Ämnesplanens struktur

För varje ämne på gymnasial nivå finns det en ämnesplan. Benämningen ämnesplaner visar att kurserna ingår i en större helhet. Ämnesplanen ger utrymme för läraren och eleverna att själva planera undervisningen.

Inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå används samma ämnesplaner som i gymnasieskolan.  I ämnesplanen finns dels beskrivningar av ämnet som helhet, dels beskrivningar av varje kurs som ingår i ämnet.

Ämnets syfte och mål

Texten under denna rubrik består av två delar, dels en text som beskriver syftet med undervisningen i ämnet, dels ett antal mål.

Syftet är ämnesspecifikt och beskriver ämnets hela uppdrag och ställer krav på undervisningen som helhet. Syftet beskriver vilka kunskaper eleven ska ges möjlighet att utveckla genom undervisningen i ämnet.

Målen är ämnesspecifika och beskriver de kunskaper eleven ska ges förutsättningar att utveckla genom undervisningen i ämnet. De konkretiserar vad av syftet som ska betygsättas. I varje ämne finns maximalt tio mål i en numrerad punktlista. Målen inleds med ”förmåga att”, ”kunskaper om”, ”förståelse av” och ”färdigheter i att”. I målen finns endast dessa fyra kunskapsuttryck.

Kurser i ämnet

Under denna rubrik anges vilka kurser som ingår i ämnet och i förekommande fall hur de bygger på varandra, nedan för ämnet matematik. Av denna rubrik framgår även om betyg i kursen inte kan ingå i en examen tillsammans med betyg i annan kurs i samma ämne.

  • Matematik 1a, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 1b eller 1c. Kursen ska ingå i samtliga yrkesprogram.
  • Matematik 1b, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 1a eller 1c. Kursen ska ingå i ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.
  • Matematik 1c, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 1a eller 1b. Kursen ska ingå i naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. /…/

En kurs som bygger på en annan kurs förutsätter att eleven har kunskaper motsvarande den tidigare kursen. Det finns dock inget formellt krav på att eleven måste ha ett godkänt betyg i den tidigare kursen för att kunna gå vidare till nästa och få ett betyg i den. Det som gäller är framför allt att eleven saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge och har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Centralt innehåll

Det centrala innehållet anger det innehåll som undervisningen ska behandla i den aktuella kursen. Utöver det centrala innehållet kan läraren komplettera med ytterligare innehåll utifrån elevens behov och intresse. Men om eleven ska läsa hela kursen måste läraren i undervisningen åtminstone behandla det som anges i det centrala innehållet. Det centrala innehållet säger ingenting om hur mycket tid som ska ägnas åt de olika delarna. De olika punkterna behöver inte väga lika tungt i undervisningen, eller undervisas i en särskild ordning, trots att det står uppräknade i en punktlista. Det centrala innehållet behöver inte bara vara stoff utan kan även vara metoder, begrepp, teorier etc.

Relationen mellan mål och centralt innehåll är tydlig, då det centrala innehållet motiveras av målen. Varje punkt i det centrala innehållet ska bidra till att eleverna utvecklas mot ett eller flera mål. Målen går också att spåra i det centrala innehållet. För en kurs som omfattar ett visst antal mål ska man i det centrala innehållet se att det finns stoff, metoder, begrepp, teorier etc som bidrar till att eleverna utvecklar kunskaper mot just de målen.

Konkretions- och detaljeringsgraden i det central innehållet kan variera mellan olika kurser beroende på deras karaktär och poängomfattning.

Kunskapskrav

Läraren ska sätta betyg på varje kurs och det finns preciserade kunskapskrav för tre av de godkända betygsstegen E, C och A. Kunskapskraven är för dessa tre steg formulerade som en löpande text. Texterna för respektive betygssteg följer samma disposition.

Kunskapskraven utgår från målen, och ordningen i kunskapskraven relaterar också till målen.

Läs mer

Läs mer om ämnesplaner i Gymnasieskola 2011, som även är tillämplig för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå - sidorna 48-62 del 1.

Senast granskad: 2014-12-05
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner