Gymnasieingenjör - vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

Examensmål för vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år

Vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år är en utbildning som bygger på teknikprogrammet. Efter examen från utbildningen ska eleverna vara väl förberedda för yrkesverksamhet som gymnasieingenjör inom valt teknikområde. Utbildningen ska fördjupa elevernas kunskaper om teknikutveckling inom vald profil. Den ska även fördjupa elevernas förståelse av teknikens roll i samspelet mellan människa och natur. Dessutom ska utbildningen tydliggöra hur utvecklingen av produkter och tjänster lokalt och globalt kan ske på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Utbildningen ska bygga på ett etiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till teknik och ett kritiskt, kreativt och konstruktivt tänkande ska främjas. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter, vilket innebär att definiera och analysera problem, utarbeta lösningar, utveckla, konstruera och producera produkter och tjänster samt reflektera över arbetsprocessen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om entreprenörskap och företagande samt om hur arbete bedrivs på teknikintensiva arbetsplatser. Arbetsformer och metoder från arbetslivet ska ingå i utbildningen. Utbildningen ska bidra till att fördjupa elevernas intresse för teknik genom att de ges möjlighet att ta initiativ samt agera undersökande och prövande. Utifrån arbetslivets krav ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper inom matematik samt inom natur- och teknikvetenskapliga områden. Utbildningen ska dessutom utveckla elevernas förståelse av hur teori växelverkar med och konkretiseras i praktisk tillämpning. Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsmarknaden och de möjligheter utbildningen ger när det gäller etablering och fortsatt utveckling inom valt teknikområde. Utbildningen ska vidare ge kunskaper om ledarskap, kommunikation, arbetsmiljö, ekonomi och juridik i arbetslivet. Den ska också bidra till att eleverna fördjupar sin förmåga att presentera och kommunicera teknik och tekniska lösningar, även på engelska. Utbildningen ska fördjupa elevernas förståelse av människors olika förutsättningar i förhållande till teknik och teknikutveckling. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur identitet och normer skapas, upprätthålls och förändras. Utbildningen ska även ge eleverna möjlighet att diskutera och reflektera kring sociala konstruktioner och traditionsbundna föreställningar inom olika teknikområden. Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på utbildningen. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Profiler

Vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år har fyra profiler. Profilen design och produktutveckling ska ge fördjupade kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling. Den ska även bidra till att fördjupa elevernas kunskaper om form, funktion och konstruktion. Profilen ska ge eleverna kunskaper om produktionsfilosofi, vilket bland annat innebär kunskaper om förbättringsarbete på olika nivåer i en organisation. Dessutom ska den fördjupa elevernas kunskaper om och färdigheter i projektledning, projektstyrning och teknisk dokumentation samt deras kunskaper om olika sätt att skydda innovationer. Profilen informationsteknik ska ge fördjupade kunskaper om och färdigheter i utveckling av it-projekt samt utveckling, utformning, underhåll och drift av it-system på ett informationssäkert sätt. Den ska även bidra till att fördjupa elevernas kunskaper om hur olika it-system samverkar och underlättar kommunikation och informationsutbyte. Dessutom ska profilen ge eleverna möjlighet att utveckla färdigheter i att framställa dokumentation av it-system eller it-projekt samt kunskaper om metoder och system för uppföljning och kvalitetsstyrning. Profilen produktionsteknik ska ge fördjupade kunskaper om och färdigheter i automation och produktion samt processteknik. Den ska även bidra till att fördjupa elevernas kunskaper om produktion på både system- och komponentnivå liksom deras förståelse av hur komponenterna i ett system samspelar. Profilen ska ge eleverna kunskaper om produktionsfilosofi, vilket bland annat innebär kunskaper om förbättringsarbete på olika nivåer i en organisation. Dessutom ska den fördjupa elevernas kunskaper om och färdigheter i projektledning, projektstyrning och teknisk dokumentation samt deras kunskaper om olika sätt att skydda innovationer. Profilen samhällsbyggande ska ge fördjupade kunskaper om och färdigheter i produktionsledning, produktionsplanering och projektering samt styrning, ledning och genomförande av ett byggprojekts delprocesser. Den ska även bidra till att fördjupa elevernas kunskaper om olika delar i byggnadsverk samt om hur dessa sätts samman och samverkar i tekniska system. Dessutom ska profilen bidra till att elevernas förståelse av hållbart samhällsbyggande fördjupas.

Mål för examensarbetet

Examensarbetet ska visa att eleven är förberedd för yrkesverksamhet som gymnasieingenjör. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter för den valda utgången. Examensarbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven visar ingenjörsmässiga färdigheter genom att definiera och formulera en frågeställning samt planera, genomföra och utvärdera ett arbete inom vald profil och reflektera kring arbetsprocessen. Examensarbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport eller på annat lämpligt sätt med relevanta verktyg och medier utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse. Rapporten eller den skriftliga redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete muntligt samt ge respons på andra examensarbeten. Examensarbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Kurser inom gemensamma ämnen inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

Gymnasieingenjören i praktiken
Gymnasieingenjören i praktiken
Kurs Poäng
Gymnasieingenjören i praktiken 200

Kurser inom profilen Design- och produktutveckling - 600p

Produktionsfilosofi
Produktionsfilosofi
Kurs Poäng
Produktionsfilosofi 1 100

Utgång: Design- och produktutveckling - 500p

Kurser som får erbjudas som valbara - 500p

Cad
Cad
Kurs Poäng
Cad — specialisering 100
Design
Design
Kurs Poäng
Design 2 100
Designmodeller 100
Ellära
Ellära
Kurs Poäng
Praktisk ellära 100
Företagsekonomi
Företagsekonomi
Kurs Poäng
Entreprenörskap och företagande 100
Marknadsföring 100
Konstruktion
Konstruktion
Kurs Poäng
Konstruktion 2 100
Konstruktion 3 100
Materialkunskap
Materialkunskap
Kurs Poäng
Materialkunskap 2 100
Produktionsfilosofi
Produktionsfilosofi
Kurs Poäng
Produktionsfilosofi 2 100
Produktionskunskap
Produktionskunskap
Kurs Poäng
Produktionskunskap 2 100
Produktionsutrustning
Produktionsutrustning
Kurs Poäng
Produktionsutrustning 2 100
Produktutveckling
Produktutveckling
Kurs Poäng
Produktutveckling 2 100
Teknik
Teknik
Kurs Poäng
Teknik — specialisering 100

Kurser inom profilen Informationsteknik - 600p

Utgång: Mjukvarudesign - 600p

Saknas i ämnesplan
Saknas i ämnesplan
Kurs Poäng
Saknas i kursplan 100

Kurser som får erbjudas som valbara - 500p

Datalagring
Datalagring
Kurs Poäng
Datalagring 100
Digitalt skapande
Digitalt skapande
Kurs Poäng
Digitalt skapande 2 100
Företagsekonomi
Företagsekonomi
Kurs Poäng
Entreprenörskap och företagande 100
Gränssnittsdesign
Gränssnittsdesign
Kurs Poäng
Gränssnitt 3D 100
Gränssnittsdesign 100
Programmering
Programmering
Kurs Poäng
Programmering 2 100
Saknas i kursplan 100
Teknik
Teknik
Kurs Poäng
Teknik — specialisering 100
Webbteknik
Webbteknik
Kurs Poäng
Mobila applikationer 100
Webbserverprogrammering 2 100
Webbutveckling 2 100
Webbutveckling 3 100

Utgång: Nätverksteknik - 600p

Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur
Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur
Kurs Poäng
Informationsteknisk arkitektur 100

Kurser som får erbjudas som valbara - 500p

Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och kommunikationsteknik
Kurs Poäng
Datorsamordning och support 100
Digital kommunikationsteknik 100
Företagsekonomi
Företagsekonomi
Kurs Poäng
Entreprenörskap och företagande 100
Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur
Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur
Kurs Poäng
Datakommunikation och informationssäkerhet 200
Nätverks- och kommunikationstjänster 100
Nätverksteknik
Nätverksteknik
Kurs Poäng
Administration av nätverks- och serverutrustning 100
Nätverksadministration 100
Nätverkssäkerhet 100
Nätverksteknik 100
Nätverksteknologier 100
Teknik
Teknik
Kurs Poäng
Teknik — specialisering 100

Kurser inom profilen Produktionsteknik - 600p

Produktionsfilosofi
Produktionsfilosofi
Kurs Poäng
Produktionsfilosofi 1 100

Utgång: Processteknik - 500p

Kurser som får erbjudas som valbara - 500p

Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och kommunikationsteknik
Kurs Poäng
Industriell informationsteknik 100
Energiteknik
Energiteknik
Kurs Poäng
Energiteknik 2 100
Förnybar energi 100
Vatten- och processkemi 100
Företagsekonomi
Företagsekonomi
Kurs Poäng
Entreprenörskap och företagande 100
Industritekniska processer
Industritekniska processer
Kurs Poäng
Industritekniska processer 2 100
Laboratorieteknik 200
Kemi
Kemi
Kurs Poäng
Kemi 2 100
Mekatronik
Mekatronik
Kurs Poäng
Mekatronik 2 100
Mät-, styr- och reglerteknik
Mät-, styr- och reglerteknik
Kurs Poäng
Mät- och reglerteknik 100
Mät- och styrteknik 100
Programmerbara styrsystem 100
Processautomation
Processautomation
Kurs Poäng
Processdatorsystem 100
Processmätteknik 2 100
Processreglering 100
Teknik
Teknik
Kurs Poäng
Teknik — specialisering 100

Utgång: Produktion och automation - 500p

Kurser som får erbjudas som valbara - 500p

Automatiserade system
Automatiserade system
Kurs Poäng
Allmän automationsteknik 100
Cad
Cad
Kurs Poäng
Cad — specialisering 100
Datorstyrd produktion
Datorstyrd produktion
Kurs Poäng
Datorstyrd produktion 2 100
Energiteknik
Energiteknik
Kurs Poäng
Energiteknik 2 100
Förnybar energi 100
Företagsekonomi
Företagsekonomi
Kurs Poäng
Entreprenörskap och företagande 100
Industriautomation
Industriautomation
Kurs Poäng
Robotteknik 100
Industritekniska processer
Industritekniska processer
Kurs Poäng
Industritekniska processer 2 100
Konstruktion
Konstruktion
Kurs Poäng
Konstruktion 2 100
Materialkunskap
Materialkunskap
Kurs Poäng
Materialkunskap 2 100
Medicinsk teknik
Medicinsk teknik
Kurs Poäng
Elektromedicinsk teknik 100
Gas- och vätsketeknik 100
Radiologiska utrustningar 100
Mekatronik
Mekatronik
Kurs Poäng
Mekatronik 2 100
Mät-, styr- och reglerteknik
Mät-, styr- och reglerteknik
Kurs Poäng
Distribuerade styrsystem 100
Mät- och reglerteknik 100
Mät- och styrteknik 100
Programmerbara styrsystem 100
Produktionsfilosofi
Produktionsfilosofi
Kurs Poäng
Produktionsfilosofi 2 100
Produktionskunskap
Produktionskunskap
Kurs Poäng
Produktionskunskap 2 100
Produktionsutrustning
Produktionsutrustning
Kurs Poäng
Produktionsutrustning 2 100
Produktionsutrustning 3 100
Teknik
Teknik
Kurs Poäng
Teknik — specialisering 100

Kurser inom profilen Samhällsbyggande - 600p

Samhällsbyggande
Samhällsbyggande
Kurs Poäng
Byggprocessen 100

Utgång: Produktionsledning bygg och anläggning - 500p

Kurser som får erbjudas som valbara - 500p

Byggproduktionsledning
Byggproduktionsledning
Kurs Poäng
Byggstyrning 100
Planering före byggstart 100
Rit- och mätningsteknik 100
Cad
Cad
Kurs Poäng
Cad — specialisering 100
Företagsekonomi
Företagsekonomi
Kurs Poäng
Entreprenörskap och företagande 100
Samhällsbyggande
Samhällsbyggande
Kurs Poäng
BIM-samordning 100
Miljöcertifierade hus 100
Teknik
Teknik
Kurs Poäng
Teknik — specialisering 100

Utgång: Projektering - 500p

Kurser som får erbjudas som valbara - 500p

Byggproduktionsledning
Byggproduktionsledning
Kurs Poäng
Planering före byggstart 100
Cad
Cad
Kurs Poäng
Cad — specialisering 100
Ellära
Ellära
Kurs Poäng
Praktisk ellära 100
Företagsekonomi
Företagsekonomi
Kurs Poäng
Entreprenörskap och företagande 100
Geografi
Geografi
Kurs Poäng
Geografiska informationssystem 100
Järnvägsteknik
Järnvägsteknik
Kurs Poäng
Allmän järnvägsteknik 100
Konstruktion
Konstruktion
Kurs Poäng
Konstruktion 2 100
Konstruktion 3 100
Samhällsbyggande
Samhällsbyggande
Kurs Poäng
BIM-samordning 100
Miljöcertifierade hus 100
Teknik
Teknik
Kurs Poäng
Teknik — specialisering 100
Tekniska system — VVS
Tekniska system — VVS
Kurs Poäng
Komponenter och system VVS 100
Projektering VVS 1 100
Projektering VVS 2 100
Tekniska system — el
Tekniska system — el
Kurs Poäng
Komponenter och system el 100
Projektering el 1 100
Projektering el 2 100