Teknikprogrammet

Teknikprogrammet vänder sig till elever som vill arbeta med problemlösning och teknikutveckling. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan.

Från höstterminen 2017 kan skolorna erbjuda alla elever på de nationella gymnasieprogrammen att läsa programmering. Kurserna programmering 1 och tillämpad programmering ingår i programfördjupningen för teknikprogrammet sedan den 1 augusti 2017.

Den som tar examen från ett högskoleförberedande program får alltid grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även särskild behörighet. För att uppnå detta krävs att eleven tar reda på vilken särskild behörighet som behövs och väljer att läsa dessa kurser i gymnasieskolan, om de inte redan ingår obligatoriskt i programmet.

Fem inriktningar

Teknikprogrammet erbjuder fem inriktningar. De obligatoriska kurserna på de fyra första inriktningarna fokuserar på var sitt teknikområde medan de obligatoriska kurserna på inriktningen teknikvetenskap bygger på kunskaperna om teknik, matematik och fysik.

Design och produktutveckling

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centralt. Den ska också behandla designprocess och designmetodik.

Informations- och medieteknik

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den ska behandla datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

Produktionsteknik

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i produktion och företagande. Den ska behandla automation och hur produktionslinjer styrs samt ge produktionskunskaper inom olika områden.

Samhällsbyggande och miljö

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Den ska behandla byggande och miljöfrågor ur ett brett perspektiv, såväl ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt.

Teknikvetenskap

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den ska fördjupa kunskaper om teknik, matematik och fysik.

Direktspår för blivande civilingenjörer

Inriktningen teknikvetenskap ger utan vidare val under programmets gång behörighet till högskolans civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar. Det betyder att inriktningen också ger behörighet till de allra flesta övriga högskoleutbildningar. Även de övriga inriktningarna kan leda till behörighet till högskolans civilingenjörsutbildningar genom att eleven antingen i programfördjupning eller inom det individuella valet, eller både och, läser de kurser som ger denna behörighet.

Viktig fördjupning

Med 400 poäng inom programfördjupningen finns det stora möjligheter för skolor och huvudmän att profilera teknikprogrammet.

Eleverna på teknikprogrammet läser inte ämnet naturkunskap. Det mesta av innehållet finns istället i ämnena fysik och kemi, men också i ämnet hållbart samhälle. I programfördjupningen finns möjlighet att välja kurser inom området hållbart samhälle och det ingår som del i inriktningen samhällsbyggande och miljö. Eleverna ska lära sig att kommunicera kring teknik och att göra det anpassat till den målgrupp de möter.

Gränser mot andra program

Informations- och medieteknikinriktningen inom teknikprogrammet har fokus på tekniska tillämpningar, vilket de andra motsvarande inriktningarna på estetiska och samhällsvetenskapliga programmen inte har. Gränsen mot det industritekniska programmet är inte alltid helt knivskarp, men den tydliga högskoleförberedande karaktären på teknikprogrammet gör ändå att skillnaden mellan programmen är stor. Teknikprogrammet erbjuder i programfördjupningen även en del kurser som finns på industritekniska och el- och energiprogrammet, vilket möjliggör breddning inom programmet.

Framtidens teknik

Teknikprogrammets lista på möjliga kurser inom programfördjupningen är omfattande och ger stora möjligheter att "paketera" kurserna med tanke på kommande utbildningar på högskolor och universitet, det fjärde året och framtida arbetsliv. Teknikprogrammet handlar om gårdagens, dagens och framtidens teknik. Eleverna ska få träna sig i att tänka nytt, utifrån framtidens behov av teknik, och i att ta fram teknik som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Detta innebär också att entreprenörskap är en viktig del i utbildningen.

Gymnasieingenjör

Elever som har en gymnasieexamen från teknikprogrammet kan söka till den ettåriga gymnasieingenjörsutbildningen, till och med det år de fyller 22.

Profilerna på det fjärde tekniska året bygger på teknikprogrammets inriktningar. Den elev som byter profil till det fjärde tekniska året behöver därför från hösten 2018 ha minst två kurser från motsvarande inriktning med sig i sin examen.

Läs mer om gymnasieingenjörsexamen

Läs mer om behörighetskraven

Så är programmet upplagt

På teknikprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På de högskoleförberedande programmen läser man fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen. Programgemensamma karaktärsämnen är: fysik, kemi och teknik.
Dessutom kan skolan specialisera sig ytterligare inom programmet och olika skolor erbjuder olika fördjupningskurser. Detta kan t.ex. vara ämnen som: arkitektur, bild, biologi, design, ellära, eventteknik, filosofi, fysik, geografi, historia, hållbart samhälle, medicinsk teknik, nätverksteknik, pedagogik, programmering, psykologi, svenska och webbteknik. Det finns även ett individuellt val där eleven väljer vad den vill läsa bland de kurser som skolan erbjuder.

Valmöjligheter

Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen och det individuella valet. Inom programfördjupningen finns ett stort antal ämnen och kurser, som huvudmän kan sätta samman till kurspaket. Några exempel är teknikkurser som CAD, ljudproduktion och industritekniska processer liksom naturvetenskapliga ämnen, matematik och humanistiska ämnen som bild och form, filosofi samt historia.

Poängutrymme

Poängutrymmet för teknikprogrammet fördelar sig så här:

  • Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng
  • Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
  • Inriktningar 300 poäng
  • Programfördjupningar 400 poäng
  • Individuellt val 200 poäng
  • Gymnasiearbete 100 poäng
Senast granskad: 2017-06-29
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner