Grundskoleutbildning

Grundskolan, eller grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan, är obligatorisk i Sverige. Grundskolan och grundsärskolan består av nio årskurser. Sameskolan består av 6 årskurser. Specialskolan består av 10 årskurser. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin.

Alla barn som är bosatta i Sverige är skolpliktiga. Barn har skolplikt från höstterminen det år då barnet fyller sju år och huvudregeln är att skolplikten upphör vid utgången av vårterminen i årskurs 9 (årskurs 10 i specialskolan).

I Sverige börjar de flesta barn i årskurs 1 på höstterminen det år de fyller 7 år. Det är också möjligt att låta barnen börja det år de fyller 6 och vid särskilda skäl vid 8 år.

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan.

Senast granskad: 2016-02-22