Vad styr fritidshem?

Fritidshemmet styrs av skollagen (kapitel 1-6 samt 14). Dessutom ska fritidshemmet tillämpa del 1 och 2 av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet från 2011. Fritidshem vid specialskolor och sameskolor ska tillämpa specialskolans respektive sameskolans läroplaner från 2011.

I skollagen sägs att

  • huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö
  • huvudmannen ska för undervisning använda lärare eller förskollärare som har den utbildning som är avsedd för den undervisning som läraren eller förskolläraren ska bedriva. Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas utveckling och lärande främjas.

Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten. Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen ska även genomföras på skolenhetsnivå.

Senast granskad: 2013-02-06