Grundförfattning SKOLFS 2002:2

Skolverkets föreskrifter om kursplaner och betygskriterier i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap och estetisk verksamhet för nationella och specialutformade program i gymnasiesärskolan och gymnasial särvux samt i idrott och hälsa för nationella och specialutformade program i gymnasiesärskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 7 § och 7 kap. 4 § förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan samt 1 kap. 4 § och 4 kap. 3 § förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Beslutsdatum: 2002-01-02
Ikraftträdandedatum: 2002-07-01
Tryckdatum: 2002-01-31
Nyckelord kursplaner, betyg, särskola
Historik: 2002:2 Senaste lydelse
  2007:27 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2002:2 GrundförfattningPDF