Vilka går i fritidshem?

Kommunerna är skyldiga att erbjuda utbildning i fritidshem till elever från och med 6 års ålder till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats. Utbildningen ska erbjudas vid eller så nära som möjligt den skolenhet där eleven får utbildning.

Elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska erbjudas utbildning  i fritidshem.

Senast granskad: 2013-02-06