Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett program som ger en bred högskoleförberedelse. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik men programmet förbereder också för fortsatta studier inom andra vetenskapliga områden.

Från höstterminen 2017 kan skolorna erbjuda alla elever på de nationella gymnasieprogrammen att läsa programmering. Kurserna programmering 1 och tillämpad programmering ingår i programfördjupningen för naturvetenskapsprogrammet sedan den 1 augusti 2017.

På programmet utvecklar eleven sina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Eleven lär sig om modeller som utvecklas i samspelet mellan experiment och teori. Man studerar naturvetenskapens idéer och teorier som delar av historien och aktuell forskning.

Högskolebehörighet

Den som tar examen från ett högskoleförberedande program får alltid grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även särskild behörighet. För att uppnå detta krävs att eleven tar reda på vilken särskild behörighet som behövs och väljer att läsa dessa kurser i gymnasieskolan, om de inte redan ingår obligatoriskt i programmet.

Två inriktningar

Naturvetenskapsprogrammet erbjuder två inriktningar:

Naturvetenskap

Denna inriktning ger fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Den ger den bredaste behörigheten till universitet och högskolor.

Naturvetenskap och samhälle

Denna inriktning ger fördjupade kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi. Inom inriktningen finns möjlighet till en miljöprofil.

Arbetsformer

På programmet utvecklar eleven ett naturvetenskapligt förhållningssätt där man lär sig att tänka kritiskt, resonera logiskt, lösa problem och göra systematiska iakttagelser. Man värderar olika källor och skiljer på påståenden som är baserade på vetenskaplig och icke-vetenskaplig grund.

Utbildningen består till stora delar av fältstudier, experiment och laborationer. Det naturvetenskapliga arbetssättet och den naturvetenskapliga metoden betonas i utbildningen och utgör tillsammans med matematik karaktären på programmet. Alla som går programmets naturvetenskapliga inriktning kommer exempelvis att läsa 400 poäng matematik. Ämnet svenska har också ett stort utrymme, liksom på andra högskoleförberedande program.

Så är programmet upplagt

På naturvetenskapsprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk. På de högskoleförberedande programmen läser man fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.

Programgemensamma karaktärsämnen är: biologi, fysik, kemi och moderna språk.

Dessutom erbjuder skolan möjlighet att specialisera sig ytterligare inom programmet, olika skolor erbjuder olika fördjupningskurser. Detta kan t.ex. vara ämnen som: biologi, dator- och kommunikationsteknik, filosofi, geografi, hållbart samhälle, kemi, konstruktion, matematik, programmering, psykologi, teknik, träningslära och webbteknik.

Det finns även ett individuellt val där eleven väljer vad den vill läsa bland de kurser som skolan erbjuder.

Valmöjligheter

Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan skolan profilera utbildningen inom programfördjupningen och det individuella valet. Inom programfördjupningen på naturvetenskapsprogrammet finns ett stort antal ämnen och kurser som huvudmän kan sätta samman till kurspaket. Det kan vara såväl fördjupande naturvetenskapliga och tekniska kurser som humanistiska och samhällsvetenskapliga kurser inriktade mot till exempel entreprenörskap, språk, konst eller kultur.

Poängutrymme

Poängutrymmet för naturvetenskapsprogrammet fördelar sig så här:

  • Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
  • Programgemensamma karaktärsämnen 450 poäng
  • Inriktningar 300-400 poäng
  • Programfördjupningar 200-300 poäng
  • Individuellt val 200 poäng
  • Gymnasiearbete 100 poäng
Senast granskad: 2017-06-29
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner