Naturbruksprogrammet

Examensmål

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom naturbrukssektorn med växter, djur, mark, vatten eller skog. Inom programmet ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom naturvetenskap, främst med koppling till naturbruk.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i att bruka naturen. Naturbruk innefattar de olika verksamheter som nyttjar och förvaltar naturresurser. Det kan till exempel vara produktion av livsmedel, växtmaterial och träråvara. Andra verksamheter är natur- och landskapsvård, fiske och vattenbruk, arbete med djur eller arbete med park- och trädgårdsmiljöer samt försäljning av varor och tjänster. Även verksamhet som syftar till rekreation och naturupplevelser ingår.

Att bruka naturen på ett sätt som främjar hållbar utveckling och vårdar ekosystemen ställer krav på såväl biologiska och ekologiska som tekniska och ekonomiska kunskaper. Utbildningen ska utveckla elevernas förståelse av naturens mångfald och hur olika verksamheter använder och påverkar naturen och biologiska processer. I detta ingår också kunskaper om olika energiformer och om energiomsättning. Utbildningen ska ge eleverna möjligheter att kritiskt granska och reflektera över hur vi kan bruka naturen för en hållbar utveckling. För att utveckla naturbrukets olika verksamheter krävs innovativt tänkande, entreprenörskap och företagsamhet. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla dessa förmågor. Den ska också bidra till ett globalt perspektiv på naturbruket samt ge kunskaper om internationellt samarbete.

Stora delar av yrkesområdet regleras i lagar och andra författningar. Utbildningen ska därför ge eleverna kunskaper om dessa bestämmelser. Arbetsmiljöfrågor ska ha en central plats i utbildningen för att förebygga arbetsskador och främja god hälsa.

Med utgångspunkt i praktiskt arbete inom naturbruk ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att ta initiativ och lösa problem på ett ansvarsfullt sätt. Eleverna ska kunna planera och genomföra arbetsuppgifter samt bedöma arbetsresultat utifrån kvalitet, effektivitet och miljötänkande. Under utbildningen ska eleverna utveckla praktiska färdigheter som kopplas till förståelse och reflektion. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att ta ställning i etiska frågor och kunna omsätta sina ställningstaganden i praktisk handling.

Naturbrukets olika yrkesområden ställer krav på kommunikation och samverkan med andra i olika sammanhang. Därför ska utbildningen bidra till elevernas kommunikations- och samarbetsförmåga. Genom att arbeta med språket i alla ämnen utvecklar eleverna sin förmåga att argumentera och uttrycka ståndpunkter samt att söka, sovra och bearbeta information.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Inriktningar

Naturbruksprogrammet har fyra inriktningar.

Inriktningen djur ska ge kunskaper om djur, djurs beteende och behov samt samspelet mellan djur och människa. I inriktningen ska eleverna, utifrån ett vetenskapligt synsätt, lära sig att arbeta yrkesmässigt med djur och att sköta djuranläggningar. Inriktningen betonar sambandet mellan tekniska, biologiska och ekonomiska kunskaper för en god djurhållning. Inriktningen kan till exempel leda till arbete som hästskötare, arbete med hundar, arbete som djurskötare inom lantbruk eller arbete som djurvårdare.

Inriktningen lantbruk ska ge kunskaper om mark, vatten, växter, djur, ekonomi och teknik. Inriktningen ska också ge kunskaper om växternas betydelse för naturbruket, miljön och människors hälsa. I inriktningen betonas de biologiska sambanden som ligger till grund för olika verksamheter. Inriktningen ska ge kunskaper om produktion av varor och tjänster och om lantbrukets betydelse för landsbygdsutveckling samt miljö-, natur- och landskapsvård. Inriktningen kan till exempel leda till arbete med växtodling, lantbruksmaskiner, kombinationslantbruk eller landsbygdstjänster.

Inriktningen skog ska ge kunskaper om skogen som en förnybar och uthållig resurs. I inriktningen betonas tekniska och biologiska kunskaper för en hög avkastning med bibehållen biologisk mångfald och med höga värden på produkter och tjänster. Inriktningen skog ska också ge kunskaper om skogen för rekreation och upplevelser. Inriktningen kan till exempel leda till arbete som skogsmaskinförare, arbete med skogsmaskinservice eller med skogs-, vilt- och vattenvård.

Inriktningen trädgård ska ge kunskaper om mark, växter, växtmiljöer och trädgårdens betydelse i samhället. I inriktningen betonas biologiska, tekniska, och ekonomiska kunskaper för god kvalitet på produkter och tjänster. Kunskaper om växter är centralt för allt arbete inom trädgårdsbranschen. Inriktningen kan till exempel leda till arbete med trädgårdsanläggning, odling, skötsel av utemiljöer eller med trädgårdstjänster.

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
Kurs Poäng
Engelska 5 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
Kurs Poäng
Historia 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
Kurs Poäng
Idrott och hälsa 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
Kurs Poäng
Matematik 1a 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
Kurs Poäng
Naturkunskap 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
Kurs Poäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
Kurs Poäng
Samhällskunskap 1a1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
Kurs Poäng
Svenska 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
Kurs Poäng
Svenska som andraspråk 1 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Biologi
Biologi
Kurs Poäng
Biologi 1 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Entreprenörskap
Entreprenörskap
Kurs Poäng
Entreprenörskap 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Naturbruk
Naturbruk
Kurs Poäng
Naturbruk 200

Kurser inom inriktningarna

Djur - 300p Studievägskod: NBDJU

Biologi — naturbruk
Biologi — naturbruk
Kurs Poäng
Djurens biologi 100
Djur
Djur
Kurs Poäng
Djuren i naturbruket 100
Djurhållning 100

Lantbruk - 300p Studievägskod: NBLAN

Biologi — naturbruk
Biologi — naturbruk
Kurs Poäng
Marken och växternas biologi 100
Djur
Djur
Kurs Poäng
Djuren i naturbruket 100
Fordon och redskap inom naturbruk
Fordon och redskap inom naturbruk
Kurs Poäng
Fordon och redskap 100

Skog - 300p Studievägskod: NBSKO

Biologi — naturbruk
Biologi — naturbruk
Kurs Poäng
Marken och växternas biologi 100
Motor- och röjmotorsåg
Motor- och röjmotorsåg
Kurs Poäng
Motor- och röjmotorsåg 1 100
Skog, mark och vatten
Skog, mark och vatten
Kurs Poäng
Mångbruk av skog 100

Trädgård - 300p Studievägskod: NBTRA

Biologi — naturbruk
Biologi — naturbruk
Kurs Poäng
Marken och växternas biologi 100
Fordon och redskap inom naturbruk
Fordon och redskap inom naturbruk
Kurs Poäng
Fordon och redskap 100
Växtkunskap
Växtkunskap
Kurs Poäng
Växtkunskap 1 100

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Aktiviteter och värdskap
Aktiviteter och värdskap
Kurs Poäng
Aktiviteter och upplevelser 100
Besöksnäringen 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Arkitektur
Arkitektur
Kurs Poäng
Arkitektur — rum 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Biodling
Biodling
Kurs Poäng
Biodling 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Biologi — naturbruk
Biologi — naturbruk
Kurs Poäng
Bevarandebiologi 100
Biologi — naturbruk — specialisering 100
Djurens biologi 100
Marken och växternas biologi 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Design
Design
Kurs Poäng
Design 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Djur
Djur
Kurs Poäng
Djur i zoohandel 200
Djur — specialisering 100
Djuren i naturbruket 100
Djurhållning 100
Sällskapsdjur 1 100
Sällskapsdjur 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Djur för forskningsändamål
Djur för forskningsändamål
Kurs Poäng
Djur för forskningsändamål 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Djurparksdjur
Djurparksdjur
Kurs Poäng
Djurparksdjur 1 100
Djurparksdjur 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård
Kurs Poäng
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 100
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Energiteknik
Energiteknik
Kurs Poäng
Förnybar energi 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fordon och redskap inom naturbruk
Fordon och redskap inom naturbruk
Kurs Poäng
Fordon och redskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fysik
Fysik
Kurs Poäng
Fysik 1b1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Företagsekonomi
Företagsekonomi
Kurs Poäng
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 1 100
Företagsekonomi 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Försäljning och kundservice
Försäljning och kundservice
Kurs Poäng
Personlig försäljning 1 100
Servicekunskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Geografi
Geografi
Kurs Poäng
Geografi 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hundkunskap
Hundkunskap
Kurs Poäng
Hundkunskap 1 100
Hundkunskap 2 100
Hundkunskap 3 100
Träning av hund 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hygienkunskap
Hygienkunskap
Kurs Poäng
Hygien 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hästkunskap
Hästkunskap
Kurs Poäng
Hästkunskap 1 100
Hästkunskap 2 100
Hästkunskap 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Kemi
Kemi
Kurs Poäng
Kemi 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Lantbruksdjur
Lantbruksdjur
Kurs Poäng
Lantbruksdjur 1 100
Lantbruksdjur 2 100
Lantbruksdjur — specialisering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Lantbruksmaskiner
Lantbruksmaskiner
Kurs Poäng
Lantbruksmaskiner 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Lastmaskiner och truckar inom naturbruk
Lastmaskiner och truckar inom naturbruk
Kurs Poäng
Lastmaskiner och truckar 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Livsmedels- och näringskunskap
Livsmedels- och näringskunskap
Kurs Poäng
Livsmedels- och näringskunskap 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matematik
Matematik
Kurs Poäng
Matematik 2a 100
Matematik 3b 100
Matematik 3c 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matlagningskunskap
Matlagningskunskap
Kurs Poäng
Matlagning 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Mobila arbetsmaskiner
Mobila arbetsmaskiner
Kurs Poäng
Grävmaskiner 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Motor- och röjmotorsåg
Motor- och röjmotorsåg
Kurs Poäng
Motor- och röjmotorsåg 1 100
Motor- och röjmotorsåg 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Natur- och landskapsvård
Natur- och landskapsvård
Kurs Poäng
Natur- och landskapsvård 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Naturbrukets byggnader
Naturbrukets byggnader
Kurs Poäng
Byggnadsunderhåll 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Naturguidning
Naturguidning
Kurs Poäng
Guidning i naturbruksmiljöer 100
Naturguidning 1 100
Naturguidning 2 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Odling i växthus
Odling i växthus
Kurs Poäng
Odling i växthus 1 100
Odling i växthus 2 100
Odling i växthus — specialisering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Pedagogik
Pedagogik
Kurs Poäng
Aktivitetsledarskap 100
Kommunikation 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Programmering
Programmering
Kurs Poäng
Programmering 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Ridning och körning
Ridning och körning
Kurs Poäng
Körning 1 100
Körning 2 100
Ridning 1 100
Ridning 2 100
Ridning och körning 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Saknas i ämnesplan
Saknas i ämnesplan
Kurs Poäng
Saknas i kursplan 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Serviceteknik — naturbruk
Serviceteknik — naturbruk
Kurs Poäng
Serviceteknik — naturbruk 1 100
Serviceteknik — naturbruk 2 100
Serviceteknik — naturbruk — specialisering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Skog, mark och vatten
Skog, mark och vatten
Kurs Poäng
Fiske och vattenvård 1 100
Fiske och vattenvård 2 200
Jakt och viltvård 1 100
Jakt och viltvård 2 200
Jakt och viltvård — specialisering 100
Mångbruk av skog 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Skogsmaskiner
Skogsmaskiner
Kurs Poäng
Avverkningsmaskiner 100
Skogsmaskiner — specialisering 200
Småskalig skogsteknik 100
Terrängtransporter 100
Virkestransport med skotare 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Skogsproduktion
Skogsproduktion
Kurs Poäng
Skogsskötsel 1 100
Skogsskötsel 2 100
Skogsskötsel — specialisering 100
Virkeslära 100
Virkesmätning 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Skötsel av utemiljöer
Skötsel av utemiljöer
Kurs Poäng
Beskärning och trädvård 100
Skötsel av utemiljöer 100
Skötsel av utemiljöer — specialisering 100

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Svenska
Svenska
Kurs Poäng
Svenska 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
Kurs Poäng
Svenska som andraspråk 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
Kurs Poäng
Tillämpad programmering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Travkunskap
Travkunskap
Kurs Poäng
Trav 1 100
Trav 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Trädgårdsanläggning
Trädgårdsanläggning
Kurs Poäng
Trädgårdsanläggning 1 100
Trädgårdsanläggning 2 100
Trädgårdsanläggning — specialisering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Trädgårdsmaskiner
Trädgårdsmaskiner
Kurs Poäng
Trädgårdsmaskiner 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Trädgårdsodling
Trädgårdsodling
Kurs Poäng
Trädgårdsodling 100
Trädgårdsodling — grönsaker, frukt och bär 100
Trädgårdsodling — plantskoleväxter 100
Trädgårdsodling — specialisering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Växtkunskap
Växtkunskap
Kurs Poäng
Växtkunskap 1 100
Växtkunskap 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Växtodling
Växtodling
Kurs Poäng
Odling av djurfoder 100
Växtodling 1 100
Växtodling 2 100
Växtodling — specialisering 100

Exempel på yrkesutgångar