Villkor för spetsutbildning

Skolverket har genomfört tre ansökningsomgångar och utifrån det har 25 spetsutbildningar i grundskolan blivit beviljade. Skolverket har inte fått i uppdrag att bevilja ytterligare spetsutbildningar.

De beviljade utbildningarna har bedömts uppfylla följande villkor:

Villkor för deltagande

Villkoren för att få delta i försöksverksamheten med spetsutbildning är att huvudmannen kan erbjuda spetsutbildning av god kvalitet och att:

  1. huvudmannen har ett etablerat samarbete med en gymnasieskola som har utbildning i det ämne eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot,
  2. huvudmannen för undervisningen på gymnasial nivå använder lärare som har en utbildning avsedd för denna undervisning,
  3. spetsutbildningens särskilda utformning inte minskar elevernas möjligheter att uppnå de behörighetskrav som gäller för högskoleförberedande program i gymnasieskolan
  4. kostnaderna för utbildningen inte överstiger huvudmannens kostnader för övrig grundskoleutbildning

Utöver detta har huvudmannen bland annat fått motivera och konkret beskriva hur

  • antagning och urval till utbildningen ska utformas
  • eleverna ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling
  • eleverna erbjuds fördjupning och breddning inom spetsämnena/ämnet
  • organisationen kan ge eleverna möjlighet att läsa gymnasiekurser i det ämne eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot

De huvudmän som deltar i försöksverksamheten är skyldiga att medverka i Skolverkets årliga uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten.

Senast granskad: 2016-02-19
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner