Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till elever som är intresserade av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt, lokalt och globalt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Från höstterminen 2017 kan skolorna erbjuda alla elever på de nationella gymnasieprogrammen att läsa programmering. Kurserna programmering 1 och tillämpad programmering ingår i programfördjupningen för samhällsvetenskapsprogrammet sedan den 1 augusti 2017.

Programmet är tydligt högskoleförberedande och sätter samhällsvetenskapen i centrum. Examensmålet lyfter också tydligt fram den samhällsvetenskapliga kärnan för programmet, med formuleringar om att eleverna ska få studera samhällsfrågor och samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt. Det handlar om frågor som rör demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Programmets innehåll ska även ge eleverna möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt som kan vara till nytta för framtida högskolestudier. Eleverna ska till exempel få formulera och utreda frågeställningar och pröva att tillämpa olika teorier och metoder.

Högskolebehörighet

Den som tar examen från ett högskoleförberedande program får alltid grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även särskild behörighet. För att uppnå detta krävs att eleven tar reda på vilken särskild behörighet som behövs och väljer att läsa dessa kurser i gymnasieskolan, om de inte redan ingår obligatoriskt i programmet.

Tre inriktningar

Samhällsvetenskapsprogrammet erbjuder tre inriktningar

Beteendevetenskap

Den beteendevetenskapliga inriktningen ska ge kunskap om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Inriktningen tar bland annat upp ledarskap, lärande, sociologi, kommunikation. Eleverna får studera människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen och ger kunskaper i att tillämpa samhällsvetenskaplig metodik.

Medier, information och kommunikation

Denna inriktning ska ge kunskaper i åsikts- och opinionsbildning och hur vår omvärldsuppfattning formas, samt om medieteknik och mediernas roll i samhället. Dessutom får eleven pröva hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt

Eleven studerar olika aspekter av medieområdet, från kommunikationsteori till medieproduktion. Trots den stora delen teoretiska inslag ingår även en hel del praktiska moment, som till exempel filmproduktion och bildbehandling. Inriktningen ger en god grund att stå på för den som vill läsa till exempel medie- och kommunikationsvetenskap på högskolan och kanske siktar på att blir informatör eller liknande i framtiden.

Samhällsvetenskap

Inriktningen samhällsvetenskap ska ge kunskap om samhällsstrukturer och livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Elevens förståelse för samhällsfrågor fördjupas genom tillämpning av samhällsvetenskaplig metodik.

Stor variation i programfördjupningen

Den samhällsvetenskapliga inriktningen ger fördjupade kunskaper i till exempel ämnet samhällskunskap. I programfördjupningarna finns utrymmet att på skolan skapa lokala profiler. Listan på fördjupningskurser är innehållsrik, vilket den måste vara, eftersom det samhällsvetenskapliga fältet inklusive medieområdet är så brett. Många möjligheter till egna profiler på skolorna blir möjliga samtidigt som en tydlig karaktär på programmet finns kvar.

Bygger kompetens för entreprenörskap

Entreprenörskap finns på samhällsvetenskapsprogrammet precis som alla andra program. De kompetenser som ingår i entreprenörskap innefattar på samhällsvetenskapsprogrammet till exempel samarbetsförmåga, kreativitet, och förmåga att omsätta idéer i praktisk handling.

Så är programmet upplagt

På samhällsvetenskapsprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På de högskoleförberedande programmen läser man fler teoretiska kurser inom de gymnasiegemensamma ämnena än på yrkesprogrammen.
Programgemensamma karaktärsämnen är: filosofi, moderna språk och psykologi.

Dessutom kan den enskilda skolan ge elever möjlighet att specialisera sig ytterligare inom programmet genom att erbjuda olika fördjupningskurser. Detta kan t.ex. vara ämnen som: bild, digitalt skapande, film- och tv-produktion, filosofi, geografi, grafisk kommunikation, hållbart samhälle, juridik, konst- och kultur, ledarskap och organisation, mediekommunikation, moderna språk, pedagogik, psykolog, samhällskunskap och sociologi.

Det finns även ett individuellt val där eleven väljer vad den vill läsa bland de kurser som skolan erbjuder.

Valmöjligheter

Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan  skolor profilera utbildningen inom programfördjupningen och det individuella valet. Det finns inom samhällsvetenskapsprogrammet ett stort antal ämnen och kurser inom programfördjupningen som huvudmän kan sätta samman till kurspaket. Inom programfördjupningen finns fördjupande kurser inom till exempel samhällsvetenskap och humaniora, entreprenörskap, mediekommunikation, naturkunskap, geografi, juridik, pedagogik ochkonst och kultur.

Poängutrymme

Poängutrymmet för samhällsvetenskapsprogrammet fördelar sig så här:

  • Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
  • Programgemensamma karaktärsämnen 300 poäng
  • Inriktningar 350-450 poäng
  • Programfördjupningar 300-400 poäng
  • Individuellt val 200 poäng
  • Gymnasiearbete 100 poäng
Senast granskad: 2017-06-29
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner