Starta skolförening

Den som bedriver så kallad kompletterade undervisning i svenska kallas för huvudman. Det kan vara till exempel en skolförening som föräldrar har bildat. För att få statsbidrag måste huvudmannen bli godkänd av Skolverket.

Skolverket kan lämna statsbidrag till en huvudman för kompletterande svensk undervisning till kostnader för lärarlöner och godtagbart undervisningsmaterial för eleverna. Statsbidrag kan lämnas från och med det kalenderår eleven fyller sex år till och med det kalenderår eleven fyller tjugo år.

Villkor för statsbidrag

  • Huvudmannen inte driver en svensk utlandsskola
  • Huvudmannen har minst fem elever
  • Ingen av eleverna deltar i annan undervisning i svenska understödd av svenska staten
  • Undervisningen bedrivs enligt en kursplan som är fastställd av Skolverket
  • Respektive elev har minst en vårdnadshavare som är svensk medborgare och att svenska är det dagliga umgängesspråket i elevens hem
  • Eleven har grundläggande kunskaper i det svenska språket.

Ansökan om att bli godkänd som förening

För att kunna få statsbidrag måste ni ha en huvudman för verksamheten. Nystartade föreningar som uppfyller kraven ovan kan ansöka till Skolverket om att bli behöriga för statsbidrag. Ni ska upprätta stadgar (undertecknade av styrelsen) som ni lämnar in tillsammans med sammanträdesprotokoll från ett konstituerande möte.

Ansökan gör ni genom att maila till utlandsskolor.statsbidrag@skolverket.se, där ni talar om var ni vill starta en förening och namnet på föreningen.

Läs mer om statsbidrag för kompletterande undervisning i svenska

Svensk Utlandsundervisnings Förening, SUF, är en intresseorganisation för föräldraföreningar eller andra huvudmän, som anordnar statsunderstödd svenskundervisning utomlands. Här finns exempel på hur stadgar kan utformas:
Svensk Utlandsundervisnings Förening (SUF)
 

Senast granskad: 2016-05-11
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner