Gymnasiesärskolearbetet

Gymnasiesärskolearbetet ingår i utbildningen på ett nationellt program i gymnasiesärskolan och kan även utföras inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå. Gymnasiesärskolearbetet kan ses som ett kvitto på att eleven är förberedd för arbete inom ett visst yrkesområde.

Mål

Gymnasiesärskolearbetet är en uppgift om 100 gymnasiesärskolepoäng. Målet är att eleven ska visa att hon eller han är förberedd för ett yrkesområde som gäller för programmet.

Gymnasiesärskolearbetet är en del av gymnasiesärskolans programmål och ska inriktas mot yrkesområden inom programmets karaktär. På programmet Samhälle, natur och språk kan gymnasiesärskolearbetet genomföras inom olika yrkesområden.

Gymnasiesärskolearbetet ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Eleven ska så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planera, genomföra och utvärdera sin uppgift.

Utformning och innehåll

Rektor ska utse en ansvarig lärare för elevens gymnasiesärskolearbete. Ansvarig lärare utformar gymnasiesärskolearbetet för den enskilde eleven och avgör vad det ska innehålla utifrån målen. Gymnasiesärskolearbetet ska innehålla ett urval av arbetsuppgifter inom ett avgränsat yrkesområde och anpassas efter elevens förutsättningar.

Gymnasiesärskolearbetet kan genomföras av en elev enskilt, tillsammans med en annan elev eller i en grupp med andra elever. Oavsett konstellation så ska det vara tydligt vad som förväntas av den enskilda eleven.

Gymnasiearbetet kan genomföras på en arbetsplats utanför skolan eller på skolan. Arbetsplatsen kan exempelvis vara en plats där eleven tidigare i sin utbildning haft arbetsplatsförlagt lärande. När gymnasiesärskolearbetet genomförs på en arbetsplats utanför skolan är det rimligt att handledaren och eventuellt andra på arbetsplatsen får möjlighet att delta vid utformningen. Det finns inget som hindrar att eleven själv är delaktig i att utforma uppgift och innehåll i sitt gymnasiesärskolearbete.  

Det finns inga nationella krav på hur gymnasiesärskolearbetet ska redovisas. Bara i de fall där eleven gör sitt arbete om ett område där en skriftlig dokumentation eller redovisning är en vanlig arbetsuppgift som gymnasiesärskolearbetet behöver vara skriftligt.  

Betyg och bedömning

Den elev som nått målen för gymnasiesärskolearbetet blir godkänd. I annat fall ska betyg inte sättas, men det bör framgå av gymnasiesärskolebeviset att eleven påbörjat ett sådant arbete, vilken inriktning det har haft och hur långt eleven nått i arbetet.

Ansvarig lärare beslutar om betyget på elevens gymnasiesärskolearbete och det ska även finnas en medbedömare för varje gymnasiesärskolearbete. Medbedömaren ska ha erfarenhet av det yrkesområde som gymnasiesärskolearbetet handlar om. Om gymnasiesärskolearbetet helt eller delvis har genomförts på en arbetsplats utanför skolan ska handledaren vara medbedömare.

Varje elevs gymnasiesärskolearbete ska bedömas och betygssättas individuellt. Om några elever genomför sina gymnasiesärskolearbeten i grupp, eller om flera elever har samma uppgift för sitt gymnasiesärskolearbete, så måste läraren kunna följa elevens individuella arbete för att skaffa sig ett bedömningsunderlag för varje enskild elev.

Exempel

Vi har tagit fram exempel på gymnasiesärskolearbeten som stöd till lärare i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. Syftet med exemplen är att de ska fungera som inspiration och diskussionsunderlag i lärarens arbete med att utforma uppgifter för gymnasiesärskolearbetet. De exempel som har tagits fram har olika utformning och berör flera yrkesområden, för att tillsammans kunna bidra med olika uppslag och idéer i utvecklingsarbetet. I exemplen ges även förslag på hur gymnasiesärskolearbetet kan bedömas.

Det finns också en introduktion till gymnasiesärskolearbetet. Texten ger en samlad och övergripande information om gymnasiearbetet och bör läsas som inledning till exemplen.

Du hittar exemplen till höger eller längst ner beroende på din skärmstorlek.

Senast granskad: 2017-01-13
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner