Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet vänder sig till elever som vill arbeta med turism-, hotell- och konferensverksamhet.

Från höstterminen 2017 kan skolorna erbjuda alla elever på de nationella gymnasieprogrammen att läsa programmering. Kurserna programmering 1 och tillämpad programmering ingår i programfördjupningen för hotell- och turismprogrammet sedan den 1 augusti 2017.

Efter utbildningen ska det vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Alla elever som går ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under utbildningen i gymnasieskolan. För att uppnå detta krävs att eleven väljer att läsa de kurser i svenska och engelska som ger grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även särskild behörighet.

Service och kundens upplevelser är centralt på hotell- och
turismprogrammet och genomsyrar alla ämnen och kurser. Det är upplevelser, tjänster och det personliga mötet som är i fokus, och det ska resultera i ett yrkesmässigt förhållningssätt i varierande servicesituationer. Efter utbildningen ska eleverna ha kunskaper för att arbeta inom hotell-, konferens- eller turismnäringen.

Två inriktningar

Programmet anger yrkesområden snarare än konkreta yrken. Många populära yrken, till exempel guide och reseledare ligger inom programmets område men branschen ställer krav på både arbetslivs- och livserfarenhet för anställning. Programmet är en bra språngbräda mot dessa områden.

Programmet erbjuder två inriktningar:

Hotell och konferens

Denna inriktning ska ge kunskaper för arbete inom hotell- och konferensverksamhet. Exempel på yrkesområden:

 • Bokning
 • Reception och konferens
 • Våningsservice

Turism och resor

Denna inriktning ska ge kunskaper för arbete med turistinformation, organisation och planering av resor, aktiviteter och upplevelser av olika slag. Exempel på yrken:

 • Bokning och försäljning
 • Guidning
 • Turistinformation

Mer tyngd på språk och miljö

Hotell- och turismprogrammet präglas av branschens internationella karaktär och därför är det viktigt att språk ingår som en naturlig del. Engelska 6 ingår som programgemensamt ämne och moderna språk som programfördjupningsämne. Moderna språk finns också i några av Skolverkets förslag på kurspaket, till exempel i paketet som leder mot receptionsarbete i internationell miljö. Andra kunskapsområden som arbetsmiljö, säkerhet och IT-kunskap har hög prioritet i det nya programmet. De är integrerade i yrkeskurserna och finns alltså i sitt sammanhang. Miljöfrågor är ett annat område som får en allt större betydelse. Ekonomi är ytterligare ett centralt område på programmet. Eleven ska lära sig om entreprenörskap, arbetstagarens roll i verksamheten och hur företag fungerar i smått och i stort.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. Eleverna läser fler yrkesämnen (karaktärsämnen) och mindre av de ämnen man läst i grundskolan.

Programgemensamma ämnen är: engelska, entreprenörskap, hotell, konferens och evenemang, service och bemötande och turism. Dessutom erbjuder skolan möjlighet att specialisera sig ytterligare inom programmet, olika skolor erbjuder olika fördjupningskurser. Det finns även ett individuellt val där eleven väljer vad den vill läsa bland de kurser som skolan erbjuder.

Valmöjligheter

Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen och det individuella valet. Det finns inom hotell- och turismprogrammet ett stort antal ämnen och kurser inom programfördjupningen som huvudmän kan sätta samman till kurspaket efter samråd med det lokala programrådet. De kurser eleven läser inom programfördjupningen kan som på alla yrkesprogram leda till en yrkesutgång. Det betyder att eleven efter examen ska vara anställningsbar inom valt område.

Arbetsplatsförlagt lärande och lärlingsutbildning

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor.

Inom yrkesprogrammen är det möjligt att välja lärlingsutbildning. Om skolan erbjuder det genomförs större delen av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildningen har samma examensmål, inriktningar, ämnesplaner och kurser som man får om man går ett skolförlagt yrkesprogram.

Poängutrymme

Poängutrymmet för hotell- och turismprogrammet fördelar sig så här:

 • Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
 • Programgemensamma karaktärsämnen 700 poäng
 • Inriktningar 400 poäng
 • Programfördjupningar 500 poäng
 • Individuellt val 200 poäng
 • Gymnasiearbete 100 poäng
Senast granskad: 2017-06-29
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner