Få elever flyttar hemifrån för spetsutbildning i grundskolan

Elever och föräldrar är överlag nöjda med spetsutbildningen i grundskolan. Utbildningarna ska ta emot elever från hela landet men de flesta eleverna kommer från närområdet. Skolverkets första redovisning om försöksverksamheten med spetsutbildningar i grundskolan visar också att utbildningarna inneburit en viss merkostnad för skolorna.

Höstterminen 2012 påbörjades en försöksverksamhet med spetsutbildning i årskurs 7-9. Åtta spetsutbildningar fick tillstånd av Skolverket att starta. Totalt 188 elever började utbildningarna. Spetsutbildningarna är riksrekryterande vilket innebär att de kan ta emot elever från hela landet. Syftet är att ge eleverna möjlighet till fördjupning och breddning i ett eller flera ämnen. Det här är den första redovisningen och den baseras på de åtta skolorna vilket får betraktas som ett för begränsat underlag för att dra generella slutsatser.

Elever med högutbildade föräldrar i majoritet

Tre av fyra elever i spetsutbildning i grundskolan har föräldrar med eftergymnasial utbildning, vilket är fler än riksgenomsnittet. Samtidigt beskriver rektorer och lärare eleverna som en heterogen grupp som på flera sätt liknar övriga elever i skolan. De elever som började på spetsutbildningar hade bättre resultat på alla nationella prov jämfört med genomsnittet för alla elever. Trots att spetsutbildningarna är riksrekryterande lämnar få elever hemmet för att gå spetsutbildning någon annanstans i landet

Olika sätt att organisera utbildningen

Spetsutbildningen utformas på olika sätt. Eleverna går antingen i en egen klass där de får undervisning i alla ämnen eller så bildar de en särskild grupp i det eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot. Det genomsnittliga elevantalet är 20–25 i årskurs 7. Utvärderingen tyder på att undervisningen bedrivs med ett ökat tempo och med ökad fördjupning och bredd.

Vissa merkostnader

Sex av åtta huvudmän har redovisat att spetsutbildningen medfört vissa begränsade merkostnader. Det beror bland annat på kostnader för förändrade organisatoriska förutsättningar, mindre grupper, mer undervisningstid och att lärare har fått tid för att samordna och utveckla verksamheten med spetsutbildningen. Annat som gör undervisningen dyrare är undervisningsmaterial, att gymnasielärare har medverkat i spetsutbildningen och spridning av information om spetsutbildningen.

Fler spetsutbildningar beviljas

Hittills har 18 spetsutbildningar beviljats. En sista ansökningsomgång pågår nu och efter det kan det finnas upp till 28 spetsutbildningar.

Senast granskad: 2013-09-30
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten