Examen inom komvux på gymnasial nivå

Från och med den 1 juli 2012 ska gymnasieexamen utfärdas för elever inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Tidigare fick elever inom denna skolform ett slutbetyg. Elever som har betyg enligt de kursplaner som gällde till och med den 30 juni 2012 kan få dem omvandlade till betyg enligt de nya ämnesplanerna som gäller från den 1 juli 2012. När det gäller slutbetyg har regeringen fattat beslut om att förlänga övergångsbestämmelserna för utfärdande av slutbetyg till den 1 juli 2020.

Rätten att få gamla betyg omvandlade är inte tidsbegränsad så länge de gamla kurserna finns med i den så kallade motsvarandelistan, det vill säga förteckningen över i vilka fall gamla kurser motsvaras av nya kurser enligt ämnesplaner (se SKOLFS 2011:196). Det går inte att omvandla det gamla projektarbetet till ett gymnasiearbete.

Individens behov som utgångspunkt

Inom den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå ska utgångspunkten vara att innehållet i studierna utgår från den enskildes behov och förutsättningar. Studierna ska utgå från den enskildes individuella studieplan som i sin tur bygger på det individuella behovet. Detta innebär att studierna inte behöver omfatta exakt samma kurser som ett program gör i gymnasieskolan.

Examensbevis visar att kraven är uppfyllda

En elev som har fått examen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå får ett examensbevis. I beviset framgår det om eleven har uppfyllt kraven för yrkesexamen eller för högskoleförberedande examen. En examen från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå kvalificerar på samma sätt som motsvarande examen i gymnasieskolan till fortsatta studier. Omfattningen på en examen inom kommunal vuxenutbildning ska vara 2 400 poäng.

Det finns ämnen och kurser som inte kan erbjudas inom kommunal vuxenutbildning och som inte får ingå i en gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Flera gymnasieexamina

En elev som redan har en yrkesexamen kan få en ny utfärdad om innehållet är ett annat än i den tidigare. En yrkesexamen kan även utfärdas för den som redan har en högskoleförberedande examen. Däremot kan inte en högskoleförberedande examen utfärdas om man har en gymnasieexamen sedan tidigare. 

Utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning

Utbildningsanordnare som bedriver utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning inom ramen för sin betygsrätt får inte utfärda slutbetyg eller sätta betyg på gymnasiearbete. De kan inte heller utfärda gymnasieexamen.

Förtydligande om yrkesexamen

Gymnasieexamen i form av yrkesexamen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på

  1. svenska eller svenska som andraspråk kursen 1
  2. engelska kursen 5
  3. matematik kursen 1 a och
  4. gymnasiearbetet.

En sådan gymnasieexamen som avses i första stycket ska även innefatta betyg

  1. på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap med sammanlagt 50 gymnasiepoäng i varje ämne och
  2. som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan med sammanlagt högst 1 800 gymnasiepoäng.

Slutbetyg senast 1 juli 2020

Regeringen har fattat beslut om att förlänga övergångsbestämmelserna för utfärdande av slutbetyg. Slutbetyg enligt de äldre bestämmelserna om gymnasial vuxenutbildning får  utfärdas i vissa undantagsfall senast den 1 juli 2020.

Slutbetyg ska endast utfärdas i undantagsfall, nämligen om ett eller flera betyg inte kan omvandlas enligt motsvarandelistan eller om det skulle vara till nackdel för eleven att betyget omvandlas. Det är rektor som beslutar om att ett slutbetyg ska utfärdas. Ett slutbetyg får utfärdas senast den 1 juli 2020 och endast om eleven uppfyller de villkor som ställs i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning.

I ett slutbetyg får betyg på kurser enligt ämnesplaner (Gy11) ingå.

Övergångsbestämmelserna om slutbetyg

Hänvisningar

  • Om gymnasieexamen: 4 kap. 14-16 §§ samt 18-19 §§, förordningen om vuxenutbildning.
  • Omvandling av betyg, SKOLFS 2011:196
  • Förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning
  • Föreskrift om vilka kurser som får ingå i ett slutbetyg, SKOLFS 2012:92
Senast granskad: 2017-07-07
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner