Sameskola

Sameskolan har ett viktigt uppdrag i att förmedla det samiska samhällets och urfolket samernas normer, värdegrund, traditioner och kulturarv till eleverna samt lära dem att läsa, tala och skriva samiska.

Elev

Utbildningen i sameskolan består av årskurserna 1-6, och därefter går eleverna vidare till grundskolan. Sameskolorna finns i Gällivare, Jokkmokk, Karesuando, Kiruna och Tärnaby.

Elever i en båt

Barn till samer kan gå i sameskolan.  De kan också välja att istället gå i grundskolan och att få en undervisning med samiska inslag genom integrerad samisk undervisning i grundskolan. Även barn som inte är samer får gå i sameskolan, om det finns särskilda skäl.

Vad styr verksamheten?

Sameskolan styrs av skollagen, förordningar och läroplanen. I Läroplanen för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (reviderad 2016) kan man läsa att undervisningen i sameskolan, förskoleklassen och fritidhemmet ska ge eleverna förutsättningar att bidra till att stärka urfolkets samernas möjligheter att bevara och utveckla sin samiska identitet som en del i det svenska samhället.

Kursplanerna och kunskapskraven i sameskolans läroplan är desamma som för grundskolans läroplan, men det tillkommer ytterligare mål som handlar om att eleverna ska kunna tala, läsa och skriva samiska samt att eleverna ska utveckla en funktionell tvåspråkighet.

Betygssättning

I sameskolan gäller samma regler för bedömning och betyg som i grundskolan. Sameskolan har sex årskurser och eleverna får bara betyg i årskurs 6, sedan börjar de i grundskolan. Betygsstegen A, B, C, D och E är godkända betyg. Betyget F innebär att eleven inte har nått godkänt resultat. Har eleven varit frånvarande så mycket att det inte går att bedöma kunskaperna sätter man ett streck.

Sameskolstyrelsen

Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet som ansvarar för att ge samiska barn en utbildning med samisk inriktning. Sameskolstyrelsen erbjuder fjärrundervisning i samiska till elever i kommuner som inte har tillgång till lärare i samiska.

Läs mer om Sameskolstyrelsen

Senast granskad: 2017-02-21
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner