Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå

Syftet med utbildningen att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den utbildning som ges i grundsärskolan inklusive träningsskolan.

Särvuxelev
Utbildningen på grundläggande nivå bedrivs i form av kurser och för varje kurs finns det en kursplan.

Skolverkets kursplaner med kommentarer på grundläggande nivå finns för nedladdning i högermarginalen.

Målgrupp

Målgruppen är vuxna som saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundsärskolan. Utbildningen syftar till att ge kunskaper som vuxna behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att främja personlig utveckling.

En vuxen med utvecklingsstörning har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, är bosatt i Sverige och:

  • saknar sådana kunskaper som utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge, och
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Kommunen ska aktivt verka för att nå målgruppen

Kommunen ansvarar för att invånare som har rätt till utbildningen och vill studera får det. Varje kommun ska aktivt verka för att nå de vuxna i kommunen som har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå och för att motivera dem att delta i sådan utbildning.

Kunna kombinera studier med kommunal vuxenutbildning

Utbildningen ska utformas så att den enskildes studier kan kombineras med studier inom kommunal vuxenutbildning.

Senast granskad: 2016-06-26
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner