatserna ska vara ett stöd i det lokala arbetet med att implementera de nya läroplanerna.

 • 2011-05-24

  Kompetenskrav för framtida lärare fastslagna

  Skolverket har beslutat om vilken kompetens nyutbildade lärare och förskollärare ska ha för att få lärarlegitimation.

 • 2011-05-23

  Nya kommentarmaterial

  Nu finns även kommentarmaterial i hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, modersmål, samiska, engelska för döva och hörselskadade och moderna språk för döva och hörselskadade att köpa eller ladda ner.

 • 2011-05-19

  Undantag från behörighet i engelska

  Från och med hösten 2011 kan elever omfattas av ett undantag från kravet på ett godkänt betyg i engelska när de ansöker till gymnasieskolan.

 • 2011-05-06

  Remiss: kursplanen i judiska studier

  Fram till den 20 maj är det möjligt att läsa och lämna synpunkter på Skolverkets utkast till kursplan och kunskapskrav i judiska studier.

 • 2011-05-03

  Utskick av läroplaner till lärare i grundskolan

  I juni 2011 kommer alla lärare som berörs av de nya läroplanerna att få ett eget exemplar av sin läroplan. Nu finns mer utförlig information om hur utskicket kommer att gå till och är beräknat.

 • 2011-04-28

  Särskild utbildning i judiska studier

  Skolverket tar just nu fram förslag till kursplan med kunskapskrav i judiska studier för årskurs 7- 9. Utbildningen ska omfatta judisk kultur, historia, traditioner och religion och vara öppen för alla. Huvudmän ska kunna ansöka om tillstånd hos Skolverket att anordna utbildningen.

 • 2011-04-19

  Ämnesfilmer för grundskolan

  Ämnesfilmerna kan du som lärare se som inspiration i ditt arbete med att börja använda de nya samlade läroplanerna i din undervisning. De kan även användas som ett kompetensutvecklingsstöd på skolnivå.

 • 2011-03-01

  Grundskolor kan ansöka om lokalt tillval

  Från höstterminen 2011 kan de grundskolor som vill, under vissa förutsättningar, anordna undervisning i ett lokalt tillval.

 • 2011-02-25

  Dansarutbildning

  Sedan 1 februari gäller nya bestämmelser för dansarutbildningen inom grund- och gymnasieskolan. Rådet för dansarutbilning inom Skolverket tar nu hand om ansökan, urval och antagning.

 • Nystartad skola?

  Den 30 september är sista dag att meddela Skolverket att ni inte har nåtts av läroplansutskicket. Samma sak gäller även de skolor som inte är nystartade men som av olika anledningar inte har nåtts av utskicket.

 • 2010-12-13

  Utskick av läroplaner och kommentarmaterial

  - Skolverket kommer att göra ett kostnadsfritt utskick av såväl läroplanerna som kommentarmaterialet till kursplanerna till alla skolor under vårterminen 2011, säger Niclas Westin, projektledare på Skolverket.

 • 2010-12-08

  Frågor och svar om skolreformer

  Vad innebär den nya betygsskalan? Hur får rektor delegera enligt den nya skollagen? Fler frågor och svar finns här.

 • 2010-11-17

  Nytt diagnosmaterial i NO för årskus 1-6

  Den första delen av ett diagnosmaterial i naturvetenskap för årskurs 1-6 är nu klar. Materialet ger stöd för lärare att bedöma elevers förmåga att arbeta naturvetenskapligt.

 • 2010-11-02

  Höga betyg i engelskspråkig undervisning

  97 procent av eleverna i engelskspråkig undervisning i grundskolan blir behöriga till gymnasieskolan. Det visar Skolverkets utvärdering av försöksverksamheten.

 • 2010-01-28

  Utveckla din bedömarkompetens

  Nu finns Skolverkets kompetensutvecklingsmaterial som riktar sig till lärare som undervisar yngre elever.

 • 2009-05-07

  Utvecklingssamtalet

  Broschyren "Utvecklingssamtalet - Hur går det för ditt barn i skolan?" vänder sig till föräldrar och elever. Den har skickats ut till samtliga rektorer i grundskolan.

 • 2009-02-16

  Nya läroplaner och kursplaner 2011

  Nya kursplaner och kunskapskrav. Arbetet med de stora förändringarna i grundskolan är i full gång på Skolverket.

 • 2009-01-07

  Provdatum för nationella prov läsåret 2009/10

  Skolverket har fastställt provtiderna för de nationella ämnesproven i årskurs 9 i grundskolan samt årskurs 10 i specialskolan.

 • 2008-12-15

  Åtta program mot mobbning utvärderas

  En delrapport från Skolverkets utbildningssatsning mot mobbning kommer i februari år 2009. Den består av tre delar: en beskrivning av fenomenet mobbning, en historisk analys och en analys av åtta program.

 • Kommentarmaterial till kunskapskraven i moderna språk inom ramen för språkval/skriftligt
 • Grundskoleutbildning - årskurs 1 till 9

  Barnen i Sverige går i skolan från höstterminen det år då barnet fyller sju år till och med vårterminen i årskurs 9 (årskurs 10 i specialskolan). Barnen går då i grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola. Utbildningen är obligatorisk, vilket innebär att barnen har rätt till utbildning.