VVS- och fastighetsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet är inriktat mot installation, service och underhåll av energitekniska anläggningar och system i fastigheter. Samtidigt ligger fokus på mötet med andra människor i yrkesutövningen.

Från höstterminen 2017 kan skolorna erbjuda alla elever på de nationella gymnasieprogrammen att läsa programmering. Kurserna programmering 1 och tillämpad programmering ingår i programfördjupningen för VVS- och fastighetsprogrammet sedan den 1 augusti 2017.

Efter utbildningen ska det vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Alla elever som går ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under utbildningen i gymnasieskolan. För att uppnå detta krävs att eleven väljer att läsa de kurser i svenska och engelska som ger grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även särskild behörighet. Se även informationen om grundläggande högskolebehörighet.

Fyra olika inriktningar

Inom VVS- och fastighetsprogrammet kan eleven välja mellan nedanstående fyra inriktningar.

Fastighet

Denna inriktning ger kunskaper om uppbyggnad och funktion i energitekniska anläggningar, teknisk dokumentation, service, drift och underhåll samt arbete i närhet med kunder och boende. Exempel på yrken:

 • Fastighetsskötare
 • Fastighetsvärd
 • Fastighetstekniker

Kyl- och värmepumpsteknik

Denna inriktning ger kunskaper i installation, service, drift och underhåll, samt energioptimering av kyltekniska anläggningar, systemtänkande, miljö och säkerhet. Exempel på yrken:

 • Kylmontör

Ventilationsteknik

Denna inriktning ger kunskaper i service, drift och underhåll samt mätning och injustering av luftbehandlingsanläggningar, felsökning och förståelse av plan- och sektionsritningar för installationer, flödesscheman samt styr- och reglerscheman. Exempel på yrken:

 • Ventilationstekniker

VVS

Denna inriktning ger kunskaper i installation, service och underhåll av till exempel värme- och sanitetssystem, gällande installationsregler och bygglagstiftning, kunskaper om energi- och miljöfrågor samt säkerhet. Exempel på yrken:

 • Industrirörmontör
 • Isoleringsmontör
 • VVS-montör

Kommunikativ och teknisk kunskap

Programmet ska ge en bred kompetens, för såväl fastighetsvärd, fastighetsskötare och fastighetstekniker som montörer och servicetekniker.

Programmets inriktning fastighet lyfter till exempel fram både kommunikativa och tekniska kunskaper.

Kurspaketen fungerar som stöd åt skolorna för att sätta ihop utbildningar som är likvärdiga över landet. I programfördjupningen finns ändå utrymme för lokal anpassning.

Karriärvägar efter yrkesexamen

Utbildningen riktas i första hand mot ett yrke och elever som går ut från programmet bör vara anställningsbara inom yrkesområdet, men det kan för vissa vara en bit kvar innan man står med båda fötterna i sitt valda yrke. Här ser bilden lite olika ut beroende på yrkesutgång. Inom exempelvis de VVS-tekniska yrkena återstår ytterligare lärlingstid innan eleven blir licensierad VVS-montör, medan den typen av "färdigutbildning" inte förekommer inom till exempel de ventilationstekniska eller fastighetstekniska yrkesutgångarna.

Som för andra yrkesprogram finns möjligheter för elever från programmet att vidareutbilda sig. På VVS-sidan går det också att senare läsa vidare till VVS-projektör eller VVS-ingenjör. Även inom fastighetsbranschen finns det mer kvalificerade yrken att gå vidare till. Ofta är det fråga om ökat ekonomiskt ansvar som till exempel fastighetsförvaltare. Motsvarande möjligheter finns för de andra yrkesutgångarna. Inom yrkesutgångarna mot kyl- och värmepumpsbranschen kan det till exempel avse utbildning till yrken som kyltekniker, kylkonstruktör eller energirådgivare.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, idrott och hälsa, historia, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är: ellära, systemkunskap och verktygs- och materialhantering. Dessutom erbjuder skolan möjlighet att specialisera sig ytterligare inom programmet, olika skolor erbjuder olika fördjupningskurser. Det finns även ett individuellt val där eleven väljer vad den vill läsa bland de kurser som skolan erbjuder.

Valmöjligheter

Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan skolhuvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen och det individuella valet. Det finns inom VVS- och fastighetsprogrammet ett stort antal ämnen och kurser inom programfördjupningen som huvudmän kan sätta samman till kurspaket efter samråd med det lokala programrådet. De kurser eleven läser inom programfördjupningen kan som på alla yrkesprogram leda till en yrkesutgång. Det betyder att eleven efter examen ska vara anställningsbar inom valt område.

Arbetsplatsförlagt lärande och lärlingsutbildning

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor.

Inom yrkesprogrammen är det möjligt att välja lärlingsutbildning. Om skolan erbjuder det genomförs större delen av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildningen har samma examensmål, inriktningar, ämnesplaner och kurser som man får om man går ett skolförlagt yrkesprogram.

Poängutrymme

Poängutrymmet för VVS- och fastighetsprogrammet fördelar sig så här:

 • Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
 • Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
 • Inriktningar 300-400 poäng
 • Programfördjupningar 800-900 poäng
 • Individuellt val 200 poäng
 • Gymnasiearbete 100 poäng
Senast granskad: 2017-06-29
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner