Estetiska programmet

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Det betyder att eleverna förbereds för konstnärliga och andra högskoleutbildningar. För det krävs det en stor fördjupning, vilket eleverna får på programmet.

 Från höstterminen 2017 kan skolorna erbjuda alla elever på de nationella gymnasieprogrammen att läsa programmering. Kurserna programmering 1 och tillämpad programmering ingår i programfördjupningen för estetiska programmet sedan den 1 augusti 2017.

Den som tar examen från ett högskoleförberedande program får alltid grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även särskild behörighet. För att uppnå detta krävs att eleven tar reda på vilken särskild behörighet som behövs och väljer att läsa dessa kurser i gymnasieskolan, om de inte redan ingår obligatoriskt i programmet.

Fem inriktningar

Bild och formgivning

Denna inriktning ger eleven kunskaper i två- och tredimensionella bildframställningstekniker samt att kommunicera visuellt. Eleven får kunskaper om bildområdet samt dess tillämpningar.

Dans

Denna inriktning ger kunskaper i scenkonstnärlig dans och utvecklar elevernas förmåga att gestalta och kommunicera med dans. Inriktningen betonar sambandet mellan dansteknik, skapande, scenisk verksamhet och hur man kan uppleva och tolka dans ur olika perspektiv.

Estetik och media

Denna inriktning ger kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv och utvecklar förmågan att kommunicera med digitala verktyg. Eleverna får uppleva och tolka olika digitala uttryck, använda och skapa digitala produkter.

Musik

Denna inriktning ger kunskaper i musik från olika tider och kulturer och utvecklar elevernas musikutövande, konstnärliga skapande samt förmåga att uppleva och tolka musik.

Teater

Denna inriktning ger kunskaper i teater ur olika perspektiv och utvecklar elevernas förmåga att sceniskt gestalta och kommunicera samt att uppleva och tolka andra elevers gestaltningar samt professionella teaterföreställningar.

Många möjligheter till profilering

Att vara högskoleförberedd innebär till exempel att elever ska kunna hantera stora mängder text, både på svenska och engelska. Eleverna ska också kunna kritiskt granska och värdera information och vara duktiga på att lösa problem. Vilka specifika ämneskunskaper eleverna behöver skiljer sig mellan lärosätena och mellan ämnesdisciplinerna. Estetiska programmet ger möjlighet för skolorna att profilera sig mot studier för exempelvis blivande spelkonsolkompositörer, skådespelare eller samhällsvetare - vilket pekar på den stora bredden inom programmet. För att kunna erbjuda den möjligheten, har programmet ett omfattande utbud av kurser inom programfördjupningen. Tillsammans med det individuella valets 200 poäng ger det skolorna och eleverna stora möjligheter att välja profil och djup.

Tydligt program

Estetiska programmet täcker ett område som gör att det inte blir några större problem med gränsdragning till övriga program. Ett litet undantag är att programmet liksom det samhällsvetenskapliga programmet har en medieinriktning. På estetiska programmet heter inriktningen estetik och media. Men det finns en tydlig skiljelinje mellan inriktningarna. Estetiska programmets medieinriktning fokuserar mer på det konstnärliga berättandet och den estetiska utformningen medan den samhällsvetenskapliga medieinriktningen fokuserar mer på det samhällsvetenskapliga innehållet. Påpekas bör också att kurserna på programmet - liksom kurserna på alla program - ska läsas mot bakgrund av examensmålen. Det gör att ämnen med samma namn kan få olika perspektiv och fokus på olika program. Det kan se ut som om vissa kurser inom ämnen saknas när man tittar på utbudet inom ett program, men i själva verket kan ämnena vara integrerade i varandra och gränsdragningarna mellan ämnena kan vara nya. Till exempel finns det en hel del kulturhistoria inom historieämnets kurs 2 - kultur på det estetiska programmet.

Programmet öppnar för mycket

Förutom bredden inom det estetiska området kan programmet även vara en inkörsport till ämnen som man kanske inte tänker på. Inom många områden är kommunikationen ett viktigt verktyg, och en estetisk grund kan göra att man kan närma sig olika yrken och utbildningar på ett annat sätt. Entreprenörskap är ett annat viktigt område som ger möjlighet att utveckla nyfikenhet, kreativitet, nyskapande och lust - precis det som är programmets kärna tillsammans med det egna skapandet och framförandet.

Valmöjligheter

Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen och det individuella valet. Det finns inom estetiska programmet ett stort antal ämnen och kurser inom programfördjupningen som huvudmän kan sätta samman till kurspaket. Inom programfördjupningen finns såväl fördjupande kurser inom de estetiska ämnena, men också kurser i till exempel språk, entreprenörskap, samhällsvetenskap, matematik, naturkunskap och psykologi.

Poängutrymme

Poängutrymmet för estetiska programmet fördelar sig så här:

  • Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
  • Programgemensamma karaktärsämnen 150 poäng
  • Inriktningar 400 poäng
  • Programfördjupningar 500 poäng
  • Individuellt val 200 poäng
  • Gymnasiearbete 100 poäng
Senast granskad: 2017-06-29
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner