Nyhetsarkiv - Gymnasiesärskolan

 • 2017-11-14

  Samläsning bra för elever i gymnasiesärskolan

  Att undervisa elever i gymnasiesärskolan och gymnasieskolan tillsammans kan ge gymnasiesärskolans elever både pedagogiska och sociala utmaningar. Det kan också förbereda dem bättre för ett arbete efter utbildningen. Det visar Skolverkets rapport där vi kartlagt och utvärderat samläsning.

 • 2017-02-14

  Så kan ni anordna fjärrundervisning

  I vissa ämnen är det svårt att hitta behöriga lärare eller så är elevgrupperna för små – då kan fjärrundervisning vara ett alternativ. Kommuner eller enskilda huvudmän som anordnar utbildning i grund- och gymnasieskolan kan därför ansöka till Skolverket om att delta i en försöksverksamhet. Sista ansökningsdag är den 15 mars.

 • 2016-06-21

  Exempel på gymnasiesärskolearbetet

  Ta del av våra nya exempel på gymnasiesärskolearbeten. Tanken är att du ska kunna använda dem som inspiration och diskussionsunderlag i ditt arbete med att utforma uppgifter för gymnasiesärskolearbetet.

 • 2016-04-20

  Nu kan du lyssna på omsvenskaskolan.se

  Webbplatsen omsvenskaskolan.se ger en introduktion till det svenska skolsystemet. Den är översatt till sex språk. Nu är det också möjligt att få informationen uppläst.

 • 2016-03-18

  Digital kompetens och programmering ska stärkas i skolan

  Att ha digital kompetens blir allt viktigare i dagens samhälle. Därför har vi på uppdrag av regeringen tagit fram ett första förslag på hur digital kompetens och programmering ska förstärkas och tydliggöras i undervisningen. Under 21-29 mars kan den som vill lämna synpunkter på förslagen. Vår bedömning är att programmering inte ska bli ett nytt ämne i grundskolan utan ingå framför allt i matematik och teknik.

 • 2016-03-10

  Fyra av fem lärare har lärarlegitimation

  Andelen behöriga lärare fortsätter att öka i alla skolformer. Trots det är bristen på behöriga lärare i flera skolformer och ämnen fortfarande stor. Det visar Skolverkets nya statistik. Nytt för i år är att det går att se statistik om lärarbehörigheten per enskild huvudman.

 • 2016-03-10

  Svårt att ordna apl-platser till elever i gymnasiesärskolan

  Alla nationella program i gymnasiesärskolan ska förbereda eleverna för yrkeslivet. En viktig och obligatorisk del är det arbetsplatsförlagda lärandet, apl. Men det är svårt för skolorna att hitta arbetsgivare som kan ta emot eleverna. Mer än hälften av alla rektorer svarar att det är ganska eller mycket svårt att ordna apl-platser. Det visar Skolverkets uppföljning.

 • 2016-01-18

  Allmänna råd om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

  Nu finns det allmänna råd med kommentarer om hur hemkommunen bör hantera sitt kommunala aktivitetsansvar för ungdomar som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år. De allmänna råden är tänkta att fungera som ett stöd för planering, genomförande och utveckling.

 • 2016-01-15

  Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever

  Sedan 1 januari gäller delvis nya bestämmelser om utbildning för nyanlända elever. De behandlar bland annat inledande bedömning av kunskaper, förberedelseklass och språkintroduktion.

 • 2015-12-03

  Reviderat stödmaterial: Studiehandledning på modersmålet

  En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska kan ha rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål. Läs mer om hur det kan gå till och vilka framgångsfaktorer som finns i vårt reviderade stödmaterial.

 • 2015-11-05

  Remiss: Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever

  Från och med den 1 januari 2016 kommer vissa bestämmelser om utbildning för nyanlända elever i skollag och förordningar att ändras. Därför har Skolverket arbetat fram förslag till nya allmänna råd.

 • 2015-11-03

  Delta i Läslyftet nästa läsår

  Nu är det dags att söka statsbidrag för Läslyftet. Nytt är att både gymnasieskolan och gymnasiesärskolan också omfattas. Sedan tidigare har förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer kunnat vara med. Sista ansökningsdag är den 15 december 2015.

 • 2015-09-29

  Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och arbetsmiljö

  Elevinflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Det stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Läs mer om vilken rätt elever har till inflytande.

 • 2015-09-11

  Hämta de nya kursplanerna i de nationella minoritetsspråken

  Nu finns nya kursplaner för undervisning i de nationella minoritetsspråkenfinska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Elever som hör till de nationella minoriteterna har utökad rätt till modersmålsundervisning från den 1 juli 2015. Nationella minoritetsspråk ska kunna läsas som nybörjarspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. I höst kommer nya läromedel för lärare som ska undervisa minoritetsspråk för nybörjare.

 • 2015-07-03

  Ändringar i ämnen

  Vi har gjort ändringar i ämnen i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå. Ändringarna gäller från höstterminen 2015.

 • 2015-05-26

  Ämnet odling delas upp i två nya ämnen

  Skolverket har delat upp ämnet odling på gymnasiesärskolan i två nya ämnen. Kurser som elever påbörjar efter den 1 juli 2015 ska vara i det nya ämnet. Elever som tidigare börjat läsa ämnet en kurs i ämnet odling får dock slutföra kursen.

 • 2015-05-07

  Gymnasiesärskolans nya reform ska följas upp

  2013 reformerades gymnasiesärskolan. Men hur har reformen tagits emot av skolhuvudmän och skolor? Vilka möjligheter och utmaningar finns med den reformerade gymnasiesärskolan? Under våren 2015 kommer Skolverket att genomföra en uppföljning och analys av den reformerade gymnasiesärskolan.

 • 2015-03-26

  Antalet elever i gymnasiesärskolan fortsätter att minska

  Läsåret 2014/15 går det drygt 7 000 elever i gymnasiesärskolan, det är en minskning med 9 procent jämfört med året innan.

 • 2015-03-13

  Fråga ditt skolbibliotek om talböcker

  Elever med lässvårigheter har rätt att låna och ladda ner talböcker från Myndigheten för tillgängliga medier. Ditt skolbibliotek vet hur det går till. Bibliotekarien Cecilia Persdotter om hur Malmslättsskolan Tokarp arbetar med talböcker och läsprojekt.

 • 2015-02-24

  Att undervisa integrerade elever

  En elev som tas emot i grundsärskolan kan gå kvar i sin grundskoleklass som integrerad elev. Men hur ser man till att utbildningen blir bra för eleven både kunskapsmässigt och socialt? Läs mer i vårt nya stödmaterial som även innehåller diskussionsfrågor.

 • 2015-02-03

  Stöd för att höja kvaliteten i utbildningen

  Vi har nu tagit fram ett nytt stödmaterial som ska underlätta ert arbete med att följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla utbildningen på er förskola eller skola. Materialet innehåller konkreta frågeställningar och handlar om hur ett så kallat systematiskt kvalitetsarbete kan bedrivas i praktiken. Läs mer och ladda ner stödmaterialet.

 • 2015-01-20

  Krav på snabbare stöd till elever

  Det är viktigt att tidigt fånga upp elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås samtidigt som lärare får mer tid till undervisning. Titta på Skolverkets informationsfilm och lär dig mer om stöd och särskilt stöd och vilka krav som finns.

 • 2015-01-16

  Kommunernas aktivitetsansvar

  Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år.

 • 2015-01-15

  Ny webbplats förklarar skolsystemet för nyanlända elever

  För dig som möter nyanlända elever och vårdnadshavare har vi tagit fram en ny flerspråkig webbplats. Där förklarar vi kortfattat hur det svenska skolsystemet är uppbyggt.

 • 2014-12-17

  Så kan du ge stöd

  I det nya stödmaterialet kan du läsa om hela processen och ta del av konkreta exempel på extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

 • 2014-12-11

  Stödmaterial om övergångar

  Vid skolbyten finns risk att viktig information går förlorad. Det kan påverka alla barn och elever, men i synnerhet de som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Att övergången fungerar är en betydelsefull faktor för en god skolgång. Skolverket har tagit fram ett stödmaterial – ”Övergångar inom och mellan skolor och skolformer”. Det ger stöd och idéer om hur förskola och skola kan arbeta för att ge barn och elever kontinuitet i sin skolgång oberoende av skolbyten.

 • 2014-12-10

  Ansökan om avvikelser från de nationella programmen

  Nu kan huvudmän för gymnasieutbildning ansöka om att anordna särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar eller NIU. Ansök senast den 31 januari 2015.

 • 2014-11-24

  Webbinarium: SYV för elever med utvecklingsstörning

  Vilket uppdrag har skolan att knyta samman skola och arbetsliv? Hur kan vi arbeta med studie- och yrkesvägledning för elever med utvecklingsstörning? Delta i Skolverkets och Specialpedagogiska Skolmyndighetens webbinarium den 10 december 2014 kl. 14-15. Målgrupp är studie- och yrkesvägledare inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. Vi riktar oss även till dig som arbetar med arbetsplatsförlagt lärande inom dessa skolformer.

 • 2014-11-07

  Seminarium: Sex och samlevnad i särskolan

  I samband med utgivningen av boken Sex och samlevnadsundervisning i särskolan inbjuder Skolverket till seminarium.

 • 2014-11-03

  Anmäl dig till webbinarium om läxor och läxhjälp

  Den 3 december presenterar Mattias Ludvigsson från Skolverket och Max Strandberg från Stockholms universitet de viktigaste slutsatserna i Skolverkets stödmaterial Läxor i praktiken. Dessutom: hur kan man organisera en effektiv läxhjälp? Anna Österlund från Skolverket går igenom slutsatserna i rapporten Mer än bara läxor som har utvärderat olika typer av läxhjälp på tio skolor.

 • 2014-09-16

  Idrott och hälsa för alla

  Det går att planera en idrottsundervisning där alla elever kan delta. Se filmen där du bland annat får möta idrottslärare, specialpedagog och elever som berättar ur sina perspektiv.

 • 2014-08-21

  Konferens om stödinsatser i skolan

  Dagen utgår ifrån den nyligen reviderade Allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Konferensen informerar också om Skolverkets olika stödmaterial som är kopplade till bestämmelserna om extra anpassningar och särskilt stöd.

 • 2014-08-21

  Studiehandledning på elevernas modersmål

  Elever som nyligen kommit till Sverige och inte klarar att följa undervisningen på svenska kan få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål. Lär dig mer om att organisera och genomföra studiehandledning med hjälp av en film och vårt stödmaterial.

 • 2014-07-02

  Nya krav på snabbare stöd till elever

  Det är viktigt att tidigt fånga upp elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås samtidigt som lärare får mer tid till undervisning. Därför har Skolverket tagit fram nya allmänna råd som baseras på nya bestämmelser i skollagen som förtydligar vad som avses med stöd och särskilt stöd och dokumentationen kring dessa.

 • 2014-06-18

  Utveckla med hjälp av BRUK

  Nu finns det populära verktyget för självskattning, BRUK, även för grundsärskolan, gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen. Fritidshem och förskoleklass fylls på under hösten 2014. BRUK har anpassats till de nya styrdokumenten samt digitaliserats för en mer modern användning.

 • 2014-05-22

  Konferens: Mottagande i grund- och gymnasiesärskolan

  Välkommen till Skolverkets dialogkonferens om de allmänna råden om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Syftet med konferenserna är att ge information och följa upp genomförandet av reformerna. Dialogformen ger deltagarna möjlighet att lyfta utmaningar och frågeställningar och att utbyta erfarenheter med varandra.

 • 2014-04-02

  14 000 karriärtjänster runt om i landet

  Här finns hela listan hur tjänsterna fördelas runt om i landet. Skolverket har nu beviljat bidrag för totalt 14 000 karriärtjänster vilket är en ökning med 11 000 jämfört med förra året.

 • 2014-04-01

  Rektorer: Boka en nationell apl-utvecklare

  Nu finns det tjugo nationella apl-utvecklare i landet. Dessa kan stödja skolor i det systematiska kvalitetsarbetet kring apl med betoning på samverkan mellan skola och arbetsplats.

 • 2014-04-01

  Statsbidrag för att främja lärlingsutbildning

  Från den 15 april kan kommuner söka bidrag till utvecklingsinsatser för gymnasial lärlingsutbildning. Bidraget är nytt för 2014.

 • 2014-04-01

  Diskutera särskild utbildning för vuxna

  Lärare, rektor och huvudmän är välkomna till en dialog om särskild utbildning för vuxna. Syftet med dialogen är att följa genomförandet reformerna, skapa möjlighet för erfarenhetsutbyte, lyfta utmaningar för skolformen och ge information.

 • 2014-03-27

  Färre elever i år 1 i nya gymnasiesärskolan

  Antalet elever i gymnasiesärskolan fortsätter att minska. Läsåret 2013/14 går det drygt 7 700 elever i gymnasiesärskolan, en minskning med 12 procent jämfört med året innan. Störts minskning är det i årskurs 1.

 • 2014-03-05

  Förtydligande om apl på lärlingsutbildning

  Regeringen har gjort ändringar i gymnasieförordningen som förtydligar omfattningen av arbetsplatsförlagt lärande (apl) inom lärlingsutbildningen, när en elev kan påbörja en lärlingsutbildning och hur mycket apl eleven behöver göra.

 • 2014-02-28

  Två tredjedelar klara för Matematiklyftet

  Under läsåret 2014/15 kommer ytterligare drygt 14 000 matematiklärare runt om i landet delta i Matematiklyftet. Statistiken finns även nedbruten på skol- och kommunnivå. Syftet med satsningen är att utveckla matematikundervisningen och på så vis vända den negativa kunskapsutvecklingen.

 • 2014-02-14

  Från skola till arbetsliv – nya sidor på skolverket.se

  Skolverket kommer under året att intensifiera arbetet med frågor kring utbildning och arbetsliv. Det handlar om yrkesutbildningar, studie- och yrkesvägledning samt uppföljning av hur elever etablerar sig på arbetsmarknaden. Nyligen har ett lärlingscentrum bildats med mål att få fler lärlingar

 • 2014-02-12

  Nu finns filmer om alla gymnasiesärskolans program

  Filmerna riktar sig till elever och föräldrar.

 • 2014-02-12

  Mer stöd för lärlingsutbildning

  Sedan några år tillbaka har elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen möjlighet att gå en lärlingsutbildning där en stor del av utbildningen är på en arbetsplats. Nu öppnar vi ett Lärlingscentrum för att öka intresset och höja kvalitén på lärlingsutbildningar i Sverige.

 • 2013-12-16

  Vem kan gå i grundsärskolan och gymnasiesärskolan?

  Se filmen om hur skollagen kan tillämpas när det gäller mottagande i grundsär- och gymnasiesärskolan.

 • 2013-12-11

  Sök bidrag för utveckling av apl

  Den 20 januari 2014 är den sista dagen då kan huvudmän ansöka om bidrag för att vidareutveckla det arbetsplatsförlagda lärandet (apl). Insatserna ska vara en del i yrkesutbildningens systematiska kvalitetsarbete för att öka kvaliteten i elevernas lärande. Beviljade bidrag ska användas för insatser under 2014.

 • 2013-11-22

  Ansökan om avvikelser från de nationella programmen

  Ansökningsformulären för riksrekryterande utbildning, särskilda variant och nationellt godkända idrottsutbildning på gymnasiesärskolan kommer att bli tillgängliga i början av nästa vecka.

 • 2013-10-17

  Stödmaterial om den individuella studieplanen.

  Varje elev i gymnasiesärskolan ska ha en individuell studieplan. Rektor har ett särskilt ansvar för att skolan tar fram en sådan i dialog med eleven. Skolverket har tagit fram ett stödmaterial för gymnasiesärskolan.

 • 2013-08-26

  Utskick av läroplanen i slutet av september.

  Skolverket kommer i slutet av september att skicka ut läroplanen till alla lärare i gymnasiesärskolan.

 • 2013-08-15

  Ny läroplan för gymnasiesärskolan.

  Regeringen har beslutat om en ny läroplan för gymnasiesärskolan (SKOLFS 2013:148).

 • 2013-06-28

  Nya ämnesplaner för gymnasiesärskolan och gymnasial särvux

  Skolverket har beslutat om nya ämnes- och ämnesområdesplaner för gymnasiesärskolan. De börjar gälla hösten 2013.

 • 2013-06-25

  Nyhetsbrev 5 2013 om gymnasieskolan

  Läs det senaste nyhetsbrevet om gymnasieskolan innehållande: kommande konferenser, nytt material om gymnasievalet, ny gymnasiesärskola i höst, ny kursplan i kinesiska samt ändrade kurskoder för orienteringskurser.

 • 2013-06-19

  Mottagande i särskolan

  Nu finns nya allmänna råd om mottagande i grund- och gymnasiesärskolan. Anmäl dig till Skolverkets konferenser och lär dig mer om vad de nya råden innebär.

 • 2013-06-18

  Konferenser om bedömning i gymnasiesärskolan

  Från och med mitten av augusti kan lärare i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå anmäla sig till konferens om bedömning och betygssättning i gymnasiesärskolan.

 • 2013-06-12

  Ändringar i programstrukturer

  Skolverket har beslutat om ändringar i programstrukturer.

 • 2013-05-31

  Ämnes- och ämnesområdesplaner med kunskapskrav och kravnivåer

  Skolverkets förslag till kunskapskrav och kravnivåer finns nu tillgängliga.

 • 2013-03-12

  Film om nya gymnasiesärskolan

  Hösten 2013 startar den nya gymnasiesärskolan med ny läroplan, nya ämnesplaner och program. Se filmen som presenterar programmen.

 • 2013-03-08

  Programmål för gymnasiesärskolan

  Regeringen har nu fastställt programmålen för gymnasiesärskolans nationella program. Förordningen börjar gälla från den 1 juli 2013.

 • 2013-03-05

  Skola och arbetsgivare ansvarar för elevers arbetsmiljö

  En elev som får utbildning på en arbetsplats, likställs alltid med en arbetstagare. Därmed har skolan och arbetsgivaren ett gemensamt ansvar för elevens arbetsmiljö.

 • 2013-01-10

  Ny trycksak om gymnasiesärskolan

  Kort om gymnasiesärskolan är en trycksak som presenterar gymnasiesärskolan.