Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Elever i sfi

Sfi ska också ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Vuxna ska få  grundläggande läs- och skrivfärdigheter

Vidare ska utbildningen ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana. Detta kan gälla såväl de som inte kan läsa och skriva som elever med kort skolbakgrund, men också elever som är läs- och skrivkunniga men har ett annat skriftspråk.

Målgrupp

Rätt till sfi har den som är bosatt i landet, från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år.  Man ska också sakna de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge. Läs vidare om vem som har rätt till sfi här.

Rätt till sfi

Kurserna

Sfi består av tre studievägar (1, 2 och 3) och fyra kurser (A, B, C och D). Kurs B och C kan vara antingen nybörjarkurser eller fortsättningskurser beroende på vilken studieväg de ingår i. Läs mer om kurserna under länken "Kursplan för sfi".

Kurserna inom sfi är inte jämförbara med någon språklig nivå inom grund- eller gymnasieskolans kurser i svenska som andraspråk då kursplanen är utformad utifrån en annan grund och ett annat perspektiv för att möta den vuxna eleven. Kursplanen relaterar till "Gemensam europeisk referensram för språk" (GERS): lärande, undervisning och bedömning och kan istället jämföras med referensramens nivåer. Läs mer om GERS via länken under "Se även".

Kurserna inom sfi utgår från olika situationer, i vardags-, samhälls- och arbetsliv, som också de bygger på den gemensamma europeiska referensramen och de domäner som tas upp i denna. Kurserna utgår från dessa situationer men kurserna ska också anpassas till den vuxna elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål och planeras och utformas tillsammans med eleven. Utifrån detta gör läraren ett val av situationer som eleven förbereds att verka inom. Valet har stor betydelse för vilka syften, uppgifter, teman och texter läraren väljer att ta upp i undervisning, provmaterial och aktiviteter.
 

Ansvar

Kommunerna ska anordna sfi. Utbildningen är kursutformad. Studieplanen är individuell och ska anpassas efter individens behov. Individanpassning förutsätter faktiska möjligheter för eleven att påverka utbildningens upplägg och organisation.

Huvudmannen ska i samarbete med Arbetsförmedlingen verka för att eleven ges möjligheter att öva det svenska språket i arbetslivet och att sfi kan kombineras med andra aktiviteter som arbetslivsorientering, validering, praktik, eller annan utbildning. Utbildningen ska kunna kombineras med förvärvsarbete.

Senast granskad: 2015-06-15
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner