Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Syftet med utbildning är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildning som ges i gymnasiesärskolans nationella program.

Särvuxelever
Utbildningen på gymnasial nivå bedrivs i form av kurser och även i form av ett gymnasiesärskolearbete. Det är samma ämnesplaner och kunskapskrav som inom gymnasiesärskolan, med undantag för ämnet idrott och hälsa som inte finns inom särskild utbildning för vuxna.

Målgrupp

Skolformen vänder sig till vuxna som vill komplettera sin utbildning, få sina kunskaper och sin kompetens validerade eller kanske byta yrkesbana.

En vuxen med utvecklingsstörning är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, är bosatt i Sverige och

  • saknar sådana kunskaper som utbildningen i gymnasiesärskolan syftar till att ge, och
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges ovan, men har slutfört en utbildning i gymnasiesärskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Ansvar

Varje kommun ska erbjuda utbildning på gymnasial nivå. Kommunen ska sträva efter att erbjuda utbildning som svarar mot efterfrågan och behov.

Kommunen är dessutom skyldig att informera om möjligheterna till utbildning på gymnasial nivå och aktivt verka för att vuxna i kommunen deltar i sådan utbildning. Med ordet aktivt avses kommunernas ansvar för att de som tillhör målgruppen för utbildningen också tar del av den.

Senast granskad: 2016-03-10
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner