Om gymnasiearbetet

För en elev som ska genomföra ett gymnasiearbete inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå gäller ungefär samma bestämmelser som för en elev i gymnasieskolan.

För en elev som vill genomföra ett gymnasiearbete inom kommunal vuxenutbildning gäller de vanliga behörighets- och antagningsreglerna i skollagen, vare sig det är med syfte att ta examen eller inte. Det innebär att kommunen ska sträva efter att erbjuda utbildning som svarar mot efterfrågan och behov. Den som bor i landet och vill ha betyg från vuxenutbildningen ska ha möjlighet att genomgå en prövning. Prövningen ska göras hos en huvudman som anordnar utbildningen.

Med gymnasiearbete avses en uppgift om 100 gymnasiepoäng som eleverna genomför inom ramen för examensmålen för det program inom gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar.

Anpassning till vuxenutbildningens karaktär

Elevens utbildning kan bestå av kurser från olika ämnen inom gymnasieskolans olika program, men för att eleven ska nå en tänkt gymnasieexamen krävs att de flesta kurserna ryms inom det program där eleven ska genomföra sitt gymnasiearbete. Eleven behöver dock inte ta ha läst alla karaktärsämneskurser inom detta program.

Det är enligt förordningen för vuxenutbildningen rektorn som för varje elev som genomför ett gymnasiearbete ska utse en lärare att vara ansvarig för gymnasiearbetet.

Betyg på gymnasiearbetet

Som betyg på gymnasiearbetet ska, enligt förordningen om vuxenutbildning, någon av beteckningarna E eller F användas. Om en elev har nått målen för gymnasiearbetet i examensmålen, ska betyget E användas. I annat fall ska betyget F användas.

Betyg på gymnasiearbete ska beslutas av läraren efter att en medbedömare, som har erfarenhet av det kunskaps- eller yrkesområde som gymnasiearbetet avser, har yttrat sig. När gymnasiearbetet helt eller delvis har genomförts som arbetsplatsförlagt lärande ska handledaren vara medbedömare.

Hänvisningar

Om gymnasiearbetet:

20 kap. 16, 20 och 40 §§ skollagen (2010:800).

2 kap. 3 § och 20 § samt 4 kap. 8 §, förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.

Senast granskad: 2017-10-27
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner