Stöd i arbetet med sfi

Här finns stöd för lärare som undervisar inom utbildning i svenska för invandrare, sfi. Det finns också material för lärare, skolledare och huvudmän som stöd för att utveckla utbildningen.

Stöd för undervisning

Stöd för kartläggning

Materialet ger stöd för att kartlägga en elevs förutsättningar inför studier inom sfi. Det handlar till exempel om elevens studiebakgrund, tidigare erfarenheter och behov av stöd. Kartläggningen hjälper läraren att anpassa utbildningen så att eleven har möjlighet att nå sina egna mål och målen i kursplanen.

Stödmaterial för kartläggning av eleven inom sfi

Den gemensamma europeiska referensramen för språk

Kurserna inom utbildning i svenska för invandrare är inte jämförbara med någon språklig nivå inom grund- eller gymnasieskolans kurser i svenska som andraspråk. Det beror på att kursplanen är utformad för vuxna elever. Kursplanen kan istället jämföras med den europeiska referensramens nivåer.

Den gemensamma europeiska referensramen för språk
Kursplan för sfi

Diskussionsmaterial för lärare

Materialet kan användas som ett underlag för diskussioner kollegor emellan eller som reflektionsfrågor för den enskilda läraren. Syftet är att ge en djupare förståelse av kursplanens innehåll som grund för att planera och genomföra undervisningen.

Stöd för bedömning och betygsättning

Denna broschyr ger svar på de vanligaste frågorna från lärare och rektorer inom sfi. Materialet är indelat i avsnitten Kunskapskraven och betygsskalan, Nationella slutprov, Prövning och Intyg.
Skrift om betyg inom utbildning i svenska för invandrare


Stöd för att utveckla utbildningen

Stöd för skolledare och huvudmän

Materialet innehåller frågeställningar som kan användas för diskussioner inom verksamheterna. Utgångspunkten är flera av de dokument som reglerar vuxenutbildningen. Materialet vänder sig främst till ansvariga och verksamma inom utbildning i svenska för invandrare och motsvarande utbildningar.

Skrift om att utveckla utbildning i svenska för invandrare
Information om statsbidrag för att utveckla sfi

Senast granskad: 2017-02-17
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner