Upphävd: Den här författningen upphävdes 2011-07-01.
Senaste lydelse SKOLFS 1994:1

Förordning om läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet