Svensk utbildning i utlandet

Funderar du på hur du ska ordna skolgången för ditt barn när du ska bo och arbeta utomlands? Här får du information om svensk utbildning i utlandet som får statsbidrag. Det är endast sådan utbildning som står under tillsyn av Skolinspektionen och följs upp och utvärderas av Skolverket.

Skolgång utomlands

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till en kostnadsfri utbildning. Om du och dina barn väljer att flytta eller vistas utomlands under en längre period upphör skolplikten och därmed rätten till utbildning. När ni är utomlands kan ditt barn ta del av svensk utbildning på grundskole- och gymnasienivå mot en avgift.

Om utlandsvistelse och skolplikt

Former av utbildning

Det finns olika former av svensk utbildning i utlandet:

Svenska utlandsskolor Distansundervisning En svensk sektion vid en utländsk skola Kompletterande svensk undervisning

Ekonomiskt stöd av staten

De som driver eller anordnar utbildningarna i utlandet – huvudmännen – kan söka statsbidrag för att täcka delar av kostnaden för barnets skolgång. Bidraget går till skolan – inte till vårdnadshavarna. En förutsättning för en huvudman att få statsbidrag för ett barn i till exempel en svensk utlandsskola är att minst en av barnets vårdnadshavare är svensk medborgare och att minst en av dem vistas i utlandet på grund av olika typer av tjänstgöring. Det kan till exempel vara tjänstgöring vid en svensk myndighet eller en internationell organisation.

Kostnader vid studier utomlands

Om ni väljer att flytta utomlands har hemkommunen inte någon skyldighet att betala för ditt barns skolgång utomlands. Svenska utlandsskolor och distansinstitut tar ut elevavgifter. Avgifterna varierar mellan utbildningarna. Ta kontakt med den som anordnar utbildningen om du har frågor om avgifterna.

Planera inför återvändandet till Sverige

Det är viktigt att ni i god tid planerar för återvändandet tillsammans med den kommun dit ni flyttar. Det kan även vara bra att kontakta den skola som du önskar att ditt barn ska gå i. Eleven har rätt till utbildning vid återkomsten men detta innebär inte att barnet är garanterat en plats i samma skola eller klass som tidigare.

Att slutföra gymnasiet i Sverige efter att ha gått i skola utomlands

Senast granskad: 2017-08-22