Ansökan till en svensk utlandsskola

Kontakta utlandsskolan i så god tid som möjligt inför ansökan om plats. Som vårdnadshavare måste du lämna uppgifter om varför ni ska vistas utomlands. Du ska också bifoga vissa intyg för att styrka att vissa krav är uppfyllda.

Elevavgifter och statsbidrag finansierar de svenska utlandsskolornas verksamhet. De uppgifter som du lämnar vid ansökan ligger till grund för utlandsskolans ansökan om statsbidrag för elever.

Villkor för statsbidraget

Följande villkor ska vara uppfyllda för att en huvudman ska kunna få statsbidrag för eleven. Minst en av elevens vårdnadshavare ska vara svensk medborgare och minst en av dem vistas i utlandet på grund av något av följande skäl:

Tjänstgöring vid en svensk myndighet eller organisation

Exempel: UD, SIDA, svenska ambassader, Försvarsmakten eller organisationer såsom en svensk församling, en svensk missionsorganisation eller en svensk biståndsorganisation.

Tjänstgöring vid en internationell organisation

Exempel: FN, FN:s fackorgan och till dessa knutna organisationer av ideell och facklig natur; mellanstatliga organ som OECD, CERN och ILO samt EU och dess underorganisationer

Studier eller forskning som ger studiemedel, stipendier eller lön

Studierna eller forskningen ska bedrivas i det land man vistas i.

Kulturarbete som huvudsaklig försörjning

Gäller kulturarbetare som utför verksamhet som ger Sverige gott renommé. Det krävs att kulturarbetaren kan försörja sig på kulturarbetet.

Tjänstgöring vid företag i dessa fall

a. tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person

Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser. En enskild firma är inte en juridisk person. En svensk juridisk person har sitt säte i Sverige.

b. tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande  

c. tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige

Företaget ska inte vara vilande.

d. en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person

Detta kan till exempel vara en expertförordnande vid ett utländskt företag.

Tjänstgöring vid verksamhet i utlandet som i övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället  

Synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden

Exempel på sådant är medicinska skäl eller att familjeförhållandena ändras under elevens skolgång.

Så ansöker du

Tänk på att vid ansökan

  • ange korrekt organisationsnummer för företaget
  • arbetsgivarintyget ska undertecknas av behörig firmatecknare hos arbetsgivaren
  • det ska framgå av arbetsgivarintyget om anställningen är tidsbegränsad eller en tillsvidareanställning
  • i övrigt bifoga de intyg som behövs för att styrka att eleven utgör underlag för statsbidrag

Ansökan om behörighet svensk utlandsskola (119 kB)

Utlandsskolan skickar in ansökan med bilagor till Skolverket: utlandsskolor.statsbidrag@skolverket.se

Vad händer sen?

  • Skolverket handlägger och beslutar om statsbidrag löpande
  • Skolverket meddelar beslutet om statsbidraget till skolan - vid avslag skickas det även till vårdnadshavaren
  • Skolan ger besked om antagning och om statsbidraget har beviljats

Bilagor till ansökan

Vårdnadshavaren fyller i den bilaga som är aktuell och arbetsgivaren intygar tjänstgöringen med sin underskrift. Detta gäller för blanketterna A-E.

A. Tjänstgöring vid en svensk myndighet eller organisation (81 kB)

B. Tjänstgöring vid internationell organisation (81 kB)

C. Tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person (76 kB)

D. Tjänstgöring vid ett företag som är en utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk... (80 kB)

E. Tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sv. (102 kB)

F. En i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person (81 kB)

G. Studier eller forskning som ger studiemedel, stipendier eller lön (83 kB)

Bifoga CSN-intyg och/eller kopia av beslut om stipendium/lön samt intyg från institutionen där forskningen ska bedrivas.

H. Kulturarbete som huvudsaklig försörjning (81 kB)

Om du har en uppdragsgivare, bifoga ett intyg om vad det är för typ av konstnärlig verksamhet och varför den ska bedrivas i utlandet.

I. Verksamhet i utlandet som i övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället (81 kB)

J. Synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden (83 kB)
Certificate: employment conditions (67 kB)

Senast granskad: 2016-05-11
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner