Rätt till komvux

Det är en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola.

Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå:

  • grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
  • en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
  • grundläggande behörighet till yrkeshögskola
  • en eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola.

Det är möjligt att läsa in en eller flera behörigheter och/eller särskilda kunskaper, dock endast en i taget. Grundläggande behörighet krävs innan det är möjligt att läsa in särskild behörighet alternativt särskilda kunskaper.

Det är hemkommunen som ansvarar för att erbjuda utbildning eller betala för den i annan kommun eller landsting. Om det finns flera alternativa utbildningar för grundläggande behörighet bestämmer hemkommunen vilken utbildning som ska erbjudas.

De nya reglerna om rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå står i 20 kap. skollagen

På Myndigheten för yrkeshögskolans (MYh) webbplats finns en lista över vilka kurser på komvux gymnasialnivå som ger behörighet för att komma in på ett program som kräver särskilda kunskaper.  Dessa kurser har eleven rätt att delta i på komvux. Listan kommer regelbundet att uppdateras av MYh eftersom utbudet av yrkeshögskoleutbildningar varierar och kunskapskraven kan ändras.

Till Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats

Webbinarium

Se vårt webbinarium om rätten till behörighetsgivande utbildning inom komvux. Webbinariet tar upp regleringen, vilket ansvar kommunen har och vad rätten till komvux innebär för kommunen och för möjliga eleven. Det sändes den 15 juni 2017, är 30 minuter långt och innehåller även frågor från deltagarna. Webbinariet riktar sig främst till huvudmän och skolledare eller rektor, men även till studie- och yrkesvägledare.

Se webbinarium om rätten till komvux på You Tube (extern länk)

I webbinariet sägs att hemkommunen ska bekosta utbildning som en sökande har rätt till. Vidare sägs att detta gäller även om en elev vill studera i en annan kommun trots att hemkommunen erbjuder samma utbildning. I regeringens proposition 2017/18:14 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga, digitala, som lämnades till riksdagen den 14 september 2017, föreslog regeringen att lagstiftningen ska ändras i detta avseende. Den föreslagna ändringen innebär att hemkommunen ska åta sig att svara för kostnaderna för utbildning som en sökande har rätt till i en annan kommun om utbildningen finns där och inte erbjuds av hemkommunen. Riksdagen beslutade i enlighet med propositionen den 15 november 2017 och ändringen träder i kraft den 1 januari 2018.

Film om Rätten till komvux - Lättare att hitta rätt

Nu finns det större möjligheter att gå utbildningar på komvux för att bli behörig att söka till högskola eller yrkeshögskola.

Frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna angående rätten till komvux. Frågorna och svaren uppdateras löpande.

Allmänna frågor

Den som önskar delta i utbildning på gymnasial nivå inom komvux och uppfyller de krav som anges i 20 kap. 19, 19 a eller 19 b § skollagen (2010:800) har rätt att delta i utbildningen. Kommunerna ska därutöver sträva efter att erbjuda utbildning som svarar mot efterfrågan och behov. De personer som inte har rätt till utbildningen men uppfyller andra krav för behörighet kan därför ändå komma att erbjudas utbildning.

Nej, det finns inget riktat statsbidrag men regeringen har avsatt årliga medel i det allmänna bidraget till kommunerna.

Det finns ingen begränsning av hur många särskilda behörigheter eller kunskaper en person kan läsa. Dock har personen endast rätt att läsa in en särskild behörighet eller kunskap åt gången och grundläggande behörighet måste uppnås innan det finns en rätt att delta i utbildning för att uppnå särskild behörighet eller kunskap.

Med utbildning som vänder sig till nybörjare avses högskoleutbildning på grundläggande nivå som inte kräver några akademiska meriter. Det är tillräckligt att personen har betyg från gymnasieskolan eller gymnasial nivå för att få behörighet till högskolestudierna.

Bestämmelserna om rätt till komvux har inte förändrat regleringen kring prövning och således kan man ta ut avgifter för prövning som tidigare. 

Den gamla hemkommunens åtagande att bekosta utbildningen gäller även om personen byter hemkommun (20 kap. 21 § tredje stycket skollagen).

Om en elev har rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå enligt 20 kap. 19, 19 a eller 19 b § skollagen (2010:800), ska hemkommunen stå för kostnaderna för utbildningen i en annan kommun om utbildningen inte erbjuds av hemkommunen. Detta gäller från den 1 januari 2018.

Ansökan, mottagande och antagning

Nej, huvudmannen har inte rätt att ställa upp egna förkunskapskrav för antagning till komvux oavsett om eleven omfattas av rätten till gymnasial komvux eller inte. Det som finns reglerat i skollagen 20 kap. 20 § är att en elev ska ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. En huvudman kan välja olika sätt att ta reda på om en elev har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Men det är inte tillåtet att sätta upp betyg som förkunskapskrav för att huvudmannen ska kunna avgöra om eleven har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller inte.

En ansökan om att delta i utbildning på gymnasial nivå ska ges in till sökandens hemkommun. Om ansökan avser en utbildning som anordnas av en annan huvudman ska hemkommunen skicka vidare ansökan till den huvudmannen.

Det är den huvudman som anordnar den sökta utbildningen som beslutar om en sökande ska tas emot till utbildningen eller inte.

Om en person tas emot för att den har rätt att delta i utbildningen innebär ett beslut om mottagande att personen också antas till utbildningen. Bland de som har rätt till utbildningen ska inget urval göras.

Hemkommunen ska ta emot en sökande om den sökande har rätt till utbildningen. En kommun ska ta emot sökanden från en annan kommun om den som söker utbildningen har rätt till utbildningen och hemkommunen har åtagit sig att svara för kostnaderna för utbildningen.

Om en person har rätt till utbildning ska den mottas och också antas till utbildningen. Varken prioritering eller urvalskriterier ska tillämpas på den som har rätt till utbildningen.

Senast granskad: 2018-05-15
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner