Humanistiska programmet

Humanistiska programmet vänder sig till elever som är intresserade av hur människor tänker, känner, agerar, skapar och kommunicerar. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

Från höstterminen 2017 kan skolorna erbjuda alla elever på de nationella gymnasieprogrammen att läsa programmering. Kurserna programmering 1 och tillämpad programmering ingår i programfördjupningen för humanistiska programmet sedan den 1 augusti 2017.

Människan är i centrum för humanistiska programmet. Humaniora handlar om människan och hennes tankar, känslor, agerande, skapande och samspel.

För att kunna tolka den tid vi lever i krävs kunskaper om det förflutna, varför historieämnet är centralt. Mänsklig kommunikation och kommunikationsförmåga är ytterligare en viktig del i programmet. Det handlar om att utveckla språklig säkerhet och kreativitet i svenska, engelska och andra språk. Språk och kultur studeras ur flera olika perspektiv.

Det kan till exempel handla om språkstudier, kulturvetenskap, pedagogik, juridik, sociologi, etnologi och historia. Även inom andra områden behövs humanistisk kunskap då det mesta som utvecklas och produceras i vårt samhälle görs för människor.

Vetenskaplig grund

Programmet har en vetenskaplig grund och betoning på ett kritiskt förhållningssätt. Examensmålet lyfter fram den humanistiska kärnan för programmet med språk och kultur i centrum. Alla elever, oavsett inriktning, läser en kurs i ämnet människans språk som till exempel behandlar hur språk kan uttrycka makt och identitet, hur språk och tanke hänger samman och hur vi lär oss språk.

Den som tar examen från ett högskoleförberedande program får alltid grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även särskild behörighet. För att uppnå detta krävs att eleven tar reda på vilken särskild behörighet som behövs och väljer att läsa dessa kurser i gymnasieskolan, om de inte redan ingår obligatoriskt i programmet.

Två inriktningar

Humanistiska programmet erbjuder två inriktningar: kultur och språk. 

Kultur

Inom inriktningen kultur fördjupar eleverna sina kunskaper om kultur i en vid mening – globalt, lokalt. Det handlar om möten mellan kulturer, om hur människan skapar kultur, om hur kultur påverkar oss och om hur den förändras över tid. Här ingår kurser i psykologi, filosofi, litteratur och konst och kultur. För att balansera nutid och historia finns både en kurs i kultur- och idéhistoria och en i samtida kulturuttryck.

Språk

Inom inriktningen språk fördjupar eleverna sina kunskaper i språk och utvecklar sin kommunikativa förmåga. Latinet och de andra språkkurserna bidrar till kunskaper om sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Det kan handla om högre kurser i moderna språk och engelska men också om breddning med flera språk.

Språk omfattar moderna språk, klassiska språk, teckenspråk för hörande och engelska. Den inledande kursen i ämnet latin - språk och kultur är obligatorisk på språkinriktningen. Eftersom latin också har kulturhistorisk betydelse, stärker det inriktningens koppling till programmet som helhet.

Så är programmet upplagt

På humanistiska programmet är de gymnasiegemensamma ämnena (1150 poäng): engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk. På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.

Programgemensamma ämnen (350 poäng) är: filosofi, moderna språk och människans språk. Dessutom erbjuder skolan möjlighet att specialisera sig ytterligare inom programmet, olika skolor erbjuder olika fördjupningskurser inom programfördjupningen (300 poäng). Det finns även ett individuellt val (200 poäng) där eleven väljer vad hon eller han vill läsa bland de kurser som skolan erbjuder.

Breddning och specialisering

Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen (300 poäng) och det individuella valet (200 poäng). Det finns inom humanistiska programmet programfördjupning ett stort antal ämnen och kurser som huvudmän kan sätta samman till kurspaket. Här kan eleverna bredda eller fördjupa sig inom olika ämnesområden.

Inom programfördjupningen finns kurser inom till exempel språk, matematik, entreprenörskap, pedagogik, retorik, naturkunskap, juridik, journalistik, kommunikation och internationella relationer.

I programfördjupningen finns även ett ämne som heter humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering. Skolorna har stort utrymme att profilera sig genom att erbjuda detta ämne som fördjupning. Kursen i ämnet kan läsas flera gånger med olika innehåll som till exempel EU, freds- och konfliktfrågor, globala utvecklings- och rättvisefrågor, interkulturell kommunikation, kriminologi, arkeologi, genusvetenskap eller en tolkintroduktion.

Det finns även ett antal estetiska kurser inom programfördjupningen, som är avsedda att fungera som praktiskt tillämpande fördjupningar inom kulturvetenskapen.

Språkkunskaper

På inriktningen språk kan eleven, utöver de 200 poäng moderna språk som ingår i de programgemensamma karaktärsämnena, läsa ytterligare 300 poäng inom inriktningen. Eleverna har sedan möjligheter att dessutom välja andra språk inom programfördjupningen och det individuella valet. Det betyder att det finns utrymme för att eleverna ska kunna läsa minst två språk i flera steg. På inriktningen kultur kan eleven erbjudas moderna språk inom programfördjupningen och det individuella valet, utöver de 200 poäng som ingår bland de programgemensamma ämnena.

Gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet (100 poäng) ska utgå från de centrala kunskapsområden som beskrivs i examensmålen för humanistiska programmet. Dessa är: språk, språkvetenskap, historia, litteratur, filosofi, kulturhistoria, kulturvetenskap, samtida kultur samt psykologi.

Poängutrymme

Poängutrymmet för humanistiska programmet fördelar sig så här:

  • Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
  • Programgemensamma karaktärsämnen 350 poäng
  • Inriktningar 400 poäng
  • Programfördjupningar 300 poäng
  • Individuellt val 200 poäng
  • Gymnasiearbete 100 poäng
Senast granskad: 2017-06-29
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner