Teknikprogrammet

Examensmål

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra områden.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den ska också belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Det tekniska kunskapsområdet hanterar både befintlig teknik och utveckling av ny teknik.

Utbildningen ska visa sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocesser och bidra till att eleverna förstår hela kedjan i utveckling av teknik i ett hållbart samhälle. Teknikutveckling innebär att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna.

Utbildningen ska bygga på ett etiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till teknik och ett kritiskt, kreativt och konstruktivt tänkande ska främjas. I utbildningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet. Utbildningen ska också innehålla kreativa och problemlösande arbetsformer samt ge förutsättningar för eleverna att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Teori och praktisk tillämpning ska samverka och utbildningen ska ge eleverna kunskaper om och färdigheter i att samarbeta med andra. Eftersom utveckling av teknik ofta sker i projektarbetsform, ska utbildningen ge kunskaper om projektarbete och färdigheter i att arbeta i projekt såväl enskilt som i grupp. Centralt för teknikutveckling är att analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att analysera och förstå tekniska system.

Utbildningen ska vidareutveckla elevernas kommunikativa förmågor i tal, skrift och visualisering. Det innebär bland annat att förmedla synpunkter, förklara sammanhang och dokumentera samt använda uttrycksformer anpassade till olika målgrupper och att förstå kommunikationens specifika roll inom teknikområdet. Utbildningen ska ge kunskaper om interaktiva och digitala medier för att eleverna till exempel ska kunna presentera tekniskt innehåll och framställa modeller. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper om och färdigheter i engelska i en teknisk kontext, så att de kan utveckla sin kommunikativa förmåga och därmed ta del av teknik och teknikutveckling.

Entreprenörskap och företagande är delar i processer där teknik utvecklas och ska därför ingå i utbildningen. Utbildningen ska uppmuntra eleverna att utveckla nya och kreativa lösningar för att skapa och möta förändringar. Den ska tydliggöra hur utvecklingen av produkter och tjänster lokalt och globalt kan ske på ett hållbart sätt.

Utbildningen ska utgå från både kvinnors och mäns erfarenheter i förhållande till teknikområdet och ska ge kunskaper om hur föreställningar och traditioner styr uppfattningar om manligt och kvinnligt. Eleverna ska även utveckla förståelse av människors olika förutsättningar i förhållande till teknik och teknikutveckling. Utbildningen ska ge förståelse av hur teknisk utveckling och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra. Den ska också förklara hur dåtidens teknik har påverkat vår tid och hur vår tids teknik kan komma att påverka framtiden.

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det tekniska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport eller på annat lämpligt sätt med relevanta verktyg och medier utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse. Rapporten eller den skriftliga redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

Inriktningar

Teknikprogrammet har fem inriktningar.

Inriktningen design och produktutveckling ska ge kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centrala. Den ska också behandla designprocess och designmetodik.

Inriktningen informations- och medieteknik ska ge kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den ska behandla datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

Inriktningen produktionsteknik ska ge kunskaper om och färdigheter i produktion och företagande. Den ska behandla automation och hur produktionslinjer styrs samt ge produktionskunskaper inom olika områden.

Inriktningen samhällsbyggande och miljö ska ge kunskaper om och färdigheter i samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Den ska behandla byggande och miljöfrågor ur ett brett perspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt.

Inriktningen teknikvetenskap ska ge kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den ska fördjupa kunskaper om teknik, matematik och fysik.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
Kurs Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
Kurs Poäng
Historia 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
Kurs Poäng
Idrott och hälsa 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
Kurs Poäng
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
Kurs Poäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
Kurs Poäng
Samhällskunskap 1b 100

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
Kurs Poäng
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
Kurs Poäng
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Fysik
Fysik
Kurs Poäng
Fysik 1a 150
Kurser inom programgemensamma ämnet Kemi
Kemi
Kurs Poäng
Kemi 1 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Teknik
Teknik
Kurs Poäng
Teknik 1 150

Kurser inom inriktningarna

Design och produktutveckling - 300p Studievägskod: TEDES

Bild
Bild
Kurs Poäng
Bild och form 1a1 50
Cad
Cad
Kurs Poäng
Cad 1 50
Design
Design
Kurs Poäng
Design 1 100
Konstruktion
Konstruktion
Kurs Poäng
Konstruktion 1 100

Informations- och medieteknik - 300p Studievägskod: TEINF

Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och kommunikationsteknik
Kurs Poäng
Dator- och nätverksteknik 100
Programmering
Programmering
Kurs Poäng
Programmering 1 100
Webbutveckling
Webbutveckling
Kurs Poäng
Webbutveckling 1 100

Produktionsteknik - 300p Studievägskod: TEPRO

Mekatronik
Mekatronik
Kurs Poäng
Mekatronik 1 100
Produktionskunskap
Produktionskunskap
Kurs Poäng
Produktionskunskap 1 100
Produktionsutrustning
Produktionsutrustning
Kurs Poäng
Produktionsutrustning 1 100

Samhällsbyggande och miljö - 300p Studievägskod: TESAM

Arkitektur
Arkitektur
Kurs Poäng
Arkitektur — hus 100
Hållbart samhälle
Hållbart samhälle
Kurs Poäng
Hållbart samhällsbyggande 100
Samhällsbyggande
Samhällsbyggande
Kurs Poäng
Byggnadsverk 100

Teknikvetenskap - 300p Studievägskod: TETEK

Fysik
Fysik
Kurs Poäng
Fysik 2 100
Matematik
Matematik
Kurs Poäng
Matematik 4 100
Teknik
Teknik
Kurs Poäng
Teknik 2 100

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Animation
Animation
Kurs Poäng
Animation 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Arkitektur
Arkitektur
Kurs Poäng
Arkitektur — hus 100
Arkitektur — rum 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Bild
Bild
Kurs Poäng
Bild 100
Bild och form 1a1 50
Bild och form 1a2 50
Bild och form 1b 100
Form 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Biologi
Biologi
Kurs Poäng
Biologi 1 100
Biologi 2 100
Bioteknik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Cad
Cad
Kurs Poäng
Cad 1 50
Cad 2 50
Cad 3 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och kommunikationsteknik
Kurs Poäng
Dator- och nätverksteknik 100
Datorteknik 1a 100
Digital kommunikationsteknik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Datorstyrd produktion
Datorstyrd produktion
Kurs Poäng
Cad/cam 100
Datorstyrd produktion 1 100
Datorstyrd produktion 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Design
Design
Kurs Poäng
Design 1 100
Design 2 100
Designmodeller 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Digitalt skapande
Digitalt skapande
Kurs Poäng
Digitalt skapande 1 100
Digitalt skapande 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Driftsäkerhet och underhåll
Driftsäkerhet och underhåll
Kurs Poäng
Underhåll — driftsäkerhet 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Elektronik
Elektronik
Kurs Poäng
Elektronik och mikrodatorteknik 100
Mikrodatortillämpningar 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Ellära
Ellära
Kurs Poäng
Ellära 1 100
Ellära 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Energiteknik
Energiteknik
Kurs Poäng
Energiteknik 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Engelska
Engelska
Kurs Poäng
Engelska 7 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap
Entreprenörskap
Kurs Poäng
Entreprenörskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Eventteknik
Eventteknik
Kurs Poäng
Eventteknik 100
Ljudproduktionsteknik 100
Ljus- och bildproduktionsteknik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fartygsteknik
Fartygsteknik
Kurs Poäng
Lasthantering och passagerarsäkerhet 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Film- och tv-produktion
Film- och tv-produktion
Kurs Poäng
Film- och tv-produktion 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Filosofi
Filosofi
Kurs Poäng
Filosofi 1 50
Filosofi 2 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Flygyrkesteknik
Flygyrkesteknik
Kurs Poäng
Aerodynamik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fotografisk bild
Fotografisk bild
Kurs Poäng
Fotografisk bild 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fysik
Fysik
Kurs Poäng
Fysik 2 100
Fysik 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Företagsekonomi
Företagsekonomi
Kurs Poäng
Entreprenörskap och företagande 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Geografi
Geografi
Kurs Poäng
Geografi 1 100
Geografiska informationssystem 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Grafisk kommunikation
Grafisk kommunikation
Kurs Poäng
Grafisk kommunikation 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Gränssnittsdesign
Gränssnittsdesign
Kurs Poäng
Gränssnitt 3D 100
Gränssnittsdesign 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Historia
Historia
Kurs Poäng
Historia 1a2 50
Historia 2a 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hållbart samhälle
Hållbart samhälle
Kurs Poäng
Hållbart samhällsbyggande 100
Miljö- och energikunskap 100
Politik och hållbar utveckling 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Industriautomation
Industriautomation
Kurs Poäng
Robotteknik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Industritekniska processer
Industritekniska processer
Kurs Poäng
Industritekniska processer 1 100
Industritekniska processer 2 100
Laboratorieteknik 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Kemi
Kemi
Kurs Poäng
Kemi 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Konst och kultur
Konst och kultur
Kurs Poäng
Kultur- och idéhistoria 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Konstruktion
Konstruktion
Kurs Poäng
Konstruktion 1 100
Konstruktion 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation
Kurs Poäng
Ledarskap och organisation 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Ljudproduktion
Ljudproduktion
Kurs Poäng
Ljudproduktion 1 100
Ljudproduktion 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matematik
Matematik
Kurs Poäng
Matematik 4 100
Matematik 5 100
Matematik — specialisering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Medicinsk teknik
Medicinsk teknik
Kurs Poäng
Elektromedicinsk teknik 100
Gas- och vätsketeknik 100
Radiologiska utrustningar 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Medieproduktion
Medieproduktion
Kurs Poäng
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Mekatronik
Mekatronik
Kurs Poäng
Mekatronik 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Moderna språk
Moderna språk
Kurs Poäng
Kinesiska 1 100
Kinesiska 2 100
Kinesiska 3 100
Kinesiska 4 100
Kinesiska 5 100
Kinesiska 6 100
Kinesiska 7 100
Moderna språk 1 100
Moderna språk 2 100
Moderna språk 3 100
Moderna språk 4 100
Moderna språk 5 100
Moderna språk 6 100
Moderna språk 7 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Musik
Musik
Kurs Poäng
Musikproduktion 1 100
Musikproduktion 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Människan i industrin
Människan i industrin
Kurs Poäng
Människan i industrin 1 100
Människan i industrin 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Mät-, styr- och reglerteknik
Mät-, styr- och reglerteknik
Kurs Poäng
Mät- och reglerteknik 100
Mät- och styrteknik 100
Programmerbara styrsystem 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Naturvetenskaplig specialisering
Naturvetenskaplig specialisering
Kurs Poäng
Naturvetenskaplig specialisering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Nätverksteknik
Nätverksteknik
Kurs Poäng
Nätverksadministration 100
Nätverksteknik 100
Nätverksteknologier 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Pedagogik
Pedagogik
Kurs Poäng
Kommunikation 100
Pedagogiskt ledarskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Processautomation
Processautomation
Kurs Poäng
Processmätteknik 1 100
Processreglering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Produktionskunskap
Produktionskunskap
Kurs Poäng
Produktionskunskap 1 100
Produktionskunskap 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Produktionsutrustning
Produktionsutrustning
Kurs Poäng
Produktionsutrustning 1 100
Produktionsutrustning 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Produktutveckling
Produktutveckling
Kurs Poäng
Produktutveckling 1 100
Produktutveckling 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Programmering
Programmering
Kurs Poäng
Programmering 1 100
Programmering 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Psykologi
Psykologi
Kurs Poäng
Psykologi 1 50
Psykologi 2a 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Religionskunskap
Religionskunskap
Kurs Poäng
Religionskunskap 2 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Samhällsbyggande
Samhällsbyggande
Kurs Poäng
Byggnadsverk 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Samhällskunskap
Samhällskunskap
Kurs Poäng
Samhällskunskap 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Sammanfogningsteknik
Sammanfogningsteknik
Kurs Poäng
Svets grund 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Svenska
Svenska
Kurs Poäng
Litteratur 100
Retorik 100
Skrivande 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Systemkunskap
Systemkunskap
Kurs Poäng
Systemuppbyggnad 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Teater
Teater
Kurs Poäng
Ljud och ljus 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Teknik
Teknik
Kurs Poäng
Teknik 2 100
Teknik — specialisering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
Kurs Poäng
Tillämpad programmering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Visuell kommunikation
Visuell kommunikation
Kurs Poäng
Visuell kommunikation 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Webbserverprogrammering
Webbserverprogrammering
Kurs Poäng
Webbserverprogrammering 1 100
Webbserverprogrammering 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Webbutveckling
Webbutveckling
Kurs Poäng
Webbutveckling 1 100
Webbutveckling 2 100