Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Syftet med kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan.

Två elever

Den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå bedrivs i form av kurser och även i form av ett gymnasiearbete. Det är samma ämnesplaner och kunskapskrav inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som inom gymnasieskolan, med undantag för specialidrott. Det kan också finnas andra kurser som utformas efter individuella behov.

Gymnasieexamen kan utfärdas i form av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen för den som uppnått 2 400 gymnasiepoäng.

Målgrupp

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå vänder sig till vuxna som vill komplettera sin gymnasieutbildning, få sina kunskaper och sin kompetens validerad eller kanske byta yrkesbana. Det är en avgiftsfri och frivillig utbildningsform. Man kan söka från och med den 1 juli det år man fyller 20. I vissa fall kan man vara yngre än 20 år.  

För att vara behörig att delta på en kurs ska deltagaren sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska deltagaren ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Ansvar

Varje kommun ska enligt skollagen erbjuda utbildning på gymnasial nivå. Kommunen ska sträva efter att erbjuda utbildning som svarar mot efterfrågan och behov hos vuxna i kommunen. Kommunen är dessutom skyldig att informera om möjligheterna till utbildning på gymnasial nivå och aktivt verka för att vuxna i kommunen deltar i sådan utbildning. Med ordet aktivt avses kommunernas ansvar för att de som tillhör målgruppen för utbildningen också tar del av den.

Ett landsting kan erbjuda utbildning på gymnasial nivå inom områdena naturbruk och vård och omsorg. Det kan även erbjuda utbildning på andra områden om en överenskommelse har träffats med en kommun om detta.

Senast granskad: 2014-07-03
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner