Allmänna råd för mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Innan ett barn placeras i grund- eller gymnasiesärskola ska en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning göras.

Tidigare kunde vårdnadshavare alltid tacka nej till plats på särskola men nu finns ett undantag som gör att barn kan tas emot utan vårdnadshavarnas medgivande, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa. Andra förändringar i lagen är att elever med autism, utan utvecklingsstörning, inte tillhör målgruppen för grund- och gymnasiesärskolan.


Köp eller ladda ned de allmänna råden

Allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Senast granskad: 2016-02-10
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner