Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet är ett brett yrkesprogram med många möjligheter. Naturbruksprogrammet har fyra inriktningar som får börja redan första året. Programmet vilar på områden som biologi, teknik och entreprenörskap.

Naturbruksprogrammet vänder sig till elever som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog. Eleven utvecklar sin förmåga att bruka naturen och får större förståelse för naturens mångfald och hur olika verksamheter påverkar naturen. Eleven tränas också i att granska och reflektera kritiskt över hur naturen kan brukas på ett hållbart sätt.

Efter utbildningen ska det vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana, studera på yrkeshögskolan eller fortsätta studera på Sveriges lantbruksuniversitet för att bli till exempel lantmästare, skogsmästare, landskapsingenjör, trädgårdsingenjör, hippolog eller djursjukskötare.

Alla elever som går ett yrkesprogram har möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under utbildningen i gymnasieskolan. För att uppnå detta krävs att eleven väljer att läsa de kurser i svenska och engelska som ger grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även särskild behörighet.

Fyra inriktningar

Programmet har fyra inriktningar. Inom varje inriktning erbjuder dessutom skolorna ett antal fördjupningskurser. Dessa kurser ger eleverna möjlighet att specialisera sig inom inriktningen. Olika skolor erbjuder olika fördjupningskurser. Det finns även ett individuellt val där eleven väljer vad den vill läsa bland de kurser som skolan erbjuder.

Djur

Denna inriktning ger kunskaper om djur, djurs beteende och behov samt samspelet mellan djur och människa. I inriktningen ska eleverna lära sig att arbeta yrkesmässigt med djur och att sköta djuranläggningar. Exempel på yrken:

 • Hästskötare
 • Djurskötare inom lantbruk
 • Djurvårdare

Lantbruk

Denna inriktning ger kunskaper om mark, växter, djur, ekonomi och teknik. Inriktningen ska ge kunskaper om produktion av varor och tjänster och om lantbrukets betydelse för landsbygdsutveckling samt miljö-, natur- och landskapsvård. Exempel på yrken:

 • Lantbruk - djur
 • Lantbruk - maskiner
 • Lantbruk - växtodling

Skog

Denna inriktning ger kunskaper om skogen som en förnybar och uthållig resurs. Inriktningen ger också kunskaper om skogen för rekreation och upplevelser. Exempel på yrken:

 • Skogsmaskinförare
 • Skogsvårdare
 • Skogsmaskinservice

Trädgård

Denna inriktning ger kunskaper om mark, växter, växtmiljöer och trädgårdens betydelse i samhället. Inriktningen ger också kunskaper om odling av trädgårdsprodukter på friland och i växthus. Exempel på yrken:

 • Skötsel av utemiljöer
 • Trädgårdsanläggning
 • Trädgårdsodling - växthus

Yrkesområden med brist på arbetskraft

Inom flera yrkesområden finns det idag goda möjligheter för en elev som avslutat naturbruksprogrammet att direkt gå ut i arbete. Det gäller bland annat samtliga yrkesutgångar inom inriktningen trädgård, där det råder stor brist på utbildad arbetskraft i hela landet, samtliga yrkesutgångar inom inriktningen lantbruk samt yrkesutgången skogsmaskinförare inom inriktningen skog.

Så är programmet upplagt

De gymnasiegemensamma ämnena på yrkesprogrammen är: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. Man läser fler yrkesämnen på yrkesprogrammen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen man läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är: biologi, entreprenörskap och naturbruk. Dessa ämnen läser alla som väljer naturbruksprogrammet.

Valmöjligheter

Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen och det individuella valet. Det finns inom naturbruksprogrammet ett stort antal ämnen och kurser som huvudmän kan sätta samman till kurspaket efter samråd med det lokala programrådet. De kurser eleven läser inom programfördjupningen ska som på alla yrkesprogram leda till en yrkesutgång. Det betyder att eleven efter examen ska vara anställningsbar inom valt område.

Arbetsplatsförlagt lärande och lärlingsutbildning

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor.

Inom yrkesprogrammen är det möjligt att välja lärlingsutbildning. Om skolan erbjuder det genomförs större delen av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildningen har samma examensmål, inriktningar, ämnesplaner och kurser som man får om man går ett skolförlagt yrkesprogram.

Poängutrymme

Poängutrymmet för naturbruksprogrammet fördelar sig så här:

 • Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
 • Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
 • Inriktningar 300 poäng
 • Programfördjupningar 900 poäng
 • Individuellt val 200 poäng
 • Gymnasiearbete 100 poäng

Regler vid förarutbildning

Skolverket och Transportstyrelsen har gemensamt tagit fram ett stödmaterial som tydliggör och förklarar de regler som gäller vid förarutbildningar på gymnasiet och inom kommunal vuxenutbildning. Läs eller ladda ner stödmaterialet

Senast granskad: 2017-06-29
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner