Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet riktar sig till elever som vill arbeta med hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning.

Från höstterminen 2017 kan skolorna erbjuda alla elever på de nationella gymnasieprogrammen att läsa programmering. Kurserna programmering 1 och tillämpad programmering ingår i programfördjupningen för vård- och omsorgsprogrammet sedan den 1 augusti 2017.

På programmet lär sig eleven om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Man studerar människans behov och lär sig vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Man lär sig också att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt.

Efter utbildningen ska eleverna ha sådana grundläggande kunskaper att det är möjligt att direkt påbörja en yrkesbana. Alla elever som går ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under utbildningen i gymnasieskolan. För att uppnå detta krävs att eleven väljer att läsa de kurser i svenska och engelska som ger grundläggande högskolebehörighet. Inom programmet kan eleverna också välja kurser som ger särskild behörighet för att till exempel studera till sjuksköterska, logoped och arbetsterapeut. En annan möjlighet är att fortsätta studera inom yrkeshögskolan.

Inga inriktningar

Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar, men programmet ger möjlighet till specialisering inom ramen för programfördjupningen. Det ger skolorna och huvudmännen större utrymme och bättre möjligheter att skapa intressanta kurspaket för att passa lokala och regionala behov. För detta finns ett starkt stöd i branschen.

Det är mycket som förenar de olika yrkesområdena inom vård- och omsorg. Därför är det viktigt att alla elever får med sig en ordentlig uppsättning med baskunskaper. Det är också en kvalitetsfråga. Eftersom alla elever får en bred gemensam bas vet arbetsgivarna vad en person som har gått vård och omsorgsprogrammet kan.

Exempel på yrkesområden

Yrkestitlar finns inte bland förslagen på yrkesutgångar ur programmet. I stället presenteras här nedan de verksamhetsområden som programmet utbildar för. Detta beror på att man inte använder enhetliga yrkestitlar i landet.

  • Hälso- och sjukvård
  • Psykiatri
  • Äldreomsorg
  • Funktionshinderområdet

Arbetsformer

På programmet tränas eleven i att utföra arbetsuppgifter som krävs i yrkeslivet, till exempel hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter och administrativa och sociala uppgifter. Programmet utgår från arbetsuppgifter som eleven löser enskilt eller tillsammans med andra. Eleven tränar sig i att planera, genomföra och dokumentera arbetet. Förmågan att vara kreativ och ta initiativ tränas och eleven lär sig mer om möjligheterna att driva ett eget företag.

Hälsa i fokus

Verksamheten ska utgå från det friska, från hälsan, med målet att bevara och återställa människans hälsa. Programmet betonar etiska frågor, bemötande och elevernas förmåga att kommunicera med de människor de möter i sitt framtida yrkesliv. Det finns därför ytterligare en kurs i svenska eller svenska som andraspråk bland de karaktärsgemensamma ämnena. Eleverna kan dessutom välja en tredje kurs i svenska som fördjupningskurs. Språk är viktiga för elevernas möjligheter att jobba i andra länder. Därför kan man välja engelska i programfördjupningen.

En annan viktig del i programmet är betoningen på den tekniska utvecklingen. Det finns idag en stor mängd tekniska hjälpmedel för människor som behöver stöd eller vård. Det finns därför en särskild kurs om IT i vård och omsorg och en särskild kurs om teknik i vård och omsorg. Teknikutvecklingen kommer också in som delar av andra kurser. Därmed kommer eleverna att få en bra grund när det gäller IT och teknik i vård och omsorg.

Entreprenörskap ska genomsyra alla program i den nya gymnasieskolan, så även vård- och omsorgsprogrammet. Det kan handla om att se och lösa problem, vara kreativ och att se konsekvenser.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser eleverna fler så kallade karaktärsämnen, eller yrkesämnen, och mindre av de ämnen man läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är: hälsa, medicin, människan, psykiatri, psykologi, samhällskunskap, specialpedagogik, svenska eller svenska som andraspråk och vård och omsorg. Dessutom erbjuder skolan möjlighet att specialisera sig ytterligare inom olika områden genom att läsa fördjupningskurser som skolorna erbjuder.

Det finns även ett individuellt val där eleven väljer vad den vill läsa bland de kurser som skolan erbjuder.

Valmöjligheter

Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen och det individuella valet. Det finns inom vård- och omsorgsprogrammet ett stort antal ämnen och kurser inom programfördjupningen som skolor kan sätta samman till kurspaket. Efter examen ska eleven vara anställningsbar inom vård och omsorg.

Alla elever har möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet på vård- och omsorgsprogrammet. Inom programmet kan eleverna också välja kurser som ger särskild behörighet för att till exempel studera till sjuksköterska, logoped och arbetsterapeut.

Arbetsplatsförlagt lärande och lärlingsutbildning

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor. Skolan kan också välja att erbjuda lärlingsutbildning. Då genomförs större delen av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildningen har samma examensmål, inriktningar, ämnesplaner och kurser som man får om man går ett skolförlagt yrkesprogram.

Poängutrymme

Poängutrymmet för vård- och omsorgsprogrammet fördelar sig så här:

  • Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
  • Programgemensamma karaktärsämnen 1100 poäng
  • Inriktningar 0 poäng
  • Programfördjupningar 500 poäng
  • Individuellt val 200 poäng
  • Gymnasiearbete 100 poäng
Senast granskad: 2017-06-29
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner